Способи нарахування амортизації

Амортизація нараховується по об'єктах основних засобів, до яких відносяться матеріально-речові цінності, що використовуються при виробництві продукції, робіт і послуг та діють протягом тривалого періоду часу, що перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл, якщо він перевищує 12 місяців.

Нарахування амортизації проводиться організацією по об'єктах основних засобів, що знаходяться у них у власності, на праві господарського відання або оперативного управління, облік яких ведеться на рахунку 01 "Основні засоби". Об'єктами для нарахування амортизації є так само об'єкти основних засобів організації лізингодавця, враховані на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності".

Амортизація не нараховується:

 • - Але об'єктам житлового фонду та зовнішнього благоустрою та інших аналогічних об'єктів лісового та дорожнього господарства;
 • - Спеціалізованим спорудам судноплавної обстановки;
 • - Продуктивної худобі, буйволам, волам і оленям;
 • - Багаторічним насадженням, які досягли експлуатаційного віку;
 • - Придбаним виданням;
 • - Експонатам тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах;
 • - Земельним ділянкам та об'єктам природокористування;
 • - Об'єктах основних засобів, первісна вартість яких не перевищує 40 000 руб. за одиницю.

Поряд з цим амортизаційні нарахування не нараховуються по об'єктах основних засобів, отриманим:

 • - За договорами дарування;
 • - Безоплатно у процесі приватизації.

Згідно ПБУ 6/01 встановлено новий порядок призупинення нарахування амортизації в наступних випадках:

 • - В період проведення робіт з відновлення об'єкта у формі їх ремонту, модернізації та реконструкції, тривалість яких перевищує 12 місяців;
 • - При консервації об'єкта на термін більше трьох місяців.

Таким чином, витрати по відновленню об'єктів основних засобів впливають на встановлюваний організацією термін їх корисного використання при постановці на облік, а також на його величину в період експлуатації.

Нарахування амортизації здійснюється протягом усього строку корисного використання об'єкта основних засобів. Нараховують амортизацію з першого числа місяця, наступного за місяцем надходження, і припиняють нарахування амортизації з першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття.

Методи нарахування амортизації

Основні засоби підприємства в процесі виробництва поступово зношуються і в міру зношування передають свою вартість на готову продукцію, обсяг виконаних робіт, наданих послуг. У зв'язку з цим кожному підприємству слід забезпечити накопичення основних засобів, необхідних для своєчасної заміни вибувають основних фондів. Таке накопичення досягається за рахунок включення у витрати виробництва сум відрахувань, які називаються амортизаційними. Амортизаційні відрахування утворюють фонд коштів для відшкодування об'єктів, які вибули в зв'язку з їх зносом.

Знос основних засобів може відбуватися в результаті втрати техніко-економічних властивостей або фізичних якостей. Розрізняють два види зносу:

 • 1) фізичний, характеризується зносом матеріалів, з яких створені основні засоби, втратою їх початкових якостей, поступовим руйнуванням конструкцій.
 • 2) моральний, пов'язаний з поступовим відставанням раніше створених основних засобів виробництва від сучасного технічного рівня.

Нижче представлені бухгалтерські записи з обліку амортизації основних засобів.

Нараховано амортизацію за основними засобами основного виробництва:

Д 20 "Основне виробництво";

До 02 "Амортизація основних засобів".

Нараховано амортизацію за основними засобами допоміжного виробництва:

Д 23 "Допоміжні виробництва";

До 02 "Амортизація основних засобів".

Нараховано амортизацію за основними засобами цеху:

Д 25 "Загальновиробничі витрати";

До 02 "Амортизація основних засобів".

Нараховано амортизацію за основними засобами общефирменного значення:

Д 26 "Загальногосподарські витрати";

До 02 "Амортизація основних засобів".

Нараховано амортизацію за основними засобами обслуговуючих виробництв і господарств:

Д 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства";

До 02 "Амортизація основних засобів".

Нараховано амортизацію за основними засобами торговельних організацій:

Д 44 "Витрати на продаж";

До 02 "Амортизація основних засобів".

При вибутті основних засобів робляться записи: а) на суму списаної амортизації:

Д 02 "Амортизація основних засобів";

До 01 "Основні засоби";

б) на залишкову вартість:

Д 91 "Інші доходи і витрати";

До 01 "Основні засоби".

ПБУ 6/01 надає бухгалтерам можливість вибору способу нарахування амортизації основних засобів. Положення передбачає чотири способи визначення сум амортизаційних відрахувань по окремих об'єктах основних засобів: 1) лінійний; 2) списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг); два методи прискореного списання; 3) списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання; 4) метод зменшується залишку.

Об'єктами для нарахування амортизації є об'єкти основних засобів, що знаходяться на праві власності, господарського відання, оперативного управління.

Строк корисного використання об'єкта основних засобів визначається організацією при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку.

Визначення терміну корисного використання об'єкта основних засобів при його відсутності в технічних умовах провадиться виходячи з:

 • - Очікуваного терміну використання цього об'єкта відповідно до очікуваної продуктивністю або потужністю застосування;
 • - Очікуваного фізичного зносу, залежить від режиму експлуатації (кількості змін), природних умов і впливу агресивного середовища, системи планово-попереджувальних видів ремонту;
 • - Нормативно-правових та інших обмежень використання цього об'єкта, наприклад, терміну оренди.

Крім того, при нарахуванні амортизації також можна використовувати норми амортизації, передбачені постановою Уряду РФ від 1 січня 2002 № 1, використовувані в основному в податковому обліку.

Вибір того чи іншого способу нарахування амортизації по окремих об'єктах і групами основних засобів, очевидно, знаходиться в компетенції керівників та головних бухгалтерів організацій, які повинні враховувати можливість і доцільність використання того чи іншого способу по відношенню до конкретних об'єктів основних засобів, особливості технології та організації виробництва в даній організації та інші фактори.

Нарахування амортизації проводиться до повного погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку.

Згідно лінійному (рівномірному) способу амортизується вартість об'єкта рівномірно списується (розподіляється) протягом терміну його служби. Амортизація нараховується рівними частками протягом усього терміну роботи обладнання або інших видів основних засобів до повного перенесення їх вартості на вартість виробленої продукції. Норма амортизації, обчислена у відсотках, є постійною.

Приклад. Придбано об'єкт вартістю 150000 руб. з терміном корисного використання п'ять років. Річна норма амортизаційних відрахувань - 20%.

Річна сума амортизаційних відрахувань становитиме:

150000 руб. × 20%: 100 = 30000 руб.

Строк корисного використання об'єкта основних засобів юридична особа визначає самостійно при прийнятті цього об'єкта до бухгалтерського обліку. Також для цілей бухгалтерського обліку, про що було сказано вище, можна використовувати норму амортизації, встановлену Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи, затвердженої постановою Уряду РФ від 1 січня 2002 № 1.

Лінійний спосіб може застосовуватися для об'єктів основних засобів, у яких головними факторами, що обмежують термін їх корисного використання, є час використання і відносно постійний обсяг виконуваних періодичних робіт. При цьому способі щомісячні амортизаційні відрахування провадяться в однакових розмірах протягом усього строку корисного використання.

Спосіб нарахування зносу пропорційно обсягу виконаних робіт заснований на тому, що амортизація є тільки результатом експлуатації і відрізки часу не грають ніякої ролі в процесі її нарахування. Нарахування амортизаційних відрахувань проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт, послуг) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості об'єкта основних засобів і передбачуваного обсягу продукції (робіт, послуг) за весь строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Приклад. Виробничо-технічний відділ підприємства розрахував, що первісна вартість спеціальних інструментів і пристосувань буде амортизована повністю, якщо з їх допомогою буде випущено 1800 од. продукції. Припустимо, що в перший рік роботи було випущено 1 200 од. продукції, а в другій - 600 од. продукції. Тоді, при первісної вартості спеціальних інструментів і пристроїв в 60000 руб. сума нарахованої амортизації по роках розрахункового періоду, становитиме:

в перший рік: 60000 руб .: 1800 од. × 1200 од. = 40000 руб .;

у другий рік: 60000 руб .: 1800 од. × 600 од. = 20000 руб.

Помітна прямий зв'язок між щорічної сумою амортизації і одиницею роботи або використання. Накопичений знос збільшується щорічно в прямій залежності від одиниць роботи або використання. Нарешті, залишкова вартість щорічно зменшується прямо пропорційно показнику одиниці роботи або використання до тих пір, поки не досягне ліквідаційної вартості. У відповідності з даним методом одиниці роботи або використання, що застосовуються для визначення передбачуваного терміну корисної служби для кожного об'єкта, повинні відповідати певним активам. Наприклад, кількість вироблених товарів повинно відноситися до певного верстата, тоді як число годин використання об'єкта може служити кращим показником при нарахуванні амортизації для іншого верстата. Цей метод слід застосовувати в тому випадку, коли віддача об'єкта протягом терміну його корисної експлуатації може бути визначена з достатньою точністю.

Якщо раніше цей метод застосовувався, по суті, тільки при нарахуванні амортизації по автотранспорту з урахуванням пробігу, то тепер його можна застосовувати з багатьох видів виробничого устаткування в тих випадках, коли обсяг продукції можна пов'язати з об'єктами основних засобів, у результаті експлуатації яких він отриманий.

Розширенню можливостей застосування цього способу допомагає нове визначення інвентарного об'єкта основних засобів за рахунок включення в нього поняття комплексу конструктивно зчленованих предметів, що дозволяє розглядати кожну виробничу лінію, що складається з ряду предметів, як інвентарний об'єкт основних засобів. Це істотно спрощує аналітичний облік основних засобів та нарахування амортизації. У разі вибуття через непридатність до експлуатації будь-якого предмета, що входить до складу виробничої лінії, це вибуття враховується як часткова ліквідація, а заміна вибулого з експлуатації предмета на новий - як капітальні вкладення. При цьому змінюється первісна вартість всієї виробничої лінії з внесенням відповідних змін до інвентарні картки або машинні носії інформації.

З розширенням практики обчислення амортизації основних засобів пропорційно обсягу продукції (робіт) тісно пов'язаний порядок включення сум амортизації в собівартість продукції. Оскільки вони пов'язані з конкретними видами або групами однорідної продукції, доцільно їх відносити прямим шляхом на собівартість цих видів і списувати безпосередньо в дебет рахунку 20 "Основне виробництво" або рахунки 23 "Допоміжне виробництво". Якщо зазначені суми амортизації пов'язані з виробництвом кількох однорідних видів продукції, близьких за технологією виготовлення, їх слід розподіляти між виробами даної групи пропорційно випуску продукції в натуральному вираженні.

Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) застосовується для об'єктів основних засобів, головним критерієм яких є періодичність їх використання. Це відноситься до багатьох транспортним засобам, наприклад автомобілям, літакам, амортизація по яких не залежить від величини пробігу або від кількості годин польоту, а також до обладнання гірничодобувної промисловості, амортизація по яких залежить від обсягу видобутої породи, і іншим видам аналогічного обладнання. Для таких об'єктів основних засобів визначається сума амортизації на одиницю продукції (робіт, послуг).

Спосіб зменшуваного залишку полягає у визначенні амортизації за залишковою вартістю (а не за первісною) вартості об'єкта. Іншими словами, щороку величина амортизації того чи іншого виду основних засобів, яка припадає на собівартість готової продукції, зменшуватиметься відповідно зі зниженням залишкової вартості.

Річна сума нарахування амортизаційних відрахувань визначається при способі зменшуваного залишку виходячи із залишкової вартості об'єкта основних засобів на початок року та норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта і коефіцієнта прискорення, встановленого відповідно до законодавства РФ.

Коефіцієнт прискорення амортизації, що дорівнює двом, можуть застосовувати підприємства щодо:

 • 1) основних засобів, що використовуються для роботи в умовах агресивного середовища і (або) підвищеної змінності;
 • 2) власних основних засобів сільськогосподарських організацій промислового типу (птахофабрики, тваринницькі комплекси, зверосовхози, тепличні комбінати);
 • 3) власних основних засобів організацій, що мають статус резидента промислово-виробничої особливої економічної зони або туристично-рекреаційної особливої економічної зони;
 • 4) основних засобів, що відносяться до об'єктів, що мають високу енергетичну ефективність, відповідно до переліку таких об'єктів, встановленим Урядом РФ, або до об'єктів, що мають високий клас енергетичної ефективності, якщо стосовно таких об'єктів відповідно до законодавства РФ передбачено визначення класів їх енергетичної ефективності.

Організації вправі застосовувати до основної норми амортизації спеціальний коефіцієнт, але не понад 3, у відношенні:

 • 1) основних засобів, що є предметом договору фінансової оренди (договору лізингу);
 • 2) основних засобів, що використовуються тільки для здійснення науково-технічної діяльності.

Слід зазначити, що вищевказані норми підвищення амортизації передбачені ст. 259 НК до основних засобів, амортизируемим для цілей оподаткування нелінійним способом. Однак вони можуть бути використані і в бухгалтерському обліку при нарахуванні амортизації способом зменшуваного залишку.

Приклад. Придбано об'єкт основних засобів вартістю 120 000 руб. з терміном корисного використання п'ять років. Норма амортизації - 20%, обчислена виходячи з терміну корисного використання (100%: 5 років, збільшується на коефіцієнт прискорення 2. Таким чином, річна норма амортизації складе 40%.

Розрахунок амортизаційних сум по роках розрахункового періоду

Рік експлуатації основного засобу

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Річна сума амортизації

Сума

накопиченої

амортизації

Залишкова

вартість

основного

кошти

1-й рік

120 000x40%

48000

48000

72000

2-й рік

72000 х 40%

28800

76800

43200

Третій рік

43200 х 40%

17280

94080

25920

4-й рік

25920 х 40%

10G38

104448

15282

5-й рік

15282

15282

120000

В останній рік експлуатації річна сума амортизаційних відрахувань обчислюється шляхом ділення залишкової вартості об'єкта на початок останнього року на 12 (кількість місяців, що залишилися до закінчення строку корисного використання в останньому році).

При використанні даного способу річні суми амортизації з кожним роком будуть зменшуватися, і тому щомісячні суми амортизаційних відрахувань повинні розраховуватися для кожного року експлуатації основного засобу окремо.

Як видно з прикладу, при даному способі річна сума амортизації знижується, що економічно обгрунтовано зменшенням продуктивності обладнання та скороченням обсягу випуску готової продукції з такого об'єкта основних засобів.

Застосування способу зменшуваного залишку, як прийнято вважати у світовій практиці, дозволяє в перші роки експлуатації об'єкта основних засобів, як правило, не вимагає в зазначений час ремонту, списувати на витрати більшу частину амортизаційних відрахувань.

Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання - кумулятивний метод - полягає в тому, що на кожен рік амортизація визначається множенням початкової вартості об'єкта на відповідний коефіцієнт. Цей коефіцієнт є дріб, у чисельнику якого проставляється число років, що залишаються до кінця строку служби об'єкта, а в знаменнику - сума чисел років терміну корисного використання.

Приклад. Передбачуваний термін корисного використання об'єкта основних засобів п'ять років. Сума чисел років терміну корисного використання дорівнює: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.

Коефіцієнт складе: у перший рік - 5/15; у другий рік - 4/15; в третій рік - 3/15 і т.д. Первісна вартість об'єкта становить 150000 руб.

Розрахунок амортизаційних сум за період корисного використання

Рік експлуатації основного засобу

Річна сума амортизації

Накопичена

амортизація

Залишкова

вартість

1-й рік

150000 × 5/15 = 50000

50000

100000

2-й рік

150000 × 4/15 = 40000

90000

60000

Третій рік

150000 × 3/15 = 30000

120000

30000

4-й рік

150000 × 2/15 = 20000

140000

10000

5-й рік

150000 × 1/15 = 10000

150000

Величина щорічної амортизації знижується, що обгрунтовано для активної частини основних засобів. Крім того, термін перенесення вартості основних засобів збільшується на час перебування відповідних об'єктів на консервації, в ремонті, модернізації.

Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання, який відноситься до прискореним, дозволяє виробляти амортизаційні відрахування в перші роки експлуатації в значно більших розмірах, ніж у наступні. Зазначений спосіб використовується для об'єктів основних засобів, вартість яких зменшується залежно від терміну корисного використання; швидко настає моральний знос; витрати на відновлення об'єкта збільшуються зі збільшенням терміну служби. Цей спосіб можна застосовувати при нарахуванні амортизації по обчислювальній техніці, засобам зв'язку, машин і встаткування малих і недавно утворених організацій, у яких навантаження на об'єкти основних засобів припадає на перші роки роботи.

Порівняння чотирьох методів

Спосіб зменшуваного залишку і спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання належать до прискорених способам нарахування амортизації, що полягає в тому, що на початку експлуатації основних засобів суми нарахованої амортизації значно перевищують амортизаційні суми, нараховані в кінці терміну служби об'єкта. Використовуючи ці методи, виходять з того, що багато видів основних засобів виробничого призначення діють більш ефективно, поки вони ще нові (тобто в перші роки їх експлуатації) і мають високі продуктивні здібності. Це відповідає правилу відповідності, за яким відбувається списання більшої частини зносу на початку експлуатації основних засобів (а не в кінці), якщо їх корисність і продуктивна здатність значно більше в перші роки, ніж у наступні. Прискорені методи пояснюються, зокрема, тим, що у зв'язку з удосконаленням технологій багато видів устаткування швидко втрачають свою вартість (застарівають морально). Таким чином, видається більш правильним списувати велику суму зносу в поточному звітному періоді, ніж у майбутньому. Нові відкриття і матеріали призводять до морального старіння устаткування, купленого раніше, і роблять необхідним заміну обладнання значно раніше, ніж воно зноситься фізично. Іншим аргументом на користь прискорених методів є те, що витрати з ремонту, як правило, значніше в кінці терміну експлуатації об'єкта, ніж на початку. Це призводить до того, що загальна сума витрат на ремонт і амортизаційних відрахувань залишається практично постійною протягом ряду років. У результаті корисність об'єктів основних засобів залишається однаковою протягом багатьох років.

Лінійний спосіб нарахування амортизації основних засобів, очевидно, залишиться головним. Це визначається тим, що в його основі лежить строк корисного використання об'єктів, що визначає його застосування при нарахуванні амортизації по будівель, споруд, багатьом видам силових і робочих машин і устаткування, інформаційного обладнанню, виробничому інвентарю і приладдя, господарський інвентар, робочий і продуктивної худобі та ін. Інакше кажучи, його доцільно застосовувати за тими видами основних засобів, за якими ступінь зносу визначається терміном корисного використання або за якими неможливо функціонально пов'язати процес перенесення вартості об'єктів на продукцію через амортизацію з інтенсивністю їх експлуатації.

Позитивними якостями способу нарахування амортизації основних засобів пропорційно обсягу продукції (робіт) є надані їм можливості пов'язати ступінь експлуатації основних засобів з процесом перенесення їх вартості на продукцію і включити амортизацію основних засобів прямим шляхом в собівартість тих видів продукції, з виробництвом яких пов'язано використання цих основних засобів . Метод нарахування зносу пропорційно обсягу виконаних робіт не дає уявлення про чітку тенденцію зміни амортизації через різких коливань величини амортизації з року в рік. Різке щорічне зміна амортизації відображається і на залишкової вартості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >