Облік ремонту основних засобів

У процесі експлуатації основні засоби зношуються, виходять з ладу через поломки, у тому числі за рахунок неправильної їх експлуатації, і т.д. Для підтримки об'єктів основних засобів у технічно справному стані та запобігання технічних поломок необхідно передбачення відповідного резервного фонду основних засобів, тобто фонду самострахування на випадок виникнення непередбачених і планових ремонтів основних засобів.

Передача основних засобів в ремонт оформляється накладною на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів (форма № ОС-2).

Витрати, вироблені при ремонті об'єкта основних засобів, відображаються на підставі відповідних первинних документів.

Ремонт об'єктів основних засобів може проводитися силами як самої організації, так і з залученням сторонньої підрядної організації, що спеціалізується на ремонті певних видів основних засобів.

При обгрунтуванні витрат за статтею "Ремонт основних засобів" організація може використовувати наступні способи обліку:

  • 1) фактичні витрати на ремонт списуються у витрати на виробництво поточного звітного періоду (як правило, при незначних витратах на ремонт основних засобів);
  • 2) фактичні витрати на ремонт рівномірно списуються за рахунок раніше створеного резерву;
  • 3) нерівномірно вироблені фактичні витрати на ремонт попередньо накопичуються у складі витрат майбутніх періодів з наступним рівномірним списанням до витрат на виробництво.

Обраний спосіб обліку витрат на ремонт основних засобів повинен бути закріплений в обліковій політиці організації.

Витрати з ремонту об'єктів основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку підприємства за дебетом відповідних рахунків обліку витрат на виробництво (витрат на продаж).

З метою рівномірного включення майбутніх витрат на ремонт об'єктів основних засобів у витрати на виробництво звітного періоду організація може створювати резерв витрат на ремонт основних засобів (у тому числі орендованих) на рахунку 96 "Оціночні резерви". Рахунок пасивний кошторисно-розподільний.

Сальдо рахунку показує суму накопиченого резерву на початок звітного періоду.

Оборот по кредиту показує суму вироблених щомісячних відрахувань у резерв на майбутній ремонт основних засобів.

Оборот по дебету показує суми резерву, використані у звітному періоді на оплату ремонту основних засобів.

При утворенні резерву витрат на ремонт основних засобів у витрати на виробництво (витрати на продаж) включається сума відрахувань, обчислена виходячи з річної кошторисної вартості ремонту.

Освіта резерву відображається проводкою:

Д 20 "Витрати основного виробництва";

До 96 "Оціночні резерви".

По мірі виконання ремонтних робіт фактичні витрати, пов'язані з їх проведенням, незалежно від способу їх виконання списуються:

Д 96 "Оціночні резерви";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - якщо роботи виконані підрядним способом.

Д 96 "Оціночні резерви";

До 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Відрахування на соціальні потреби", 71 "Розрахунки з підзвітними особами" - якщо роботи виконані господарським способом;

В кінці року проводиться інвентаризація витрат на ремонт основних засобів. Зайво зарезервовані суми сторнуються.

Для цілей податкового обліку організації також можуть створювати резерв на ремонт основних засобів. У відповідності зі ст. 260 ПК витрати на ремонт основних засобів, вироблені організацією, розглядаються як інші витрати і визнаються у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, в розмірі фактичних витрат.

Порядок формування резерву на ремонт основних засобів визначено ст. 324 НК.

При створенні зазначеного резерву фактично здійснені витрати на ремонт основних засобів протягом податкового періоду не зменшують податкову базу по податку на прибуток. При цьому фактичні витрати на ремонт основних засобів можуть бути враховані в складі витрат тільки по закінченні податкового періоду, якщо їх сума виявиться більше суми створеного резерву.

У разі якщо сума фактично здійснених витрат на ремонт основних засобів у звітному (податковому) періоді перевищує суму створеного резерву майбутніх витрат на ремонт основних засобів, залишок витрат для цілей оподаткування включається до складу інших витрат на дату закінчення податкового періоду.

Якщо ж на кінець податкового періоду залишок коштів резерву майбутніх витрат на ремонт основних засобів перевищує суму фактично здійснених у поточному податковому періоді витрат на ремонт основних засобів, то сума такого перевищення на останню дату поточного податкового періоду для цілей оподаткування включається до складу доходів організації.

Згідно ст. 324 НК сума резерву майбутніх витрат на ремонт визначається виходячи з сукупної вартості основних засобів та нормативів відрахувань. Сукупна вартість основних засобів визначається як сума первісної вартості всіх амортизованих основних засобів, введених в експлуатацію за станом на початок податкового періоду, в якому утворюється резерв. Нормативи відрахувань у резерв майбутніх витрат на ремонт основних засобів встановлюються виходячи з періодичності здійснення ремонту об'єкта основних засобів, частоти заміни елементів (зокрема, вузлів, деталей, конструкцій) основних засобів і кошторисної вартості зазначеного ремонту. При цьому гранична сума резерву майбутніх витрат на зазначений ремонт не може перевищувати середню величину фактичних витрат на ремонт, що склалася за останні три роки. Якщо платник податків здійснює накопичення коштів для проведення особливо складних і дорогих видів капітального ремонту основних засобів протягом більше одного податкового періоду, то граничний розмір відрахувань у резерв майбутніх витрат може бути збільшений на суму відрахувань на фінансування зазначеного ремонту, припадає на відповідний податковий період відповідно до графіком проведення зазначених видів ремонту за умови, що у попередніх податкових періодах зазначені або аналогічні ремонти не здійснювалися.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >