Рух нематеріальних активів та основні завдання їх бухгалтерського обліку

Процес руху НМ А в організації складається з трьох основних стадій:

 • - Надходження НМА в організацію;
 • - Використання НМА в процесі виробництва, при виконанні робіт, наданні послуг і (або) для потреб управління;
 • - Вибуття НМА з організації.

Основними способами надходження об'єктів НМА в організацію є:

 • - Придбання об'єктів НМА за плату в інших організацій;
 • - Створення об'єктів НМА в самій організації;
 • - Надходження об'єктів НМА в рахунок внеску до статутного капіталу організації;
 • - Безоплатне отримання об'єктів НМА від інших організацій.

На стадії використання об'єктів НМА у виробництві продукції (робіт, послуг) або для потреб управління вони поступово переносять свою вартість на вартість новостворюваної продукції шляхом нарахування амортизації протягом строку їх корисного використання.

Вибуття НМА з організації відбувається у випадках:

 • - Припинення строку дії права організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації;
 • - Передачі за договором відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації;
 • - Переходу виключного права до інших осіб без договору;
 • - Припинення використання внаслідок морального зносу;
 • - Передачі в якості внеску до статутного капіталу іншої організації;
 • - Передачі за договором міни тощо.

Бухгалтерський облік НМА повинен забезпечувати виконання наступних завдань:

 • - Правильне оформлення документів та своєчасне відображення в обліку всіх випадків руху ПМА;
 • - Достовірне визначення результатів від списання та іншого вибуття НМА;
 • - Контроль за збереженням НМА.

У складі інформації про облікову політику організації підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація:

 • - Способи оцінки НМА, придбаних нема за грошові кошти;
 • - Прийняті організацією терміни корисного використання по об'єктах НМА;
 • - Способи визначення амортизації НМА;
 • - Зміни строків корисного використання ПМА;
 • - Зміни способів визначення амортизації НМА.

Документальне оформлення руху нематеріальних активів та їх оцінка

Одиницею бухгалтерського обліку НМА є інвентарний об'єкт.

Інвентарним об'єктом ПМА визнається сукупність вдачу, що виникають з одного патенту, свідоцтва про передачу невиключного права, договору про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації.

Для обліку операцій по руху НМА використовується картка обліку ПМА (форма № НМА-1).

Картка обліку НМА застосовується для обліку всіх видів НМА, що надійшли в організацію. У даній картці зазначаються всі основні показники і характеристики прийнятого на облік об'єкта НМА.

У бухгалтерському обліку застосовуються такі види оцінки ПМА:

 • - Фактична (первісна) вартість;
 • - залишкова вартість;
 • - Переоцінена (відновна) вартість.

При надходженні в організацію НМЛ приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною (первісної) вартості.

Порядок формування первісної вартості НМА залежить від способів їх надходження в організацію.

Фактичною (первісною) вартістю НМА визнається сума, обчислена у грошовому виразі, рівна величині оплати в грошовій і іншій формі або величині кредиторської заборгованості, сплачена або нарахована організацією при придбанні, створенні активу та забезпеченні умов для використання активу у запланованих цілях.

Витратами на придбання НМА можуть бути:

 • - Суми, що сплачуються згідно з договором про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації правовласнику (продавцю);
 • - Митні збори і збори;
 • - Невозмещаемие податки;
 • - Патентні та інші мита, сплачувані у зв'язку з придбанням НМА;
 • - Винагороди, що сплачуються посередницькій фірмі, через яку був придбаний об'єкт НМА;
 • - Суми, сплачувані за інформаційні та консультаційні послуги, безпосередньо пов'язані з придбанням НМА;
 • - Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням НМА.

До витрат при створенні НМЛ, крім зазначених вище витрат, також належать:

 • - Суми, сплачувані за виконання робіт або надання послуг стороннім організаціям за замовленнями, договорами підряду, договорами авторського замовлення або договорами на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт;
 • - Витрати на оплату праці працівників, безпосередньо зайнятих при створенні НМА або при виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт за трудовим договором;
 • - Відрахування на соціальні потреби;
 • - Витрати на утримання та експлуатацію науково-дослідного обладнання, установок і споруд, інших основних засобів та іншого майна, амортизація основних засобів і НМА, використаних безпосередньо при створенні НМА, фактична (первісна) вартість якого формується;
 • - Інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням НМА та забезпеченням умов для використання активу у запланованих цілях.

Не включаються до витрат на придбання, створення НМА:

 • - Невозмещаемие податки;
 • - Загальногосподарські витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням та створенням активів;
 • - Витрати по науково-дослідним, дослідно-конструкторським і технологічним роботам в передували звітних періодах, які були визнані іншими доходами та витратами.

При оплаті придбаних НМА, якщо умовами договору передбачена відстрочка або розстрочка платежу, витрати приймаються до бухгалтерського обліку в повній сумі кредиторської заборгованості.

Фактичною (первісною) вартістю НМА, внесеного засновником в рахунок внеску до статутного капіталу, визнається його грошова оцінка, погоджена засновниками.

Фактична (первісна) вартість НМА, отриманого організацією за договором дарування (безоплатно), визначається виходячи з його поточної ринкової вартості на дату прийняття до бухгалтерського обліку.

Під поточною ринковою вартістю НМА розуміється сума коштів, яка могла б бути отримана в результаті продажу об'єкта на дату визначення поточної ринкової вартості. Інакше кажучи - це ціна, яка формується при взаємодії попиту та пропозиції на ринку аналогічних, а за їх відсутності - ідентичних або однорідних товарів в порівнянних економічних умовах. У певних ситуаціях ринкова вартість НМА може бути визначена на основі експертної оцінки.

Фактична (первісна) вартість НМА, придбаного за договором, який передбачає виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визначається виходячи з вартості активу, переданих чи які підлягають передачі організацією.

Вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин купуються аналогічні НМА.

При неможливості встановити вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією за такими договорами, вартість НМА, отриманого організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин купуються аналогічні НМА.

Вартість придбаної ділової репутації організації визначається розрахунковим шляхом як різниця між купівельною ціною, що сплачується продавцю при придбанні підприємства як майнового комплексу (в цілому або його частини), та сумою всіх активів і зобов'язань по бухгалтерському балансу на дату його покупки. Інакше кажучи, гудвіл - вид НМА, величина вартості якого визначається у вигляді різниці між купівельною ціною організації та вартістю з бухгалтерського балансу її чистих активів. Величина чистих активів розраховується за формулою

ЧА = А - П,

де ЧА - чисті активи; А - активи, прийняті розрахуватися = Валюта балансу (активи) - Заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу - Витрати майбутніх періодів; П - пасиви, що приймаються до розрахунку = Довгострокові зобов'язання + Короткострокові зобов'язання - Доходи майбутніх періодів.

Позитивну ділову репутацію слід розглядати як надбавку до ціни підприємства, уплачиваемую інвестором в очікуванні майбутніх економічних вигод.

Негативну ділову репутацію слід розглядати як знижку з ціни підприємства у зв'язку з відсутністю факторів наявності стабільних покупців, репутації якості, навичок маркетингу та збуту, ділових зв'язків, досвіду управління, рівня кваліфікації персоналу. Раніше негативну ділову репутацію відносили до складу доходів майбутніх періодів. Починаючи з 2008 р негативна ділова репутація в повній сумі відноситься на фінансові результати організації у складі інших доходів.

Фактична (первісна) вартість НМА, за якою він прийнятий до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановлених законодавством РФ і нормами ПБО 14/2007, зокрема, вона підлягає зміні, у випадках переоцінки та знецінення НМА.

Залишкова вартість НМА розраховується шляхом вирахування з первісної вартості сум нарахованої амортизації. За залишковою вартістю НМА відображаються в балансі.

Комерційні організації можуть проводити переоцінку однорідних груп НМА. При цьому поточна ринкова вартість для переоцінки визначається за даними активного ринку збуту НМА.

Також НМА можуть бути перевірені на знецінення. Проводити перевірку на знецінення організації можуть за власним бажанням у порядку, визначеному МСФЗ (IAS) 36 "Знецінення активів".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >