Розрахунок амортизаційних відрахувань для цілей оподаткування

Згідно НК нарахування амортизації основних засобів проводиться в наступному порядку. Всі амортизується майно відповідно до ст. 258 ПК підрозділяється залежно від строку корисного використання на 10 груп:

перша група: все недовговічне майно зі строком корисного використання від 1 року до 2 років включно;

друга група: майно зі строком корисного використання понад 2 років до 3 років включно;

третя група: майно зі строком корисного використання понад 3 років до 5 років включно;

четверта група: майно зі строком корисного використання понад 5 років до 7 років включно;

п'ята група: майно зі строком корисного використання понад 7 років до 10 років включно;

шоста група: майно зі строком корисного використання понад 10 років до 15 років включно;

сьома група: майно зі строком корисного використання понад 15 років до 20 років включно;

восьма група: майно зі строком корисного використання понад 20 років до 25 років включно;

дев'ятого група: майно зі строком корисного використання понад 25 років до 30 років включно;

десятого група: майно зі строком корисного використання понад 30 років.

Класифікація основних засобів по амортизаційних групах визначена постановою Уряду РФ від 1 січня 2002 № 1. У протилежному випадку термін корисного використання організації встановлюють самостійно у відповідності з технічними умовами та рекомендаціями виробників.

З його складу виключають об'єкти, первісна вартість яких менше 40000 руб. Вони включаються до складу матеріальних витрат організації в повній сумі з моменту введення в експлуатацію.

Статтею 259 НК встановлено два методи нарахування амортизації: лінійний і нелінійний. Якому з них віддати перевагу, вибирає сама організація.

Якщо організація вибере лінійний метод, то сума амортизації дорівнюватиме початкової вартості майна, помноженої на норму амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання об'єкта. Норма амортизації визначається за формулою

де К - норма амортизації у відсотках до первісної вартості об'єкта амортизується майна; п - строк корисного використання об'єкта, місяців.

Приклад. Під'їзна залізнична колія підприємства має корисний термін використання 300 місяців або 25 років. Щомісячна норма амортизації складе:

1 місяць: 300 місяців × 100% = 0,333%.

При первісної вартості шляху 2000000 руб. щомісячна сума амортизації дорівнює: 2000000 руб .: 100% × 0,333% = 6 660 руб.

Гідність нелінійного методу полягає в тому, що на початковому етапі нарахування амортизації можна використовувати більш прискорений механізм.

З 1 січня 2009 г. При застосуванні організацією нелінійного методу нарахування амортизації об'єктів основних засобів повинен використовуватися порядок нарахування амортизації, встановлений ст. 259.2 НК, якою введено нове поняття "сумарний баланс амортизаційної групи (підгрупи)".

Сумарний баланс визначається на 1-е число податкового періоду, з початок якого облікової політики для цілей оподаткування встановлено застосування нелінійного методу нарахування амортизації.

Сумарний баланс розраховується як сумарна вартість всіх об'єктів основних засобів, віднесених до даної амортизаційної групі (підгрупі).

Надалі сумарний баланс кожної амортизаційної групи (підгрупи) визначається на 1-е число місяця, для якого визначається сума нарахованої амортизації, у порядку, встановленому ст. 259.2 НК.

Для амортизаційних груп і входять до їх складу підгруп сумарний баланс визначається без обліку об'єктів основних засобів, амортизація по яких нараховується лінійним методом.

При застосуванні нелінійного методу сума нарахованої за один місяць амортизації для кожної амортизаційної групи (підгрупи) визначається виходячи з добутку сумарного балансу відповідної амортизаційної групи (підгрупи) на початок місяця і норм амортизації, встановлених п. 5 ст. 259.2 НК, за наступною формулою:

де А - сума нарахованої за один місяць амортизації для відповідної амортизаційної групи (підгрупи); В - сумарний баланс відповідної амортизаційної групи (підгрупи); k - норма амортизації для відповідної амортизаційної групи (підгрупи).

Так як амортизація нараховується щомісяця, то сумарний баланс кожної амортизаційної групи (підгрупи) щомісяця буде зменшуватися на суму нарахованої амортизації по цій групі (підгрупі).

З 1 січня 2009 року в цілях застосування нелінійного методу нарахування амортизації повинні застосовуватися такі норми амортизації.

Амортизаційна група

Норма амортизації (місячна)

Перша

14,3

Друга

8,8

Третя

5,6

Четверта

3,8

П'ята

2,7

Шоста

1,8

Сьома

1,3

Восьма

1,0

Дев'ята

0,8

Десята

0,7

У міру прийняття до обліку нових об'єктів основних засобів, амортизація за якими буде нараховуватися нелінійним методом, первісна вартість таких об'єктів буде збільшувати сумарний баланс відповідної амортизаційної групи (підгрупи).

При вибутті об'єктів основних засобів сумарний баланс відповідної амортизаційної групи (підгрупи) повинен зменшуватися на їх залишкову вартість.

Згідно з п. 1 ст. 257 ПК залишкова вартість об'єктів основних засобів, амортизація по яких нараховується нелінійним методом, визначається за такою формулою:

S n = S × (l - 0,01 × k) n,

де S n - залишкова вартість об'єктів основних засобів після закінчення п місяців після їх включення у відповідну амортизаційну групу (підгрупу); S - первісна (відновна) вартість об'єктів основних засобів; k - норма амортизації; п - число повних місяців, що минули з дня включення зазначених об'єктів у відповідну амортизаційну групу (підгрупу) до дня їх виключення зі складу цієї групи (підгрупи).

У разі коли в результаті вибуття об'єктів основних засобів сумарний баланс відповідної амортизаційної групи (підгрупи) був зменшений до досягнення сумарним балансом нуля, така амортизаційна група (підгрупа) ліквідується.

У разі коли сумарний баланс амортизаційної групи (підгрупи) стає менш 40000 руб., В місяці, наступному за місяцем, коли вказане значення було досягнуто, якщо за цей час сумарний баланс відповідної амортизаційної групи (підгрупи) не збільшився в результаті введення в експлуатацію нових об'єктів амортизується майна, організація вправі ліквідувати зазначену групу (підгрупу).

При цьому вказане значення сумарного балансу повинне ставитися на позареалізаційні витрати поточного періоду.

Приклад. Припустимо, що організацією введені в експлуатацію протягом січня 2013 чотири об'єкти основних засобів, первісна вартість яких відповідно становить 70000 руб., 60000 руб., 50000 руб., 40000 руб., А нарахування амортизації по цих об'єктах основних засобів починається з 1 лютого 2013

Для всіх чотирьох об'єктів основних засобів організація встановила один і той же строк корисного використання, рівний 28 місяцям, тобто всі чотири об'єкти віднесені організацією до другої амортизаційної групі. Організація прийняла рішення про нарахування амортизації по всіх чотирьох об'єктах нелінійним способом.

За умовами прикладу сумарний баланс даної групи складеться з сумарної первісної вартості всіх чотирьох об'єктів основних засобів, віднесених до даної амортизаційної групі, і складе 220 000 руб. Місячна норма амортизації даної амортизаційної групи відповідно до норм НК складе 8,8.

Уявімо розрахунок амортизації за місяцями розрахункового періоду.

Місяці експлуатації

Сумарний баланс групи на початок місяця, руб., Коп.

Сума нарахованої амортизації по місяцях, руб., Коп.

1

220 000,00

19 360,00

2

200 640,00

17 656,32

3

182 983,68

16 102,56

4

166 881,12

14 685,54

5

152 195,58

13 393,21

6

138 802,37

12 214,61

7

126 587,76

11 139,72

8

115 448.04

10 159,43

9

105 288,61

9265,40

10

96 023.21

8450,04

11

87 573,17

7706,44

12

79 866,73

7028,27

Разом після першого року

72 838,46

147 161,54

Використання організацією різних методів нарахування амортизації одних і тих же об'єктів основних засобів для цілей бухгалтерського і податкового обліку буде призводити до виникнення розбіжностей між прибутком, сформованої за правилами бухгалтерського обліку, і прибутком, сформованої за правилами податкового обліку.

У таких випадках для приведення даних бухгалтерського та податкового обліку до єдиного значення необхідно керуватися нормами ПБО 18/02.

Як було сказано раніше, при загальноприйнятому порядку амортизується майно приймається на облік за первісною вартістю, яка визначається згідно зі ст. 257 НК.

Однак у той же час НК передбачає виключення з загальноприйнятого порядку прийняття до обліку основних засобів. У відповідності зі ст. 258 НК організація при прийнятті основних засобів до обліку має право одноразово включити до складу витрат звітного періоду:

  • - Витрати на капітальні вкладення в розмірі не більше 10% (не більше 30% - Щодо основних засобів, що відносяться до третьої-сьомої амортизаційних групах) первісної вартості основних засобів (за винятком основних засобів, отриманих безоплатно);
  • - Не більше 10% (не більше 30% - Щодо основних засобів, що відносяться до третьої-сьомої амортизаційних групах) витрат, які понесені у випадках здійснення підприємством заходів капітального характеру у формі вкладень у необоротні активи: добудови; дообладнання; реконструкції; модернізації; технічного переозброєння; часткової ліквідації основних засобів.

Ці норми застосовуються стосовно основних засобів, введених в експлуатацію починаючи з 1 січня 2008 р

Вищевказані витрати повинні визнаватися організацією як непрямих витрат того звітного періоду, на який припадає дата початку амортизації (дата зміни первісної вартості) основних засобів, щодо яких були здійснені капітальні вкладення.

При використанні такого права організація згодом повинна нараховувати амортизацію на решту 90 і 70% початкової вартості створених об'єктів основних засобів.

У разі якщо основний засіб, стосовно якого було застосовано вищевказане право, реалізовано раніше ніж після закінчення п'яти років з моменту введення його в експлуатацію особі, яка є взаємозалежним з платником податку, суми витрат, раніше включених до складу витрат чергового звітного (податкового) періоду підлягають включенню до складу позареалізаційних доходів у тому звітному (податковому) періоді, в якому була здійснена така реалізація.

Крім того, на відміну від бухгалтерського обліку, де амортизаційні відрахування нараховуються незалежно від фінансових результатів, у податковому обліку якщо організація нараховує амортизаційні відрахування по амортизується майну в період, коли воно не використовується для ведення діяльності, спрямованої на одержання доходу, сума нарахованої амортизації не може зменшувати базу оподаткування з податку на прибуток.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >