Облік амортизації нематеріальних активів

Первісна вартість НМА погашається за допомогою нарахування амортизації.

Амортизація - це втрата об'єктами нематеріальних активів своєї вартості протягом усього строку їх корисного використання, відображена шляхом поступового перенесення частини вартості НМА на вартість новостворюваної продукції.

При прийнятті об'єкта НМА до обліку організація повинна визначити термін його корисного використання.

ПБО 14/2007 все нематеріальні активи ділить на дві групи - з визначеним і з невизначеним строком корисного використання. За НМА з невизначеним строком корисного використання амортизація не нараховується.

Строк корисного використання об'єкта НМА визначається організацією при прийнятті його до бухгалтерського обліку виходячи:

  • - З терміну дії прав організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації і періоду контролю над активом;
  • - Очікуваного терміну використання активу, протягом якого організація передбачає отримувати економічні вигоди.

Для окремих видів НМА строк корисного використання може визначатися виходячи з кількості продукції або іншого натурального показника обсягу робіт, очікуваного до отримання в результаті використання активів цього виду.

Якщо строк корисного використання активу встановити не виходить, НМА буде рахуватися з невизначеним строком корисного використання. Амортизація по ньому нараховуватися не буде. По таких активах щорічно організація повинна підтверджувати, що продовжують мати місце фактори, що заважають надійному встановленню строку корисного використання. Якщо згодом з'ясується, що невизначений термін перестав бути таким, слід встановити певний термін для даного активу і спосіб його амортизації.

Вартість НМА з визначеним строком корисного використання погашається за допомогою нарахування амортизації протягом строку їх корисного використання. При цьому строк корисного використання НМА не може перевищувати строку діяльності організації.

Строк корисного використання НМА щорічно перевіряється організацією на необхідність його уточнення. У випадку істотної зміни тривалості періоду, протягом якого організація передбачає використовувати актив, термін його корисного використання підлягає уточненню. Виникли у зв'язку з цим коригування відображаються в бухгалтерському обліку та звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях.

Таким чином, організація може застосовувати такі способи визначення строку корисного використання об'єкта НМА.

Перший спосіб. Коли строк корисного використання об'єкта НМА збігається з терміном дії охоронного документа або ліцензійного договору. Так, наприклад, з 1 січня 2008 г. Дія такі терміни дії основних охоронних документів: патент на винахід - 20 років; патент на селекційні досягнення - 30 років; патент на промисловий зразок - 15 років; патент на корисну модель - 10 років; свідоцтво на товарний знак, знак обслуговування і найменування місця походження товару 10 років.

Другий спосіб. Коли організація самостійно визначає очікуваний строк корисного використання об'єкта НМА, протягом якого вона може отримувати економічні вигоди.

Амортизаційні відрахування по НМЛ відображаються в бухгалтерському обліку того звітного періоду, до якого вони належать, і нараховуються незалежно від результатів діяльності організації в звітному періоді.

Для цілей бухгалтерського обліку встановлені наступні способи нарахування амортизації НМА:

  • - Лінійний спосіб;
  • - Спосіб зменшуваного залишку;
  • - Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Розрахунок сум амортизаційних відрахувань зазначеними вище способами проводиться аналогічно розрахунку амортизаційних відрахувань за основними засобами. У зв'язку з цим конкретні приклади розрахунку сум щомісячних амортизаційних відрахувань для НМА не наводяться.

Амортизаційні відрахування по позитивної ділової репутації визначаються тільки лінійним способом. Амортизаційні відрахування провадяться протягом 20 років.

При використанні способу зменшуваного залишку організації можуть застосовувати спеціальний коефіцієнт не понад 3.

Нарахування амортизації по НМА, наданим у користування, проводиться правовласником (ліцензіаром).

Обрані для цілей бухгалтерського обліку способи нарахування амортизації організація повинна відобразити в обліковій політиці.

Для узагальнення інформації про рух сум амортизаційних відрахувань передбачено пасивний рахунок 05 "Амортизація нематеріальних активів".

Розглянемо основні господарські операції з обліку сум амортизаційних відрахувань:

Д 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати";

До 05 "Амортизація нематеріальних активів" - нарахована амортизація по НМА виробничого призначення, а також НМА, використовуваним в управлінні;

Д 44 "Витрати на продаж";

До 05 "Амортизація нематеріальних активів" - нарахована амортизація по НМА, використовуваним торговим підприємством;

Д 08/3 "Будівництво об'єктів основних засобів";

До 05 "Амортизація нематеріальних активів" - нарахована амортизація по НМА, використовуваних при будівництві об'єкта основних засобів господарським способом;

Д 05 "Амортизація нематеріальних активів";

До 04 "Нематеріальні активи" - списана амортизація по вибулим об'єктам НМА (незалежно від причини вибуття).

Аналітичний облік за рахунком 05 ведеться за окремими об'єктами нематеріальних активів. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання даних про амортизацію нематеріальних активів, необхідних для складання бухгалтерської звітності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >