Облікова політика - складова частина управлінської й інформаційної системи організації

Облікова політика є основоположним документом, на підставі якого ведеться фінансовий облік підприємства. Міститься в ньому інформація - інструмент ведення бухгалтерського обліку всередині організації, внутрішній звід законів і правил облікового процесу організації.

При формуванні облікової політики виходять з припущень майнової відокремленості, безперервності діяльності, послідовності застосування облікової політики, тимчасової визначеності фактів господарської діяльності. Також облікова політика повинна відповідати вимогам повноти, обачності, пріоритету змісту перед формою, несуперечності, раціональності.

Остання редакція ПБО 1/2008 розроблена на основі норм ПБО 1/98 і МСФЗ (IAS) 8 "Облікова політика, зміни в оцінках і помилках". У новому стандарті з'явився ряд уточнень, але основні принципи, якими повинен керуватися бухгалтер при роботі з обліковою політикою, залишилися незмінними.

По-перше, організація може змінювати облікову політику з бухгалтерського обліку в тих випадках, перелік яких наведено в і. 10 ПБО 1/2008. До таких випадків належить істотна зміна умов господарювання. При внесенні зміни до облікової політики необхідно оцінити в грошовому вираженні ступінь впливу, який матиме це зміна на фінансовий стан, фінансові результати, рух грошових коштів організації. Наступним підставою внесення змін до облікової політики є розробка нових способів ведення бухгалтерського обліку. Застосування нового способу ведення бухгалтерського обліку передбачає більш достовірну уяву фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку та звітності організації або меншу трудомісткість облікового процесу без зниження ступеня достовірності інформації. Третьою причиною внесення змін до облікової політики може послужити зміна законодавства РФ і (або) нормативних правових актів з бухгалтерського обліку.

По-друге, чітко регламентовані терміни набуття чинності змін. За загальним правилом нові (змінені) правила вводяться з початку звітного року (п. 12 ПБУ 1/2008).

По-третє, встановлені жорсткі правила відображення наслідків зміни облікової політики в бухгалтерській звітності. За загальним правилом організація повинна відобразити результати зміни облікової політики ретроспективно, тобто перерахувати дані бухгалтерської звітності попередніх періодів виходячи з припущення, що в цих періодах застосовувалася нова (змінена) облікова політика (п. 13-16 ПБО 1/2008).

Регулювання бухгалтерського фінансового обліку в даний час здійснюється за допомогою встановлення загальних принципів обліку, що дозволяє забезпечити єдність методології, враховуючи при цьому особливості функціонування господарюючих суб'єктів. З відокремленням податкового обліку в організацій одним з найважливіших завдань виступає обґрунтування теоретичних і практичних аспектів формування облікових політик по взаємодії облікових систем. Формування облікової політики, яка б забезпечувала найбільшою мірою взаємодія фінансового та податкового обліку, що враховує специфіку діяльності організації, дозволяє найефективніше з погляду забезпечення достовірності облікових даних та мінімізації трудовитрат працівників бухгалтерії організувати облікову роботу в організації.

На сьогоднішній день облікова політика є основним інструментом взаємодії фінансового та податкового обліку. У положеннях з бухгалтерського фінансового обліку, як і в податковому законодавстві, господарюючому суб'єкту дано право вибору способів оцінки, визнання та ведення обліку, що дає можливість застосування однакових способів обліку в обох облікових системах, тим самим об'єднуючи їх в єдину цілісність.

Формується облікова політика організації шляхом вибору способів ведення бухгалтерського обліку з декількох допускаються загальновизнаними стандартами. Якщо останніми не встановлено способи ведення обліку тих чи інших об'єктів, то організація сама розробляє відповідні процедури виходячи із загальних вимог до облікової політики. У такій ситуації можливо використовувати три варіанти визначення облікової політики: за аналогією з подібними операціями; виходячи із загальних визначень і критеріїв; на основі визнаної практики.

Формування облікової політики організації є складним завданням, для вирішення якої необхідно добре знання методології та організації бухгалтерського обліку, питань оподаткування, і передбачає постановку системи бухгалтерського обліку в даній організації. Формальний підхід до формування облікової політики знижує ефективність бухгалтерського обліку.

Бухгалтерські прийоми, що формують оцінку активів, порядок визнання виручки і списання витрат мають безпосередній зв'язок з оподаткуванням, з одного боку, і фінансовим становищем організації, демонстрованим засновникам (учасникам), потенційним інвесторам і кредиторам - з іншого. Варіюючи облікової методологією в дозволених законом рамках, існує можливість вибирати найбільш вигідний для себе спосіб ведення обліку, що забезпечує бажану величину прибутку.

Вибір і реалізація раціональної, економічно обґрунтованої облікової політики дозволяє впливати на ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, прискорити оборотність елементів капіталу, отримати додаткові внутрішні джерела фінансування капітальних вкладень і оборотних активів, поліпшити дивідендну політику, залучити зовнішні ресурси для розширення діяльності.

Уміло складена облікова політика є одним з найважливіших інструментів управління діяльністю організації і досягнення поставлених цілей менеджменту.

Правове регулювання відносин, пов'язаних з формуванням і застосуванням облікової політики організації для цілей бухгалтерського обліку, здійснюється:

 • - Федеральним законом "Про бухгалтерський облік";
 • - Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації;
 • - ПБО 1/2008.

Новий Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" вніс деякі зміни щодо правил, що стосуються облікових політик організацій. Вони пов'язані з новим визначенням цього поняття, порядком формування облікових політик організацій для цілей бухгалтерського обліку та складу додатків до цих документів.

Відповідно до вимог Закону (ст. 8) встановлені правила формування облікової політики організації для цілей бухгалтерського обліку, відмінні від тих, які передбачав колишній Закон. Основні положення чинного Федерального закону "Про бухгалтерський облік" передбачають наступне:

 • - Облікова політика формується економічним суб'єктом самостійно, на підставі чинного законодавства РФ, а також федеральних і галузевих стандартів бухгалтерського обліку. Також необхідно відзначити, що у випадку якщо конкретна ситуація, з якою зіткнеться організація, не передбачена названими стандартами, економічний суб'єкт може звернутися до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
 • - При формуванні облікової політики щодо конкретного об'єкта бухгалтерського обліку спосіб його ведення необхідно вибирати із способів, які допущені у федеральних стандартах. При цьому пріоритетом при виборі способів ведення бухгалтерського обліку є норми федеральних стандартів;
 • - Якщо для конкретного об'єкта спосіб ведення бухгалтерського обліку не встановлений федеральними стандартами, то організація може розробити його самостійно виходячи з норм чинного законодавства, федеральних і галузевих стандартів. Також, зрозуміло, організація може спробувати знайти необхідні правила в міжнародних стандартах, але тільки в тій частині, в якій вони не суперечать федеральним і галузевим.

Закон вводить нову вимогу для формування додатків до облікову політику організації. Тепер керівник економічного суб'єкта має затвердити наступний перелік додатків:

 • - Робочий план рахунків бухгалтерського обліку;
 • - Форми первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку та документів внутрішньої бухгалтерської звітності;
 • - Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань;
 • - Способи оцінки активів і зобов'язань;
 • - Правила документообігу і технологію обробки облікової інформації;
 • - Порядок контролю за господарськими операціями;
 • - Інші документи, які необхідні конкретному економічному суб'єкту для організації бухгалтерського обліку.

Необхідно помститися, що нове законодавство не передбачає обов'язкового застосування економічними суб'єктами ряду уніфікованих форм документів. Зокрема, це стосується форм первинних облікових документів. Тепер такі форми економічні суб'єкти розробляють самостійно. Тим часом для того щоб не було порушено документальне однаковість в цілому, можна порекомендувати організаціям все-таки брати за основу уніфіковані форми документів, які існували раніше. До того ж застосування раніше існуючих форм заощадить час і ресурси компанії.

Розглянемо деякі основні положення облікової політики організації для цілей бухгалтерського обліку.

п / п

Положення облікової політики

Допустимі варіанти обліку

1

Форми первинних облікових документів

Встановлюються організацією самостійно і наводяться в додатку до положення про облікову політику. Також дозволяється використання уніфікованих форм первинних бухгалтерських документів

2

Нормативні правові акти, створювані і затверджувані в самій організації

До них відносять:

 • - Графік документообігу;
 • - Робочий план рахунків бухгалтерського обліку;
 • - Положення про облікову політику.

Встановлюються організацією самостійно і наводяться в додатку до положення про облікову політику

3

Порядок проведення переоцінки основних засобів

Проводиться у разі вибору для цілей бухгалтерського обліку способу обліку основних засобів за переоціненою (відновлювальної) вартості. При цьому переоцінка проводиться регулярно з тим, щоб не допустити істотного відхилення балансової вартості майна від її ринкової вартості

4

Порядок проведення переоцінки нематеріальних активів

Первісна вартість підлягає зміні, у разі переоцінки і знецінення нематеріального активу (ПМА). При цьому їх поточна ринкова вартість для переоцінки визначається за даними активного ринку збуту НМА. Також НМЛ можуть бути перевірені на знецінення. Проводити перевірку на знецінення організації можна за власним бажанням у порядку, що визначається МСФЗ (IAS) 36 "Знецінення активів"

5

Способи амортизації основних засобів

Передбачено чотири способи:

 • - Лінійний;
 • - Спосіб зменшуваного залишку;
 • - За сумою чисел років терміну корисного використання;
 • - Пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг)

6

Способи амортизації нематеріальних активів

Передбачено три способи:

 • - Лінійний;
 • - Спосіб зменшуваного залишку;
 • - Пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг)

7

Спосіб списання витрат по науково-дослідним, дослідно-конструкторським і технологічним роботам

Передбачено два способи:

 • - Лінійний;
 • - Пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг)

1

Способи оцінки матеріально-виробничих запасів, що списуються на потреби виробництва

Передбачено три способи:

 • - За собівартістю кожної одиниці;
 • - Середній собівартості;
 • - Способу ФІФО

8

Способи оцінки готової продукції

Передбачені наступні способи:

 • - За фактичною виробничою повної або неповної собівартості;
 • - Нормативної (планової) собівартості;
 • - Договірними цінами

9

Способи оцінки товарів

Передбачені наступні способи:

 • - За купівельними цінами;
 • - Продажної вартості з урахуванням торгової націнки (надбавки)

10

Методи обліку витрат на виробництво

Передбачено чотири методу:

 • - Позамовний;
 • - Попроцессний;
 • - Нормативний;
 • - Попередільний

11

Способи оцінки об'єктів незавершених виробництвом

Встановлено такі способи:

 • - За прямими калькуляційних статтях витрат (матеріали і основна заробітна плата виробничих робітників);
 • - Вартості сировини, матеріалів, напівфабрикатів;
 • - Нормативної (планової) собівартості

12

Способи оцінки вибувають фінансових вкладень

Встановлено такі способи:

 • - За первісною вартістю кожної одиниці;
 • - Середньої первісної вартості;
 • - Способом ФІФО

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >