Облік надходження нематеріальних активів

Для обліку НМА передбачено активний рахунок 04 "Нематеріальні активи".

Операції з придбання НМА носять характер фінансових вкладень і попередньо враховуються на активному рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи". Рахунок 08 "Вкладення у необоротні активи" є калькуляційних і передбачений для накопичення вкладень у придбані НМА.

Вкладення, пов'язані з придбанням НМА, відображаються за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків, а також витрат залежно від їх характеру.

При прийнятті НМЛ до бухгалтерського обліку фактичні витрати, враховані на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", відносяться в дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи".

Аналітичний облік за рахунком 04 "Нематеріальні активи" ведеться по кожному окремому виду НМА. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання даних про наявність та рух НМА, необхідних для складання бухгалтерської звітності.

Розглянемо бухгалтерські записи по надходженню НМА. При цьому залежно від способу придбання будуть зроблені відповідні записи на рахунках бухгалтерського обліку.

За способом придбання прийнято розрізняти чотири групи операцій:

1) придбання окремих об'єктів нематеріальних активів за плату;

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображена купівельна вартість, придбаного об'єкта НМА;

Д 19/2 "ПДВ по придбаних нематеріальних активів";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - нарахований ПДВ по придбаних нематеріальних активів;

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - відбиті видатки підприємства по оплаті консультаційних та інформаційних послуг, безпосередньо пов'язаних з придбанням об'єктів НМЛ;

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - нараховані мита за реєстрацію об'єкта НМА;

2) надходження НМА, створених (виготовлених) силами самої організації:

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 10 "Матеріали" - відпущені матеріали на створення бази даних;

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 05 "Амортизація нематеріальних активів" - нарахована амортизація об'єкта НМА, використовуваного при створенні бази даних;

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 02 "Амортизація основних засобів" - нарахована амортизація по об'єктах основних засобів, що використовуються при створенні бази даних;

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим створенням бази даних;

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню" - проведені відрахування у позабюджетні фонди обов'язкового страхування від сум оплати праці працівників, зайнятих створенням бази даних;

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах" - нарахована державне мито за розгляд заявки на офіційну реєстрацію бази даних;

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах" - нарахована державне мито за внесення до Реєстру бази даних відомостей про офіційну реєстрацію бази даних;

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах" - нарахована державне мито за видачу свідоцтва про офіційну реєстрацію бази даних;

Д 04 "Нематеріальні активи";

До 08/5 "Придбання нематеріальних активів" - відображено первісну вартість створеного на підприємстві об'єкта НМА;

3) облік НМА, що надійшли в рахунок внеску в статутний капітал організації:

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 75/1 "Розрахунки з засновниками по внесках до статутного капіталу" - відображена грошова оцінка об'єкта НМА, внесеного засновником в рахунок погашення його заборгованості перед підприємством за вкладами до статутного капіталу;

Д 04 "Нематеріальні активи";

До 08/5 "Придбання нематеріальних активів" - відображено первісну вартість внесеного засновником до статутного капіталу об'єкта НМА;

4) облік безоплатно отриманих нематеріальних активів:

Д 08/5 "Придбання нематеріальних активів";

До 98/2 "Безоплатні надходження" - відображена поточна ринкова вартість безоплатно отриманого об'єкта НМА на дату прийняття до обліку;

Д 04 "Нематеріальні активи";

До 08/5 "Придбання нематеріальних активів" - відображено первісну вартість безоплатно отриманого об'єкта НМА.

Облік операцій, пов'язаних з наданням права на використанні НМА

Організація-правовласник може надати іншим організаціям вдачі на використання належних йому об'єктів інтелектуальної власності або засобів індивідуалізації (за винятком права використання найменування місця походження товару).

НМ А, надані правовласником (ліцензіаром) в користування (при збереженні виключних прав на результати інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації), не списуються і підлягають відокремленому відображенню в бухгалтерському обліку у правовласника (ліцензіара).

Нарахування амортизації по НМА, наданим у користування, проводиться правовласником (ліцензіаром).

НМА, отримані в користування, враховуються користувачем (ліцензіатом) на позабалансовому рахунку в оцінці, яка визначається виходячи з розміру оплати, встановленого в ліцензійному договорі. Зважаючи на відсутність в Плані рахунків бухгалтерського обліку позабалансового рахунку організації можуть самостійно його вводити.

Платежі (роялті) за надане право використання результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації, вироблені у вигляді періодичних платежів, які обчислюються і сплачуються в порядку і строки, встановлені договором, включаються користувачем (ліцензіатом) до витрат звітного періоду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >