Розділ VI. СВІТОВИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО СТРАХОВОГО РИНКУ

У результаті вивчення даної глави студент повинен мати уявлення:

 • • про сутність світового страхового ринку;
 • • передумови формування світового ринку страхування;
 • • нерівномірності розвитку світового ринку страхування і його динаміки;
 • • результати міжнародного зіставлення основних показників розвитку національних, регіональних та світового ринків страхування;
 • • напрями розвитку нових форм фінансової інтеграції на світовому ринку;
 • • сутності поняття "фінансовий конгломерат" і його ролі як інституту фінансової конвергенції - рушійної сили регіональних та світового ринків страхування.

Ключові слова: світовий фінансовий ринок, світовий ринок страхування, глобалізація світового страхового ринку, передумови формування світового ринку страхування, лібералізація регулювання, укрупнення страхових компаній, взаємопроникнення страхового та банківського бізнесу, зростання катастрофічності світового господарства, розвиток ринку перестрахування, розвиток інформаційних технологій та Інтернету, обсяг страхової премії по регіонах, частка страхової премії у валовому внутрішньому продукті (ВВП), щільність страхової премії, приріст підписаної страхової премії, фінансова конвергенція, фінансові конгломерати.

Становлення світового страхового ринку і його передумови

Рубіж між другим і третім тисячоліттями ознаменувався посиленням нових тенденцій розвитку світової економіки під впливом розпаду біполярного світу і глобалізації: інтернаціоналізації, інтеграції, конвергенції, поглиблення глобальних проблем (продовольчої, демографічної, енергетичної, екологічної, соціальної, фінансової), що додають суперечливий характер світогосподарських зв'язків і прискорюючих їх динаміку.

Особлива роль у сучасних процесах глобалізації належить фінансовим ресурсам. При цьому головними факторами впливу на світову економіку є зростаючі масштаби вкладених в міжнародний обіг фінансових коштів та їх висока мобільність. Фінансові ресурси світу знаходяться в активному русі, перерозподіляючись між різними учасниками міжнародних економічних відносин. Частина з них потрапляє в золотовалютні резерви, частина надається за рубіж на пільгових умовах у вигляді допомоги, але основна маса купується і продається на світовому фінансовому ринку.

Світовий фінансовий ринок являє собою сукупність фінансово-кредитних організацій, які, діючи в якості посередників, перерозподіляють у світовому масштабі фінансові активи між кредиторами і позичальниками, продавцями і покупцями фінансових ресурсів.

Міжнародний страховий ринок є частиною світового фінансового ринку, існує як самостійний економічний феномен, а також формується як сукупність національних і регіональних страхових ринків.

Глобалізація світового страхового ринку являє собою процес стирання законодавчих та економічних бар'єрів між національними страховими господарствами, що відбувається під впливом змін у світовій економіці, і має в якості кінцевої мети формування глобального страхового простору.

Особливості глобалізації страхового ринку. У страхуванні процеси глобалізації мають свої особливості. Це пояснюється тим, що воно являє собою інтернаціональний бізнес, тісно пов'язаний з фінансовою сферою і інформаційною системою суспільства. Процеси глобалізації у страхуванні нарівні з фінансовим та інформаційним сектором протікають високими темпами і володіють випереджаючої динамікою в порівнянні з більшістю інших галузей народного господарства. У силу високої "зарегульованості" страхової галузі (як на національному рівні, так і на рівні регіональних інтеграційних комплексів) глобалізація регулювання страхування має певну специфіку: з одного боку, вона ускладнює інтеграцію, так як є додаткові труднощі у приведенні до єдності національних законодавств, з другий - полегшує ситуацію, так як добре керована галузь легше піддається державному і наддержавного впливу.

Страховий ринок сьогодні перестав бути тільки сукупністю окремих національних і регіональних ринків, виник новий самостійний економічний феномен - світовий страховий ринок, який визначається як сукупність страхових організацій, що діють у світовому масштабі і формують пропозицію і попит на страхові послуги у світовому господарстві.

До передумов становлення світового страхового ринку відносяться:

 • • лібералізація регулювання;
 • • укрупнення страхових компаній;
 • • взаємопроникнення страхового і банківського капіталу;
 • • зростання катастрофічності світового господарства;
 • • розвиток ринку перестрахування;
 • • розвиток інформаційних технологій та Інтернету.

Лібералізація регулювання фінансових ринків. Ослаблення державного регулювання, відкриття доступу на нові ринки активізували поява нових компаній і посилили конкуренцію як між традиційними учасниками ринку, так і між ними і "новачками". Скасування законодавчої бази, що забороняла раніше поєднувати ведення комерційної банківської діяльності з інвестиційної та страховою діяльністю, дозволило створювати найпотужніші комплексні структури - фінансові конгломерати, що надають весь спектр фінансових послуг, включаючи страхові.

За останні 15 років помітний стався зсув у бік більш ліберальних режимів регулювання, що заохочують конкуренцію і обмежують регулювання у суспільних інтересах.

Незважаючи на недоліки ліберальної моделі регулювання, на противагу концепції державної монополії на страхування на найбільших світових ринках переважає тенденція лібералізації та підвищення конкурентоспроможності страхових організацій. Ліберальні ринки відрізняються відкритим доступом і працюють на недискримінаційній основі, що передбачає свободу організації страхових компаній, свободу надання фінансово-страхових послуг і єдину ліцензію, діючу на території країн ліберального режиму, прикладом якого виступають держави ЄС.

Укрупнення страхових компаній. Існує кілька причин, що пояснюють процес концентрації і централізації капіталу, а також укрупнення компаній на страховому ринку. До них можна віднести наступні:

 • • прагнення до збільшення прибутку і скорочення витрат на ведення справ є основною економічною причиною процесу концентрації і централізації капіталу і збільшення розміру страхових компаній;
 • • необхідність ефективного використання капіталу;
 • • перенасичення ринку, проявами якого є велике число учасників ринку, і, як наслідок, жорстка конкуренція між ними;
 • • потреба у розвитку, яка може бути реалізована шляхом захоплення "чужого" ділянки ринку, коли потенціал екстенсивного розвитку ринку вичерпаний;
 • • прагнення розширити географію своєї діяльності як базу збільшення страхового портфеля і відповідного зменшення ризику.

Укрупнення компаній безпосередньо веде до уніфікації умов страхування та страхових продуктів. Воно відбувається як пряме запозичення країнами з розвиваються страховими ринками страхових технологій великих міжнародних страховиків розвинених держав.

Взаємопроникнення страхового і банківського капіталу. Такі об'єднання дозволяють ефективно використовувати обслуговуючу інфраструктуру консолідується компаній, диверсифікувати продуктовий ряд і підвищити ринкову вартість компаній за рахунок спільної роботи і застосування технології 3S. Доведено, що комбінація банківській, страховій діяльності, торгівлі цінними паперами і формування фінансових конгломератів - особливих учасників світового страхового ринку, стабілізує потік прибутку, так як грошові операції всіх названих видів діяльності взаємопов'язані.

Перевага такого типу організації полягає в тому, що вона може запропонувати своїм клієнтам повний пакет фінансових послуг, що включає як основні банківські, так і страхові послуги. У той же час страхове підрозділ такої організації, розташовуючи великим обсягом "довгих" грошей, може вкладати їх за допомогою банківського підрозділу на короткий термін, наприклад в короткострокове кредитування клієнтів або у фінансування експортноімпортних операцій.

Банки і страхові компанії, що входять в такі групи, вирішують проблеми з капіталізацією за рахунок перерозподілу коштів всередині групи. Банківські послуги та послуги зі страхування доповнюють один одного в пропонованому клієнтам єдиному продуктовому ряді. Банкостраховие групи акумулюють величезні кошти, які інвестуються також і за допомогою взаємних інвестиційних та пенсійних фондів. В цілому банкостраховие групи працюють відповідно до концепції "фінансового супермаркету", пропонуючи клієнту всі види фінансових послуг в одному місці. Технічно банкострахування з'явилося після серії рішень урядів деяких країн, які дозволили банкам і страховим компаніям перехресно володіти значними частками акцій один одного. Поточні норми законодавства у цій сфері все ще значно розрізняються в різних країнах. Але в кожному разі пі в одній країні банку і страхової компанії не дозволяється бути однією юридичною особою. Кожен з них повинен знаходитися під самостійним контролем регулюючого органу за умови організації в багатьох країнах єдиного мегарегулятора за всім фінансовим ринком.

Зростання катастрофічності світового господарства і розвиток ринку перестрахування під впливом зростання збитковості страхових операцій. Поява великої кількості катастрофічних ризиків у світовому господарстві стимулює розвиток перестрахування, нових страхових продуктів, способів оцінки ризику тощо Починаючи з 1970-х рр. спостерігається зростання страхових збитків і зростання збитковості страхових операцій (рис. 25.1) під впливом урбанізації, технічного прогресу, подорожчання приватної та корпоративної власності, глобальних кліматичних змін. Справлятися з існуючими ризиками допомагають механізми перестрахування. З погляду страховика, перестрахування служить збільшенню ємності страхового портфеля самого страховика. З урахуванням несприятливих тенденцій збільшення надвеликих і катастрофічних ризиків за допомогою перестрахувальної компанії страховик може встановити необхідну рівновагу у своєму бізнесі.

Збитковість страхових операцій у світі за видами катастроф 1970-2011 рр.

Рис. 25.1. Збитковість страхових операцій у світі за видами катастроф 1970-2011 рр.

-природні Катастрофи; - техногенні катастрофи; - цунамі і землетрусу.

Наприклад, 2010 г. став рекордним за останні 30 років за кількістю жертв природних катаклізмів, 2011 р - рекордним за економічних втрат. Землетрус на Гаїті, аномальна літня спека на території європейської Росії і повені на всій території країни, цунамі і подальша аварія на атомній електростанції в "Фукусіма-1" (Японія) - найбільш трагічні події 2010 і 2011 рр. Крупна швейцарська перестрахувальна компанія Swiss Re Sigma представила дані, згідно яким економічні втрати по всьому світу від природних і техногенних катастроф склали в 2010 р 222 млрд дол., Майже в три рази перевищуючи збиток 2009 р цих катастрофах загинуло більше 300 тис. Чоловік - такої кількості жертв не спостерігалося з 1976 р У попередньому, 2009 г., число жертв склало 15 тис. Крім усього цього, з різким стрибком розвитку технологій, людство всі частіше зіштовхується з техногенними та соціальними катастрофами великих масштабів: витік нафти в Мексиканській затоці , терористичні акти, військові локальні конфлікти, революції.

Справлятися зі все зростаючими ризиками допомагають механізми перестрахування, які збільшують ємність страхового портфеля прямого страховика і забезпечують йому фінансову стійкість.

Розвиток інформаційних технологій та Інтернету. Формування глобальних світових комунікаційних та інформаційних систем створить технічні передумови для розширення страхового бізнесу за межі національних кордонів, дозволяє оперативно враховувати і прогнозувати попит і пропозиція на світовому страховому ринку, управляти безліччю страхових організацій і підприємств в різних регіонах і країнах як єдиним комплексом. Сучасні досягнення в розвитку інформаційно-комунікаційних технологій привели до створення глобальної електронної середовища, в якому може здійснюватися будь-яка економічна, у тому числі і страхова, діяльність.

Інтернет надає незвичайну для традиційної економіки середу, яку називають по-різному: "ринкове кіберпростір" або "глобальний ринок" (Global market place). Суть її полягає в тому, що Інтернет створює єдиний віртуальний кіберпростір з типовими для економічного середовища (ринку) взаємодіями і інтеракція учасників. Для страховиків Інтернет стає своєрідним електронним посередником спілкування з потенційними клієнтами.

За даними міжнародної дослідницької організації Miniwatts Marketing Group, число користувачів Інтернету в світі склало на кінець 2011 р 2300000000 людина, а в 2000 р їх було всього 360 тис. Зростання за 11 років склав 528%, причому охоплення населення земної кулі Інтернетом нині перевищив 37%.

В офіційних документах Європейської комісії цей простір визначається як "Середа, в якій будь-яка компанія або індивід, що знаходяться в будь-якій точці економічної системи, можуть легко і з мінімальними витратами контактувати з будь-якої іншої компанією або індивідом з приводу спільної роботи, для торгівлі, для обміну ідеями і ноу-хау або просто для задоволення ". Можна констатувати, що в цілому економіка розвинених країн в даний час перейшла до інноваційно-інформаційного типу розвитку, а тому зовнішня середу спонукає гравців страхового ринку до змін, створюючи для цього технологічну основу.

Унікальність використання Інтернету для продажу страхових послуг полягає і в тому, що страхувальникові і страховикові надається можливість укладення договору страхування без участі посередника, що знижує вартість страхової послуги в середньому на 20-25%. Враховуючи міжнародний характер Інтернету, можливість укладення договору страхування в режимі транскордонної торгівлі зростає. Очевидно, що при цьому підвищуються можливості інтенсивного впровадження нових продуктів і завоювання нових споживачів через нові канали розповсюдження для утворюються страхових компаній.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >