Фінансовий та управлінський облік, їх порівняльна характеристика

У міжнародній практиці облік поділяється на фінансовий і управлінський.

Фінансовий облік - це система збору та узагальнення облікової інформації, яка забезпечує бухгалтерське оформлення і реєстрацію господарських операцій, а також складання бухгалтерської (фінансової) звітності.

Фінансовий облік охоплює значну частину бухгалтерського обліку, акумулюючи інформацію про майно організації - основних засобах, нематеріальних активах, орендованому майні, фінансових вкладеннях, коштах та їх еквівалентах, інших оборотних активах, зобов'язання організації, капіталі, інших джерелах формування майна і господарських процесах.

Фінансовий облік передбачає отримання інформації, необхідної для складання бухгалтерської звітності.

Основним завданням фінансового обліку є достовірність обліку фінансових результатів діяльності підприємства, його майнового і фінансового стану.

Споживачами фінансового обліку є в основному зовнішні користувачі: державні податкові органи, банки, постачальники, покупці, потенційні інвестори. У деяких країнах, наприклад у США і Великобританії, інформація, що генерується в рамках фінансового обліку, спрямована насамперед на задоволення потреб інвесторів і кредиторів, а корисність з позиції прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень є найважливішим критерієм її якості. Така орієнтація фінансового обліку в США і Великобританії властива цим країнам протягом багатьох років. Більше того, в цих країнах були створені фінансові ринки і біржі цінних паперів. Результат - фінансові звіти компаній відрізняються значною аналітичністю, а визначення рентабельності господарської діяльності як однієї з характеристик ефективності роботи управлінського персоналу є метою фінансового обліку.

В інших країнах роль бухгалтерського обліку та пріоритети, вироблені в рамках його методології, можуть бути іншими. Наприклад, це може бути надання об'єктивної та достовірної інформації за належним виконанням державної податкової політики. Саме це призначення бухгалтерського фінансового обліку визнається основоположним у більшості країн Південної Америки.

У деяких країнах система бухгалтерського фінансового обліку реалізується виходячи з пріоритету макроекономічних цілей, наприклад, для досягнення заданих темпів зростання національної економіки.

У таких країнах, як Німеччина, Швейцарія, Японія та ін., Фінансова політика визначається невеликою кількістю дуже великих банків, що задовольняють значну частину фінансових потреб бізнесу. У цьому випадку звітність націлена насамперед на захист інтересів банків-кредиторів. Для бухгалтерської практики тут характерні деякі особливості, зокрема консерватизм в оцінці активів (заниження їх вартості), певне завищення кредиторської заборгованості, що дозволяє в разі фінансових труднощів забезпечити своєму банку деяку свободу дій у виконанні зобов'язань.

У Франції та Швеції бухгалтерський фінансовий облік має дещо іншу орієнтацію. Уряди цих країн відіграють визначальну роль в управлінні національними ресурсами, а підприємства зобов'язані дотримуватися урядової економічної політики. Уряду не тільки контролюють фінансові можливості бізнесу, по і виступають при необхідності в ролі інвестора або кредитора. У цих країнах бухгалтерський облік орієнтований насамперед на потреби державних органів.

Фінансова звітність не являє собою комерційної таємниці, вона відкрита до публікації, як правило, завіряється аудиторською фірмою.

Ведення фінансового обліку та подання форм фінансової звітності є обов'язковим для всіх організацій.

Управлінський облік являє собою систему внутрішнього обліку, покликаний забезпечити отримання облікової інформації, необхідної для управління виробництвом і ухвалення рішення керівництвом на найближчу перспективу.

Основною метою управлінського обліку є:

  • 1) літочислення фактичної собівартості продукції (робіт, послуг) і відхилень від встановлених норм, стандартів і кошторисів;
  • 2) визначення фінансових результатів по реалізованих виробам або групам виробів.

Управлінський облік не є обов'язковим. Адміністрація підприємства сама визначає, створювати або не створювати систему внутрішнього обліку.

Управлінський облік на відміну від фінансового обліку орієнтований на внутрішніх користувачів. Керуюче ланка використовує внутрішню інформацію для планування, контролю та аналізу як в короткострокових, так і в довгострокових цілях. Наприклад, короткострокові (поточні) кошториси, бізнес-плани складаються на черговий рік і надалі використовуються для контролю і оцінки ефективності управління структурним підрозділом підприємства.

Складання фінансових кошторисів (бюджетів) та аналіз їх виконання вже давно розглядаються в якості найважливішого інструменту управлінського контролю діяльності компанії та прогнозування її фінансових результатів. Тому й призначення цих кошторисів двояко. По-перше, вони чітко окреслюють і деталізують цілі, поставлені перед компанією в цілому та її підрозділами, характеризують прогнозовані результати і фінансовий стан. По-друге, вони використовуються в оперативному, ретроспективному і перспективному аналізі для оптимізації подальших угод і операцій.

Процес прийняття управлінських рішень буде давати збої, якщо генерируемая в системі інформація не спрямована на вирішення стратегічних завдань підприємства. А основними питаннями стратегії бізнесу, як відомо, є розвиток виробничої діяльності, фінансова політика, пошук додаткових сфер докладання капіталу, пошук резервів подальшого зростання підприємства, організаційна структура управління і т.п.

Наведемо приклад в якості ілюстрації. Велика компанія вирішила прикрити одне з напрямків своєї діяльності, наприклад, виробничо-технологічну лінію. Управлінський облік повинен допомогти у відповіді на цілий ряд питань, оскільки це виробництво може бути повністю продано іншій фірмі, перепрофільовано, виділено в самостійну компанію, в якій дана компанія буде тільки співвласником і т.д. Необхідно розрахувати альтернативні варіанти доходів і можливих втрат, застосування виробничих потужностей і трудових ресурсів, зміни ринкової стратегії бізнесу.

Управлінський облік, званий іноді виробничим, або урахуванням витрат, дозволяє підприємству оптимізувати значення одного з найважливіших економічних показників фірми - її витрат. Крім того, рішення завдань управлінського обліку дозволяє підприємству оптимізувати співвідношення таких показників, як "Доходи - витрати - прибуток".

Таким чином, ми бачимо, що управлінські рішення виробляються насамперед у процесі планування. Саме ж планування здійснюється шляхом відповідної обробки та аналізу наявної інформації про стан об'єкта управління. Тому аналіз господарської діяльності є неодмінною функцією управління. У ході аналізу виявляються відхилення від плану та шляхи їх подолання.

Однак для аналізу необхідна впорядкована інформація про стан об'єкта управління. Збір, обробка та узагальнення такої інформації здійснюються за допомогою фінансового обліку. Управління здійснюється на основі отриманої інформації, більшу частину з якої представляє фінансовий облік. У цьому і полягає взаємний зв'язок фінансового та управлінського обліку. Фінансовий облік допомагає планувати і оцінювати результати, надаючи всім зацікавленим користувачам інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень.

На відміну від прийнятої у нас типовий організаційної структури управління підприємством бухгалтерія в західній фірмі повністю бере на себе обов'язки планового відділу і аналітичних служб. Це досягається високою кваліфікацією бухгалтерських кадрів, що нерідко займають дуже гідне місце в управлінських структурах бізнесу. Так, наприклад, в Австралії понад 30% членів рад директорів великих компаній є бухгалтерами за своїм базової освіти.

Розглянемо основні відмінності фінансового обліку від управлінського обліку (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку

Області порівняння

Фінансовий облік

Управлінський облік

1. Основні споживачі інформації

Сторонні організації

Різні рівні внутрішнього управління організації

2. Ступінь надійності

Потрібно об'єктивність

Залежить від цілей планування. При необхідності використовуються точні дані

3. Використовувані вимірювачі

Грошова одиниця

Грошова або натуральна одиниця

4. Основний об'єкт обліку

Організація в цілому

Окремі структурні підрозділи

5. Угрупування витрат

За елементами витрат

За статтями калькуляції

6. Періодичність складання звітності

На регулярній основі

У міру потреби

7. Обов'язковість ведення обліку

Строго обов'язково

Не обов'язково

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >