Облік основних засобів

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття і основні принципи організації обліку руху основних засобів на підприємстві;
 • • види оцінок основних засобів і способи їх обчислення;
 • • основні відмінності в принципах формування первісної і залишкової вартості для цілей бухгалтерського і податкового обліку;
 • • способи нарахування амортизації основних засобів;
 • • основні відмінності в способах нарахування амортизації для цілей бухгалтерського і податкового обліку;

вміти

 • • проводити облік за основними господарськими операціями, пов'язаними з рухом основних засобів на підприємстві;
 • • вирішувати конкретні господарські ситуації за допомогою методів бухгалтерського обліку;
 • • розраховувати амортизацію із застосуванням різних способів нарахування амортизації як для цілей бухгалтерського обліку, так і для цілей оподаткування;

володіти

 • • вміннями та навичками документаційного та інформаційного забезпечення господарюючого суб'єкта про стан і рух основних засобів і сум нарахованої амортизації;
 • • нормами і правилами вітчизняних стандартів в області бухгалтерського обліку основних засобів.

Поняття основних засобів та їх облік на підприємстві

Для ведення виробничо-господарської діяльності підприємствам необхідні основні засоби (засоби праці); вони багаторазово беруть участь у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на створюваний продукт, не змінюючи при цьому своєї матеріально-натуральної форми. Перенесення вартості на вартість новостворюваної продукції обумовлений тим, що, не змінюючи матеріально-речову форму, основні засоби схильні до зносу під впливом засобів праці та навколишнього середовища.

Для цілей оподаткування під основними засобами розуміють частину майна, використовуваного в якості засобів праці для виробництва та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) або для управління організацією первісною вартістю більше 40 000 руб. (ст. 257 НК).

Відповідно до ПБО 6/01 "Облік основних засобів" в якості об'єкта основних засобів до обліку може бути прийняте майно, яке одноразово відповідає таким умовам:

 • - Об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для надання організацією за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування;
 • - Об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу, тобто терміну тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
 • - Організація не передбачає наступний перепродаж даного майна;
 • - Об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

На рахунку 01 "Основні засоби" на окремих субрахунках ведуть облік основних засобів, що знаходяться в експлуатації, в запасі, на консервації або переданих в звичайну (виробничу) оренду. На рахунку 01 "Основні засоби" організовується пооб'єктний аналітичний облік основних засобів у місцях, де вони знаходяться (цехах, виробництвах, ділянках і т.д.).

Об'єкти основних засобів групуються в обліку відповідно до вимог статистичної звітності на виробничі і невиробничі (останні по галузях: охорона здоров'я, житлово-комунальні і т.п.) і, далі, по функціональних групах (будівлі, споруди, робочі машини й устаткування і т .буд.).

Земельні ділянки, лісові та водні угіддя, родовища корисних копалин, передані в користування підприємству, на рахунку 01 "Основні засоби" не враховуються. Але ті ж об'єкти, що є власністю підприємства (куплені чи передані йому у власність державними органами), враховуються на окремих субрахунках, що відкриваються на рахунку 01 "Основні засоби".

Головними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є:

 • 1) контроль за їх наявністю і схоронністю з моменту придбання до моменту вибуття;
 • 2) правильне і своєчасне числення зносу;
 • 3) отримання відомостей для правильного розрахунку податку на майно, перераховується до бюджету;
 • 4) контроль за правильним і ефективним використанням коштів на реконструкцію, модернізацію та ремонт основних засобів;
 • 5) контроль за ефективним використанням основних засобів за часом і потужністю; отримання даних для складання звітності про наявність та рух основних засобів.

Базою правильної організації бухгалтерського обліку основних засобів є затверджена типова класифікація основних засобів і єдиний принцип їх оцінки в обліку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >