Облік нематеріальних активів

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття і основні принципи організації обліку руху НМА на підприємстві;
 • • види оцінок НМА і способи їх обчислення;
 • • способи нарахування амортизації по НМА;
 • • основні відмінності в способах нарахування амортизації за основними засобами та нематеріальними активами;
 • • основні критерії визнання НМА при прийнятті до бухгалтерського обліку;

вміти

 • • проводити облік за основними господарськими операціями, пов'язаними з рухом НМА на підприємстві;
 • • вирішувати конкретні господарські ситуації за допомогою методів бухгалтерського обліку;
 • • розраховувати амортизацію із застосуванням різних способів нарахування амортизації;
 • • вирішувати завдання по різних типових ситуацій, пов'язаних з надходженням і вибуттям НМА;

володіти

 • • вміннями та навичками документаційного та інформаційного забезпечення підприємства про стан і рух НМА;
 • • нормами і стандартами в області бухгалтерського обліку НМА.

Поняття нематеріальних активів та їх класифікація

Нематеріальні активи (НМА) поряд з основними засобами є об'єктами довгострокових інвестицій, входять до складу майна, що амортизується, і їх бухгалтерський облік в чому збігається з бухгалтерським обліком основних засобів.

Згідно ПБУ 14/2007 "Облік нематеріальних активів" для прийняття до бухгалтерського обліку об'єктів як

НМА необхідно одноразове виконання наступних умов:

 • - Відсутність у об'єкта фізичної форми (структури);
 • - Об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для використання в діяльності, спрямованої на одержання прибутку;
 • - Організація має право на отримання економічних вигод, які даний об'єкт здатний приносити в майбутньому, що випливає з відповідної угоди (контракту);
 • - Організація має належно оформлені документи, що підтверджують існування самого активу і права даної організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації, що випливають з одного патенту, свідоцтва, договору відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності;
 • - Можливість виділення або відділення (ідентифікації) об'єкта від інших активів;
 • - Об'єкт призначений для використання протягом тривалого періоду часу, тобто терміну, що перевищує 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
 • - Організацією не передбачається подальший продаж об'єкта НМА протягом 12 місяців, або звичайного операційного циклу;
 • - Фактична (первісна) вартість об'єкта може бути достовірно визначена;
 • - Здатність організації обмежити доступ інших осіб до економічних вигод, що приносяться об'єктом.

До НМА відносять наступні об'єкти інтелектуальної власності:

 • - Виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель;
 • - Виключне право автора та іншого правовласника на використання програми для ЕОМ, бази даних;
 • - Виключне право автора або іншого правовласника на використання топології інтегральних мікросхем;
 • - Виключне право на товарний знак, знак обслуговування, найменування місця походження товарів і фірмове найменування;
 • - Виключне право патентовласника на селекційні досягнення;
 • - Володіння ноу-хау, таємну формулу або процес, інформацією щодо промислового, комерційного або наукового досвіду;
 • - Виключне право на аудіовізуальні твори.

У складі НМ А враховується також ділова репутація, що виникла у зв'язку з придбанням підприємства як майнового комплексу. При цьому негативна ділова репутація включається до складу інших доходів покупця в повній сумі.

Таким чином, всі НМА об'єднані в дві основні групи: "результати інтелектуальної діяльності" та "засіб індивідуалізації".

До перших відносять об'єкти патентного права - корисна модель, винахід, промисловий зразок, ноу-хау та ін. До другої групи, тобто в якості засобів індивідуалізації виділені фірмове найменування, товарний знак і знаки обслуговування, найменування місць походження товару.

НМА не є:

 • - Витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи;
 • - Інтелектуальні та ділові якості співробітників організації, їх кваліфікація і здатність до праці, оскільки вони невіддільні від їх носіїв і не можуть бути розглянуті в якості самостійного об'єкта обліку.

Перелік об'єктів, які не можна кваліфікувати як НМА, встановлений п. 2 ПБУ 14/2007 і не застосовується щодо:

 • - Які не дали позитивного результату науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт;
 • - Не завершеної і не оформлених у встановленому законодавством порядку науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт;
 • - Матеріальних носіїв, в яких виражені результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації;
 • - Фінансових вкладень.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >