Сутність і зміст бухгалтерського фінансового обліку в сучасних умовах

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • сутність та методи ведення бухгалтерського обліку;
 • • основні принципи ведення бухгалтерського обліку; основи його організації;
 • • основні напрями реформування бухгалтерського обліку в Російській Федерації;

вміти

• використовувати знання в області бухгалтерського обліку і норм МСФЗ у вирішенні конкретних ситуаційних завдань, що виникають на підприємстві;

володіти

• знаннями основних принципів вітчизняних і міжнародних стандартів обліку та звітності.

Необхідність передумови гармонізації та міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку

Друга половина XX ст. супроводжувалася посиленням процесу міжнародної спеціалізації і поділу праці, кооперування і комбінування виробництва між країнами і континентами, створенням світового ринку, що виходить за межі національних кордонів.

Характерною рисою інтернаціоналізації економічних відносин є виникнення підприємств зі змішаним капіталом, залучення іноземних інвестицій і кредитів. У здійсненні зазначених процесів першорядне значення набуває отримання достовірної і зрозумілої фінансової інформації про діяльність підприємств. Для цього необхідна гармонізація та міжнародна стандартизація бухгалтерського обліку, що дає основну частину фінансової інформації про господарюючого суб'єкта.

Для вирішення проблеми інтернаціоналізації бухгалтерського обліку створено ряд міжнародних міжурядових організацій (ММГ10): Комісія з транснаціональних корпорацій ООН; Міжурядова робоча група експертів з міжнародних бухгалтерських стандартів ООН; Європейське економічне співтовариство (ЄЕС); Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і міжнародні професійні організації бухгалтерського обліку.

ММПО займаються в основному нормалізацією відносин у галузі економіки, фінансів, бухгалтерського обліку на основі розробки міжнародних норм, правил і стандартів.

До міжнародних професійним організаціям відносяться:

 • - Рада (Комітет) за міжнародними стандартами фінансової звітності (СМСФО);
 • - Міжнародна федерація бухгалтерів;
 • - Міжамериканська організація бухгалтерів;
 • - Конференція бухгалтерів країн Азії і Тихого океану;
 • - Європейська федерація бухгалтерів-експертів та ін.

На процес гармонізації та міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку найбільший вплив зробили міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP) та Директиви Європейського економічного співтовариства.

Роль Європейського співтовариства: 4-я і 7-я Директиви Комісії ЄЕС щодо фінансової звітності

Директиви ЄЕС як інструмент гармонізації є для країн - членів Європейського Союзу (ЄС) обов'язковими, але залишають за ними свободу у виборі рішень про конкретних формах і методах включення директив в національне законодавство.

Особливо важливими директивами в галузі фінансового обліку є 4-а і 7-я.

У 4-й Директиві "Про уніфікацію форм звітності і правил їх аудіювання", прийнятої 27 липня 1978, розглядаються питання річної фінансової звітності: форми і структура балансу, рахунки прибутків і збитків, зміст приміток до цих документів. Директива містить рекомендації щодо методів опеньки виходячи з принципу "історичної вартості", але допускає альтернативні методи: періодичну переоцінку, відновну вартість, методи урахування інфляційного чинника. Директива стосується також питань підготовки звітів, їх публікації та аудиту. Уряди країн - членів ЄС можуть вводити певні послаблення і відхилення від вимог Директиви у відношенні обсягу публікується інформації та аудиторського контролю, але не правил оцінки.

7-я Директива "Про засади складання консолідованої бухгалтерської звітності" прийнята 13 липня 1983 У ній дано визначення економічної групи організацій, які охоплюються консолідацією, і розкривається поняття контролю як основного критерію групи.

Ці директиви створили основу для прийняття аналогічних директив в окремих галузях економіки, наприклад, 8 грудня 1986 була схвалена Директива щодо річної та консолідованої звітності банків та інших фінансових інститутів.

Роль СМСФО

СМСФО організований у квітні 2001 р замість Комітету з міжнародних стандартів фінансової звітності (КМСФО), створеного в 1973 р професійними бухгалтерськими організаціями в якості незалежного органу.

СМСФО є основною частиною Інституту СМСФО (рис. 1.1).

Структура Інституту СМСФО

Рис. 1.1. Структура Інституту СМСФО

Основні функції піклувальників Інституту СМСФО:

 • - Призначення членів СМСФО, КСС, КЙМФО;
 • - Контроль за ефективністю роботи СМСФО;
 • - Забезпечення фінансування;
 • - Затвердження бюджетів СМСФО;
 • - Проведення суттєвих структурних змін.

Основні цілі Ради з МСФЗ:

 • - Розробка єдиного комплекту високоякісних, зрозумілих і практично реалізованих всесвітніх стандартів фінансової звітності, які вимагають подання достовірної, прозорої та порівнянної інформації у фінансовій звітності;
 • - Сприяння впровадженню і строгому дотриманню всесвітніх стандартів;
 • - Співпраця з національними органами, що відповідають за розробку і впровадження стандартів фінансової звітності для забезпечення максимального зближення фінансової звітності в усьому світі.

Рада несе повну відповідальність:

 • - За підготовку та видання МСФЗ;
 • - Підготовку та публікацію проектів положень, пропонованих МСФЗ;
 • - Встановлення порядку розгляду коментарів, отриманих за документами, опублікованими для обговорення;
 • - Публікацію основ для вироблення висновків.

Члени Ради призначаються піклувальниками.

КСС являє собою форум для організацій і осіб, які цікавляться міжнародним бухгалтерським обліком. У нього входять близько 45 членів, які призначаються піклувальниками.

Основні цілі КСС:

 • - Надання СМСФО консультацій з питань порядку денного і пріоритетам;
 • - Інформування та позиції членів Ради з основним проектам, пов'язаним з розробкою стандартів;
 • - Надання інших консультацій.

ПКІ складається з експертів в області бухгалтерського обліку з 12 країн. Призначаються вони піклувальниками.

Основним завданням ПКІ є надання концептуально вивірених і практично реалізованих інтерпретацій МСФЗ, які використовувалися б у всьому світі щодо виниклих питань фінансової звітності, а також у разі виникнення незадовільних або суперечливих інтерпретацій у відсутність офіційних роз'яснень. Після затвердження Правлінням СМСФО інтерпретацій вони стають частиною нормативної бази по МСФО і мають таку ж силу, як самі МСФЗ.

Процес встановлення стандарту

Процес встановлення відповідного стандарту включає наступні етапи:

 • - Публікація проекту положення для загального обговорення;
 • - Розгляд усіх коментарів, отриманих у відповідний період;
 • - Затвердження стандарту або інтерпретації Правлінням Ради з МСФЗ.

Для публікації проекту положення або остаточного варіанту стандарту або інтерпретації потрібна згода восьми членів СМСФО.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >