Способи обчислення собівартості окремих видів продукції

У процесі калькулювання, про що було сказано вище, обчислюють собівартість всієї продукції, її окремих видів і одиниць окремих видів.

При обчисленні собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг) використовують такі способи: прямого розрахунку, підсумовування витрат, нормативний, пропорційного розподілу витрат, виключення вартості попутної продукції із загальної суми витрат, комбінований спосіб.

Сутність способу прямого розрахунку полягає в поділі врахованих за статтями калькуляції витрат на кількість одиниць випущеної продукції. Цей спосіб найпростіший і точний. Застосовується в тих виробництвах, де випускається один вид продукції. Його можна використовувати також при виробництві кількох видів продукції, якщо можна здійснювати роздільний облік витрат по кожному виду продукції.

Спосіб прямого розрахунку застосовують, як правило, при попроцессном методі обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

При способі підсумовування витрат собівартість одиниці продукції обчислюють підсумовуванням витрат по окремих стадіях процесу її виробництва або окремим частинам вироби. Наприклад, собівартість турбіни визначають підсумовуванням витрат по кожному технологічному комплексу її виробництва.

Сутність нормативного методу полягає в наступному: окремі види витрат на виробництво обліковують за поточним нормам, передбаченим нормативними калькуляціями; відокремлено ведуть оперативний облік відхилень фактичних витрат від поточних норм із зазначенням місця виникнення відхилень, причин і винуватців їх утворення; враховують зміни, що вносяться до поточні норми витрат в результаті впровадження організаційно-технічних заходів, і визначають вплив цих змін на собівартість продукції. Фактична собівартість продукції (Зф) визначається алгебраїчним складанням суми витрат за поточними нормам (3 ") з величиною відхилень від норм (О) і величиною змін норм (І), тобто за такою формулою:

ЗФ = Зн ± Про ± І.

Нормативний спосіб калькулювання собівартості продукції застосовують, як правило, в галузях обробної промисловості з масовим і серійним виробництвом різноманітної і складної продукції.

Спосіб пропорційного розподілу витрат. При даному способі витрати на виробництво розподіляють між видами продукції пропорційно якому-небудь базисі (обсягом виробництва окремих видів продукції в натуральних показниках, вартості виробленої продукції за цінами продажу і т.п.).

Спосіб виключення вартості попутної продукції із загальної суми витрат на виробництво. У виробництвах з комплексною переробкою вихідної сировини в єдиному технологічному процесі виробляється кілька видів продукції і, як правило, утворюються відходи. Такі виробництва спостерігаються в хімічній, гірської, нафтопереробної, харчової промисловості, кольорової металургії, тваринництві та інших галузях. Для обчислення собівартості отриманих в процесі переробки сировини продуктів вони класифікуються на основну продукцію, попутну продукцію і відходи.

В якості основних ознак класифікації продукції на основну та попутну доцільно прийняти цільове призначення продуктів переробки вихідної сировини і матеріалів, суспільну значимість цих продуктів і їх вартість, яка визначається значною мірою тим, яка частина вихідної сировини і матеріалів увійде до складу вироблюваних продуктів.

З урахуванням цих ознак під основною продукцією слід розуміти продукцію, високі споживчі якості якої визначають основну мету переробки вихідної сировини і матеріалів і включає в себе більшу частину його вартості.

Попутна продукція вироблена з вихідної сировини і матеріалів разом з основною, але відрізняється від неї цільовим призначенням, споживчими якостями і включає в себе меншу (порівняно з основною продукцією) частина вартості вихідної сировини та матеріалів.

Відходи виробництва - це залишки вихідної сировини і матеріалів, що мають порівняно невисоку суспільну корисність, подальша переробка яких в основному виробництві організації неможлива або економічно недоцільна.

Класифікація продукції, отриманої з вихідної сировини матеріалів, на основну, попутну продукцію і відходи міститься в галузевих інструкціях із планування, обліку і калькулювання собівартості продукції.

При способі виключення вартості попутної продукції собівартість основної продукції визначають відніманням із загальної суми витрат вартості попутної продукції, що оцінюється за встановленими цінами.

Комбінований спосіб передбачає використання різних способів обчислення собівартості продукції. Особливо широко він використовується в комплексних виробництвах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >