Оцінка матеріалів при їх відпуску у виробництво

У відповідність з ПБО 5/01 списання матеріалів на потреби виробництва здійснюється одним з наступних способів:

 • - За собівартістю кожної одиниці;
 • - Середній собівартості;
 • - Собівартості перших за часом придбання матеріалів (метод ФІФО).

Застосовувався по 1 січня 2008 спосіб оцінки за собівартістю останніх за часом придбання матеріалів (метод ЛІФО) скасований.

Застосування будь-якого методу з тієї чи іншої групи матеріалів повинно відображатися в обліковій політиці організації виходячи з припущення послідовності застосування облікової політики.

Оцінка відпущених матеріалів за собівартістю кожної одиниці запасу повинна застосовуватися організацією в разі, якщо використовувані запаси не зможуть звичайним чином замінювати один одного або підлягають особливому обліку (дорогоцінне каміння, радіоактивні речовини і т.д.).

При списанні матеріалів, оцінюваних організацією по середній собівартості, остання визначається по кожній групі (виду) запасів як частка від ділення загальної собівартості групи (виду) запасів на їх кількість, що складаються відповідно з собівартості та кількості по залишку на початок місяця і за що надійшли запасах в цьому місяці.

Списання (відпуск) матеріалів за методом ФІФО здійснюється в оцінці, розрахованої виходячи з припущення, що запаси використовуються протягом місяця і іншого періоду в послідовності їх придбання (надходження), тобто запаси, першими надходять у виробництво (продаж), повинні бути оцінені по собівартості перших за часом придбання з урахуванням собівартості запасів, що значаться на початок місяця. При застосуванні цього способу оцінка матеріалів, що знаходяться в запасі (на складі) на кінець місяця, проводиться за фактичною собівартістю останніх за часом придбання матеріалів, а в собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг враховується собівартість ранніх за часом придбання.

В умовах інфляції застосування методу ФІФО сприяє збільшенню позитивного фінансового результату, оскільки дозволяє списувати до витрат матеріали, придбані за нижчими цінами.

Облік надходження і вибуття матеріалів

Облік матеріальних запасів здійснюють на балансових і позабалансових рахунках. Матеріали, прийняті на відповідальне зберігання, враховують на позабалансовому рахунку 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання". Сировина і матеріали замовника, прийняті в переробку, але неоплачувані (давальницька сировина), відображають на позабалансовому рахунку 003 "Матеріали, прийняті в переробку".

Для обліку виробничих запасів у Плані рахунків бухгалтерського обліку передбачені балансові рахунки: 10 "Матеріали", 14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей", 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей", 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" і 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям ".

Рахунок 10 "Матеріали" активний, узагальнює інформацію про наявність та рух належних організації сировини, матеріалів, палива, тари, тарних і будівельних матеріалів, запасних частин та інших цінностей, включаючи знаходяться в дорозі і в місцях переробки.

До рахунку 10 "Матеріали" можуть бути відкриті такі субрахунки:

 • 10/1 "Сировина і матеріали";
 • 10/2 "Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції і деталі";
 • 10/3 "Паливо";
 • 10/4 "Тара і тарні матеріали";
 • 10/5 "Запасні частини";
 • 10/6 "Інші матеріали";
 • 10/7 "Матеріали і сировина, передані в переробку на сторону";
 • 10/8 "Будівельні матеріали";
 • 10/9 "Інвентар та господарські речі".

На субрахунку 10/1 "Сировина і матеріали" обліковуються наявність та рух:

 • - Сировини та основних матеріалів, що входять до складу виробленої продукції;
 • - Допоміжних матеріалів, які беруть участь у виробництві продукції або споживаються для господарських потреб, технічних цілей, сприяючи основного
 • - Виробничому процесу підприємства по призначенню;
 • - Сільськогосподарської продукції, заготовленої для переробки.

На субрахунку 10/2 "Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції і деталі" обліковуються наявність та рух великих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, що вимагають додаткових витрат з їх обробці і збірці.

На субрахунку 10/3 "Паливо" обліковують наявність та рух пального, мастильних матеріалів, твердого і газоподібного палива, придбаних або заготовлених для технологічних потреб, для роботи транспортних засобів, сільськогосподарських машин, для вироблення енергії, опалення будинків (дизельне паливо, мазут, газ , торф, вугілля та інші види палива).

На субрахунку 10/4 "Тара і тарні матеріали" обліковують наявність та рух усіх видів тари (дерев'яна, картонна, пластмасова, тканинна та ін.). До тарним матеріалів відносять матеріали і деталі, необхідні для виготовлення і ремонту тари (деталі для складання ящиків, залізо обручное, бочкова клепка тощо.).

На субрахунку 10/5 "Запасні частини" враховують (по групах і марках машин) наявність і рух придбаних або виготовлених для потреб організації запасних частин, призначених для ремонту, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, а також автомобільних шин у запасі та обороті.

На субрахунку 10/6 "Інші матеріали" обліковують наявність та рух відходів виробництва (обрубки, обрізка, стружка тощо); невиправного браку; матеріальних цінностей, отриманих від розбирання та ліквідації основних засобів.

На субрахунку 10/7 "Матеріали і сировина, передані в переробку на сторону", враховують рух матеріалів, сировини, переданих для переробки на сторону, але залишаються у власності організації і в подальшому включаються в собівартість отриманої з них продукції (виробів). Витрати з переробки матеріалів, оплачені стороннім організаціям, і витрати з їх транспортування відображають за дебетом рахунків, на яких будуть враховуватися продукція або виробу.

Аналітичний облік матеріалів і сировини, передані в переробку, здійснюють за їх видами.

На субрахунку 10/8 "Будівельні матеріали" відображають наявність і рух усіх видів будівельних матеріалів, використовуваних для ремонтних, будівельних, монтажних робіт або для зведення, обробки конструкцій і частин будівель, споруд, для виготовлення будівельних деталей (дверні, віконні блоки, двері і тощо). Аналітичний облік по цьому субрахунку ведуть за найменуваннями будівельних матеріалів, конструкцій, деталей в місцях їх зберігання (використання) по кількості і вартості.

На субрахунку 10/9 "Інвентар та господарські речі" обліковують наявність та рух інвентарю, інструментів, господарського приладдя та інших засобів праці, які включаються до складу коштів в обігу.

У залежності від прийнятої організацією облікової політики облік надходження матеріалів може здійснюватися, як зазначалося раніше, одним з двох методів: із застосуванням рахунків 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" і без їх використання.

При першому варіанті на підставі надійшли від постачальників розрахункових документів виробляють запис на суму фактичних витрат за дебетом рахунка 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" кредиту рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 71 "Розрахунки з підзвітними особами" залежно від того, звідки надійшли матеріали, і від характеру витрат по заготівлі та доставці матеріалів до організації. У дебет рахунку 15 "Заготівельні і придбання матеріалів" відносять також всі витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням матеріальних запасів, такі як митні збори і платежі; витрати з оплати інформаційних та посередницьких послуг, якщо вони були пов'язані з набутими матеріалами та ін.

Таким чином, в дебеті рахунку 15 "Заготівельні і придбання матеріалів" накопичують фактичну собівартість матеріалів, що надійшли.

Оприбуткування матеріалів, що надійшли в організацію, відображається за дебетом рахунка 10 "Матеріали" і кредитом рахунку 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" за обліковими цінами.

В кінці місяця за рахунком 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" відображають вартість матеріалів, що знаходяться в дорозі або не вивезених зі складів постачальників. В наступному місяці ці суми сторнуються і в поточному місяці числяться за дебетом рахунка 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей". Залишок списують в дебет рахунку 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей". Накопичені на рахунку 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" різниці відносять в дебет рахунків витрат на виробництво (20, 23, 25, 26, 29, 08, 44 та ін.) Пропорційно вартості матеріалів, витрачених за обліковими цінами з кредиту рахунку 16 " Відхилення вартості матеріальних цінностей ", якщо фактична собівартість вище облікової ціни. Якщо облікова ціна вище фактичної собівартості, застосовують метод "Червоне сторно". Записи роблять у зазначеній вище кореспонденції.

При використанні традиційного варіанти обліку оприбуткування матеріалів відображають за дебетом рахунка 10 "Матеріали" кредиту рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 20 "Основне виробництво" , 23 "Допоміжні виробництва" та інших в залежності від каналів надходження матеріалів і витрат по їх доставці в організацію.

Вартість надійшли матеріалів за обліковими цінами, суми відхилень їх фактичної собівартості від оцінки за обліковими цінами, за субрахунками або групі матеріалів в цілому по організації визначають у спеціальному розрахунку, розміщеному на першій сторінці відомості обліку матеріальних цінностей (відомість № 10), товарів і тари. У другому розділі цієї відомості записують номер складу (прізвище, ім'я, по батькові матеріально відповідальної особи) і облікові групи матеріалів, інвентарю та господарського приладдя, за якими організація вважає за доцільне виявляти відхилення від вартості за обліковими цінами. У цьому розділі показуються залишки матеріальних цінностей на початок місяця на складах, у матеріально відповідальних осіб або по групі матеріалів в облікових цінах і підсумок по організації в цілому. Потім по рядках відображають дані про прихід матеріалів за обліковими цінами, в окремому рядку - їх фактичну вартість придбання (заготівлі) по кредитуються рахунками, використовуючи дані регістрів, зазначених у першому розділі відомості.

Загальні суми залишків матеріалів та інвентарю по всіх складах та місцями зберігання на початок і кінець місяця повинні відповідати даним в Головній книзі по синтетичному рахунку 10 "Матеріали".

Розглянемо облік руху матеріалів бухгалтерії. Дані про залишки, надходження та вибуття матеріалів носять умовний характер (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Облік руху матеріалів бухгалтерії

Показники

Кореспондуючий рахунок

Облікова ціна

Відхилення

Фактична собівартість

1. Сальдо на 1 червня 2013

150000

12000

162000

2. Надійшло в червні:

2.1. від постачальників

60

350000

14000

364000

2.2. від підзвітних осіб

71

76000

+4000

80000

2.3. випущено допоміжним виробництвом

23

124000

124000

2.4. отримано від ліквідації майна

91/1

2500

2500

2.5. отримано від списання браку продукції

28

+4000

+4000

2.6. транспортні витрати

76

12000

12000

2.7. витрати зі складування матеріалів

70, 69

+6000

+6000

2.8. витрати на відрядження

71

8000

8000

3. Разом надійшло в червні

426000

174500

600500

4. Всього матеріалів

576000

186500

762500

 • 5.% відхилень фактичної собівартості від облікових цін
 • (186500: 576000 × 100%)

32,38%

6. Списано в червні:

6.1. на потреби основного виробництва

20

180000

58284

238284

6.2. на потреби допоміжних виробництв

23

94000

30437

124437

6.3. на загальновиробничі цілі

25

68000

22018

90018

6.4. на загальногосподарські потреби

26

112000

36266

148266

6.5. на виправлення браку

28

5000

1619

+6619

6.6. в порядку реалізації

91/2

20000

+6476

26476

6.7. виявлено недостачу

94

+3600

1166

4766

7. Разом списано в червні

482600

156266

638866

8. Сальдо на 1 липня 2013

93400

30234

123634

Дані рядка 6 графи 4 розраховують виходячи з відсотка відхилень 32,38% і облікової вартості витрачених протягом звітного періоду матеріалів. Фактичну собівартість витрачених матеріалів розраховують шляхом складання облікової вартості витрачених матеріалів і сум відхилень по ним.

Облік невідфактурованих поставок

На практиці можливі випадки надходження матеріалів на склад без товаросупровідних документів, звані невідфактурованих поставками.

Невідфактуровані поставки приймаються на склад зі складанням акту про приймання матеріалів.

Невідфактуровані поставки оприбутковуються за рахунками обліку матеріалів. При цьому матеріали оприбутковуються і обліковуються в аналітичному і синтетичному обліку за прийнятими в організації обліковими цінами.

У разі якщо організація використовує як облікових цін фактичну собівартість матеріалів, то зазначені матеріали оприбутковуються за ринковими цінами.

Невідфактуровані поставки відображаються в обліку записом:

Д 10 "Матеріали";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

Після отримання розрахункових документів по невідфактурованих постачання їх облікова ціна коригується з урахуванням надійшли розрахункових документів. Одночасно уточнюються договірні зобов'язання з постачальником по поставленим матеріалами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >