Основні принципи бухгалтерського обліку

У вітчизняній практиці обліку та звітності під принципами бухгалтерського обліку розуміють правила, вимоги і допущення.

Бухгалтерський облік в Російській Федерації відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженим Мінфіном Росії від 29 липня 1998 № 34н, а також норм ПБО 1/2008 "Облікова політика організації" повинен вестися з дотриманням таких правил .

 • 1) організація веде бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій (фактів господарської діяльності) шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку, включених до робочого плану рахунків бухгалтерського обліку. Робочий план рахунків бухгалтерського обліку затверджується організацією на основі Плану рахунків;
 • 2) бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій (фактів господарської діяльності) ведеться в валюті РФ - в рублях,
 • 3) всі господарські операції і результати інвентаризації повинні своєчасно реєструватися на рахунках бухгалтерського обліку. Всі господарські операції, що проводяться організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік. Документування майна, зобов'язань та інших фактів господарської діяльності, ведення регістрів бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності здійснюється російською мовою. Первинні облікові документи, складені на інших мовах, повинні мати порядковий переклад на російську мову.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності організації зобов'язані проводити інвентаризацію майна і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;

 • 4) активи, капітал та зобов'язання організації повинні бути виражені в грошовій оцінці. Майно, зобов'язання та інші факти господарської діяльності для відображення в бухгалтерському обліку і звітності підлягають оцінці в грошовому вираженні;
 • 5) бухгалтерський облік поточних витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, повинен вестися окремо від капітальних і фінансових вкладень організації. У бухгалтерському обліку організації ведеться роздільний облік поточних витрат на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг та витрат, пов'язаних з капітальними і фінансовими вкладеннями, майна, що перебуває у власності організації та майна інших юридичних осіб, що знаходиться у даної організації.

Необхідність ведення окремого обліку пояснюється тим, що, наприклад, поточні витрати, пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг враховуються при оподаткуванні прибутку і відносяться до основної (операційної або поточної) діяльності організації, а капітальні та фінансові вкладення відносяться на збільшення їх вартості . При цьому капітальні вкладення також включають до собівартості продукції, але таке перенесення на витрати організації відбувається не одноразово, а через нараховану амортизацію протягом усього періоду корисного використання необоротних активу;

6) відповідно до прийнятої в організації облікової політикою. Для ведення бухгалтерського обліку в організації формується облікова політика. Під обліковою політикою організації розуміють способи і прийоми ведення бухгалтерського обліку: первинного спостереження; вартісного виміру; поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.

Формування облікової політики організації здійснюється відповідно до допущеннями та вимогами, встановленими в ПБО 1/2008 "Облікова політика підприємства".

Поняття "допущення" відноситься до правил ведення обліку та складання звітності. При цьому зазначені в даному ПБО допущення не обов'язково повинні оголошуватися організацією - їхнє прийняття і дотримання ним мається на увазі. Якщо ж організація припускає відступи від встановлених припущень, то вона зобов'язана розкрити причини цих відступів.

Таким чином, прийнята організацією облікова політика повинна відповідати наступним допущенням:

 • 1) допущення майнової відокремленості - активи і зобов'язання організації існують окремо від активів і зобов'язань власників цієї організації та активів та зобов'язань інших організацій. Крім того, відповідно до допущенням майнової відокремленості на балансі організації враховуються тільки ті активи, які належать організації на праві власності, господарського відання або оперативного управління. Майно, що не належить організації, має враховуватися на позабалансових рахунках;
 • 2) допущення безперервності діяльності організації - організація буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому і в неї відсутні наміри і необхідність ліквідації або суттєвого скорочення діяльності і, отже, зобов'язання будуть погашатися у встановленому порядку;
 • 3) допущення послідовності застосування облікової політики - обрана організацією облікова політика застосовується послідовно від одного звітного року до іншого.

Зміни в облікову політику можуть вноситися лише з причин:

 • - Зміни законодавства РФ;
 • - Необхідності застосування інших способів ведення бухгалтерського обліку, які доводять більш високу ефективність їх застосування;
 • 4) допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності - факти господарської діяльності організації відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами. Відповідно до даного допущенню при обліку доходів і витрат організація повинна застосовувати принцип нарахування доходів і витрат. Тобто доходи і витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому вони вироблені і до якого вони належать, незалежно від дати надходження грошових коштів та інших джерел.

Формована організаціями облікова політика повинна відповідати вимогам: повноти обліку; своєчасності; обачності; пріоритету змісту над формою; несуперечності; раціональності.

Вимога повноти означає повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності. Повнота охоплення всіх господарських операцій робить бухгалтерський облік достовірним. А вимога достовірності забезпечується обов'язковим документуванням більшості господарських операцій, які відповідають критеріям визнання в бухгалтерському обліку. Крім того, достовірність даних бухгалтерського обліку забезпечується необхідністю обов'язкового проведення інвентаризації майна та зобов'язань організації.

Вимога своєчасності означає своєчасне відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку та звітності. Несвоєчасного подання звітності може втратити свою доречність. Несвоєчасного подання звітності може ввести користувачів цієї звітності в оману щодо міститься у фінансовій звітності інформації і, отже, принести відчутні втрати (непередбачені витрати).

Вимога обачності означає більшу готовність до визнання в бухгалтерському обліку витрат і зобов'язань, ніж можливих доходів і активів, не допускаючи створення прихованих резервів. З цією метою організаціями створюються фонди самострахування на випадок непередбачених втрат, наприклад, таких фондів і резервів, як резерви по сумнівних боргах; резерви під знецінення вкладень у цінні папери та ін.

Вимога пріоритету змісту над формою означає, що в бухгалтерському обліку факти господарської діяльності повинні відображатися виходячи не стільки з їх правової форми, скільки з економічного змісту фактів та умов господарювання.

Дана вимога можна проілюструвати на наступному прикладі. Підприємство може видати позику (відсоткову або безпроцентну) своїм працівникам на певний строк, як правило, на один або три роки. За юридичною формою дана операція не суперечить чинному законодавству, а отже, законна. А за економічним змістом не завжди дана операція може бути визнана законною. Розглянемо два варіанти розвитку економічної ситуації на підприємстві. Перший варіант - підприємство має добрі економічні показники і не має прострочених зобов'язань перед контрагентами. Другий варіант - фінансово-господарська діяльність підприємства характеризується негативними показниками: має негативний фінансовий результат, низькі показники рентабельності і прострочені зобов'язання перед контрагентами, у тому числі перед бюджетом з податків і зборів та персоналом з оплати праці. З даного прикладу стає очевидним, що в першому випадку видача позики можлива, так як дана операція не входить в протиріччя юридичної форми з її економічним змістом. У другому випадку видача позики неможлива, так як дана операція входить у суперечність юридичної форми з економічним змістом. Тобто в другому випадку буде порушений принцип пріоритетності витрат організації.

Вимога несуперечності обумовлює необхідність тотожності даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на останній календарний день кожного місяця. Наприклад, сальдо за рахунком 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", відбите в балансі, має відповідати підсумковим сумам по всіх розрахунково-платіжними або платіжними відомостями організації.

Вимога раціональності означає необхідність раціонального ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності і величини організації. У зв'язку з цим рядом нормативних документів передбачається поділ господарської діяльності на звітні періоди; відповідно до Плану рахунків майно, що є власністю підприємства, відображається в бухгалтерському обліку та звітності на балансових рахунках, а майно, що належить іншим підприємствам, - відображається на позабалансових рахунках. Крім того, вимога раціональності встановлює необхідність вибору найбільш раціональних з точки зору бухгалтерського обліку способів і прийомів ведення обліку при формуванні облікової політики організації. Наприклад, вибір одного з способів списання матеріальних запасів (метод ФІФО або за методом середньої собівартості), що включаються в собівартість продукції, повинен бути обгрунтований з економічної точки зору.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >