Рух матеріалів та їх документальне оформлення

Незважаючи на те що в новому Федеральному законі "Про бухгалтерський облік" немає прямої вказівки на обов'язкове використання первинних бухгалтерських документів, затверджених постановою Держкомстату Росії від 30 жовтня 1997 № 71а "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати, основних засобів і нематеріальних активів, матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, робіт у капітальному будівництві ", тим не менше на практиці продовжують їх використовувати. Тому розглянемо рух матеріальних запасів в бухгалтерії із застосуванням законодавчо затверджених форм первинних документів.

Первинні документи по надходженню і витраті матеріальних запасів є основою організації обліку на даній ділянці. Ці документи повинні бути ретельно оформлені, обов'язково містити підписи осіб, відповідальних за здійснення господарських операцій, та інші обов'язкові реквізити.

Основні первинні документи на оприбуткування надходять матеріальних запасів - рахунки-фактури з доданими до них товарно-транспортними накладними, квитанціями і специфікаціями.

Матеріали надходять в організацію від постачальників через довірених осіб, яким виписують довіреністю типової форми. Ці довіреності реєструються в спеціальному журналі і є документами суворої звітності. Невикористані довіреності здаються в бухгалтерію на наступний день після закінчення їх терміну.

Довірена особа здає матеріальні цінності на склад на підставі наступних документів: прибуткових ордерів (форма № М-4), актів про приймання матеріалів (форма № М-7) і товарно-транспортних накладних.

Акт про приймання матеріалів (форма № М-7) складається комісією у разі невідповідності надійшли матеріальних цінностей на склад у присутності представника постачальника. Цей документ використовують і у випадку, якщо товарно-матеріальні цінності надійшли без документів.

На недостачу матеріальних цінностей покупець пред'являє постачальнику претензію, акт про нестачу з додатками копії супровідних та інших документів (квитанцій залізничної станції, пристані про перевірку маси вантажу, комерційних актів, що свідчать про причини виникнення нестач).

Після прийому матеріальних цінностей один примірник акта передають до бухгалтерії з додатком документів для оприбуткування за кількістю і сумою, а другий відправляють постачальнику разом з претензійною листом.

На кожен номенклатурний номер матеріалів комірник заповнює матеріальний ярлик і прикріплює його до місця зберігання матеріалів. В ярлику вказують найменування матеріалів, номенклатурний номер, одиницю виміру, ціну і ліміт наявності матеріалів.

Облік руху матеріалів здійснюють в картках обліку матеріалів (форма № М-17). На кожен номенклатурний номер відкривають окрему картку.

Картки відкривають в бухгалтерії і записують у них найменування матеріалу, марку, сорт, розмір, одиницю виміру, номенклатурний номер, облікову ціну і ліміт.

Запис в картках комірник робить на підставі первинних документів (прибуткових ордерів, вимог, накладних тощо) у день здійснення операцій. Після кожного запису виводять залишок матеріалів.

Первинними документами з відпуску матеріалів зі складів організації в підрозділи організації є лімітно-забірна карта (форма № М-8), вимога-накладна (форма № М-11) і накладна (форма № М-15).

Лімітно-забірна картка призначена для відпуску матеріалів, систематично споживаних для виготовлення продукції, а також для контролю за дотриманням лімітів, що має важливе значення для обліку та аналізу відхилень витрачання матеріалів від їх встановлених норм, нормативів.

У разі відпуску матеріалів понад ліміт в лімітно-забірної карті проставляється штамп "Понад ліміт". Відпуск матеріалів понад ліміт здійснюється за наявності дозволу керівника організації. На документах вказуються причини понадлімітного відпуску матеріалів.

Для обліку руху матеріалів всередині організації між структурними підрозділами або матеріально-відповідальними особами застосовується вимога-накладна (форма № М-11).

Для обліку відпуску матеріалів господарствам своєї організації, розташованим за межами її території, або стороннім організаціям застосовується накладна на відпуск матеріалів на сторону (форма № М-15).

Ті, що прийшли в непридатний стан матеріали підлягають списанню. Списання матеріалів може здійснюватися в наступних випадках:

  • - Матеріали прийшли в непридатність після закінчення термінів зберігання;
  • - Матеріали матеріально застаріли;
  • - При виявленні нестач, розкрадань і псування;
  • - При виявленні втрат внаслідок обставин непереборної сили (повеней, пожеж, стихійних лих і т.п.).

По партії списаних матеріалів складають акт на списання.

Списані матеріали, використання яких можливе в господарських цілях (матеріали зі зниженими якісними характеристиками) або підлягають здачі у вигляді відходів, оприбутковуються на склад організації на підставі акта на списання та накладної на внутрішнє переміщення матеріальних цінностей.

Матеріальні цінності, отримані при розбиранні і демонтажі будівель і споруд, прибуткують за актом (форма № М-35).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >