Податкові аспекти обліку основних засобів

Розглянемо існуючі відмінності за окремими видами витрат, що виникають у зв'язку з придбанням об'єктів основних засобів, що підлягають включенню до їх первісної вартості (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Порівняльний аналіз витрат, врахованих при формуванні первісної вартості об'єктів основних засобів

Показники

Суми, що включаються до первісної вартості основних засобів

Бухгалтерський облік

Податковий

облік

Невозмещаемие податки

+

-

Сумові різниці

+

-

Відсотки за позиковими коштами, нарахованими до прийняття інвестиційного активу до бухгалтерського обліку

+

-

Платежі за реєстрацію прав на об'єкти нерухомості

+

-

Витрати зі страхування майна при його придбанні

+

-

Знижка від первісної вартості основних засобів по витратах на капітальні вкладення в розмірі не більше 10% (не більше 30% - Щодо основних засобів, що відносяться до третьої-сьомої амортизаційних групах) первісної вартості основних засобів (за винятком основних засобів, отриманих безоплатно)

-

+

Знижка не більше 10% (не більше 30% - у відношенні основних засобів, що відносяться до третьої-сьомої амортизаційних групах) від витрат, які понесені у випадках здійснення підприємством заходів капітального характеру у формі вкладень у необоротні активи: добудови; дообладнання; реконструкції; модернізації; технічного переозброєння; часткової ліквідації основних засобів

-

+

Таким чином, ми бачимо, що первісна вартість основних засобів, сформована за правилами бухгалтерського та податкового обліків, буде відрізнятися, причому завжди в меншу сторону для цілей податкового обліку, а отже, і менша сума буде включена до витрат організації, що враховуються при оподаткуванні прибутку через амортизацію.

Крім того, через амортизаційні відрахування суми, що включаються до витрат організації, будуть по-різному враховуватися для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

Розглянемо основні відмінності, які існують в механізмі нарахування амортизації (табл. 2.2).

Первісною вартістю основних засобів, отриманих організацією за договором дарування (безоплатно), визнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку. При цьому під поточною ринковою вартістю розуміється сума грошових коштів, яка може бути отримана в результаті продажу зазначеного активу на дату прийняття до бухгалтерського обліку.

Таблиця 2.2

Відмінності в механізмі нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку

Показники

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Способи нарахування, дозволені до застосування

Всі чотири способи

Тільки два: лінійний і нелінійний

За часом нарахування

З 1 числа місяця, наступного за місяцем надходження

З 1 числа місяця, в якому майно використовувалося для ведення діяльності, спрямованої на одержання доходу

Податкові знижки

Не передбачені

Згідно з п. 9 ст. 258 НК

Коефіцієнт прискорення амортизації не більш ніж у два і три рази

При використанні способу зменшуваного залишку

При використанні нелінійного методу (до основних фондів, що належать до четвертої-сьомої амортизаційних групах)

Для цілей бухгалтерського обліку активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування, відносяться до інших доходів. Причому суми по безоплатно отриманим об'єктах основних засобів списуються в кредит рахунку 91/1 "Інші доходи" по мірі нарахування амортизації.

Для цілей ж оподаткування майно, отримане організацією безоплатно, включається до складу позареалізаційних доходів, що враховуються при оподаткуванні прибутку. Включаються такі об'єкти до складу позареалізаційних доходів за поточною ринковою вартістю, але не нижче їх залишкової вартості.

Таким чином, податкове законодавство зобов'язує організації, безоплатно отримали основні засоби, з метою оподаткування прибутку враховувати ту вартість основних засобів (залишкову або ринкову), яка є більшою на дату їх прийняття до бухгалтерського обліку.

Крім того, для цілей оподаткування прибутку вартість безоплатно отриманого майна підлягає обліку повністю у складі позареалізаційних доходів у тому періоді, в якому воно фактично було отримано організацією, а не поступово по мірі нарахування амортизації протягом його строку корисного використання.

З 1 січня 2013 р передбачено особливий порядок розрахунку залишкової вартості основного засобу, щодо якого платник податків раніше застосував амортизаційну премію. Замість показника "первісна вартість" слід використовувати показник вартості, за якою цей об'єкт включено до амортизаційну групу (підгрупу), тобто величину, що дорівнює різниці між первісною вартістю основних засобів та врахованої у витратах організації амортизаційної премії.

Залишкова вартість основних засобів в даному випадку розраховується за формулою

ОС = (ПС - АП) - АТ × К,

де ПС - первісна вартість; АП - амортизаційна премія; АТ - амортизаційні відрахування; К - кількість місяців експлуатації основного засобу

З 1 січня 2013 р податок на майно нараховується тільки на нерухоме майно. Автотранспортні засоби, верстати та устаткування, офісну техніку та меблі, а також інше рухоме майно організацій звільнили від оподаткування, за умови, що вони прийняті на балансовий облік в якості основних засобів в 2013 р

Враховане на балансі лізингодавця або лізингоодержувача рухоме майно в рамках договору фінансової оренди (лізингу) в якості основних засобів з 1 січня 2013 р не зізнається об'єктом оподаткування з податку на майно організацій.

Також з 1 січня 2013 року доходи від продажу нерухомого майна визнається на дату передачі нерухомого майна набувачеві цього майна по передавальному акту або іншого документа про передачу нерухомого майна. Амортизаційні відрахування по таких об'єктах можна нараховувати не чекаючи подання документів на державну реєстрацію.

При проведенні платником податків переоцінки (уцінки) вартості об'єктів основних засобів на ринкову вартість позитивна (негативна) сума такої переоцінки не зізнається доходом (витратою), враховуються для цілей оподаткування прибутку, і не приймається при визначенні відновної вартості майна, що амортизується і при нарахуванні амортизації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >