Особливості калькулювання собівартості продукції в комплексних виробництвах

Основною особливістю спільно виробленої продукції є неможливість її ідентифікації до досягнення певної точки в процесі виробництва, яка називається точкою поділу. При цьому поділ вихідної сировини на окремі продукти може здійснюватися одночасно або в різні періоди.

До точки поділу виникають загальні витрати, які складаються із вартості сировини, що переробляється і витрат з його переробки. Після точки поділу отримані продукти можуть вважатися готовою продукцією (наприклад, м'ясо на кістках) або піддаватися подальшій переробці (субпродукти, жир-сирець, кишкова сировина, сирі шкури). В останньому випадку витрати на подальшу обробку відносять на окремі види основних і попутних продуктів.

При виробленні основних і попутних продуктів виникає необхідність розподілу загальних витрат між окремими видами продукції. З цією метою використовують різні способи пропорційного розподілу витрат. Ці способи можна розділити на два види:

 • 1) на основі натуральних показників;
 • 2) на основі вартісних показників.

У групі способів розподілу загальних витрат на основі натуральних показників найпростішим є спосіб розподілу загальних витрат пропорційно обсягу виробництва різних продуктів.

При даному способі загальні витрати (60000 руб.) Ділять на загальну кількість проведених продуктів (1000 кг і отриману собівартість одиниці продукції по кожному виду продукції (60 руб.) Множать на її кількість (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Розподіл видатків пропорційно обсягу виробництва

Вид

продукції

Кількість, кг

Загальні витрати, руб.

Собівартість одиниці продукції, грн.

А

500

30000

60

Б

300

18000

60

У

200

12000

60

Разом

1000

60000

60

Застосування даного способу грунтується на припущенні, що всі вироблені продукти мають однакову собівартість і ціну продажу. Якщо ціни продажу окремих видів продукції будуть різними, то це може призвести до різної рентабельності, а іноді і збитковості окремих видів спільно виробленої продукції.

Крім того, даний спосіб розподілу загальних витрат можна застосувати лише при виробництві продукції, вимірюваної в одних і тих же одиницях. Відносно продуктів, що представляють собою тверді речовини, рідини, гази тощо, знайти загальну основу виміру їх кількості досить складно. Зазначені особливості обмежують можливості застосування даного способу розподілу загальних витрат.

Коефіцієнтний спосіб розподілу загальних витрат застосовується в комплексних виробництвах, коли з вихідної сировини виробляється кілька видів основної продукції.

Для розподілу загальних витрат між видами продукції здійснюють такі процедури:

 • - Кожному виду продукції привласнюють коефіцієнт перерахунку в наведену одиницю;
 • - Кількість кожного виду продукції множать на встановлені коефіцієнти перерахунку;
 • - Визначають загальну кількість приведених одиниць (підсумовуванням їх кількості по кожному виду продукції);
 • - Загальні витрати ділять на загальну кількість приведених одиниць і обчислюють собівартість однієї приведеної одиниці,
 • - Собівартість наведеної одиниці множать на кількість наведених одиниць по кожному виду продукції (табл. 5.2).

У даній таблиці загальні витрати (40000 руб.) Ділять на загальну кількість приведених одиниць (800); собівартість наведеної одиниці (50000 руб.) множать на кількість наведених одиниць по кожному виду продукції (610, 180, 10).

Таблиця 52

Коефіцієнтний спосіб розподілу загальних витрат

Птах

Кількість в натурі, т

Коефіцієнт

перерахунку

Кількість наведених одиниць, шт.

Загальні витрати, тис. Руб.

Собівартість одиниці продукції, тис. Руб.

1

2

3

4

5

6

I категорія

610

1,0

610

30500

50

II категорія

300

0,6

180

+9000

30

Худа

20

0,5

10

500

25

Разом

930

X

800

40000

X

Коефіцієнти перерахунку по окремих видах продукції встановлюють з урахуванням особливостей їх виробництва, норм виходу окремих продуктів з одиниці сировини, сукупних споживчих властивостей, співвідношення витрат на обробку, цін продажу, фізико-хімічних властивостей одержуваних продуктів та інших ознак.

Спосіб розподілу загальних витрат на основі вартісних показників. При способі розподілу загальних витрат пропорційно вартості продукції за цінами реалізації загальні витрати розподіляють між видами виробленої продукції пропорційно їх вартості за цінами продажу (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Розподіл загальних витрат пропорційно вартості продукції

Вид

продукції

Вартість продукції за цінами продажу, руб.

Питома вага в сукупній продажу,%

Загальні

витрати,

руб.

А

50000

50

30000

Б

30000

30

18000

У

20000

20

12000

Разом

100000

100

60000

За даними наведеної таблиці загальні витрати (60000 руб.) Розподілені між продуктами "А", "Б" і "В" пропорційно їх вартості за цінами продажу (50000 руб., 30000 руб. І 20000 руб.). Прибуток за вказаними видами продукції складе відповідно 20 000 руб. (50000 - 30000), 12000 руб. (30000 - 18000) і 8000 руб. (20000 - 12000), а рентабельність по відношенню до вартості продукції за цінами продажу - 40% (20 000 руб.: 50000 руб. × 100%; 12000 руб.: 30000 руб. × 100%; 8000 руб .: 20000 руб. × 100%).

Спосіб розподілу загальних витрат пропорційно собівартості напівфабрикатів в точці поділу застосовують у тих випадках, коли отримані в точці поділу напівфабрикати піддаються додатковій обробці. Для розподілу загальних витрат між видами вироблюваної продукції при цьому методі здійснюють такі розрахунки (табл. 5.4):

 • - Визначають вартість кожного виду кінцевої продукції за цінами продажу (графа 2);
 • - По кожному виду продукції вказують наступні (після точки розділення) витрати по їх обробці (графа 3);
 • - Віднімаючи з вартості продукції за цінами продажу наступні витрати по обробці, визначають вартість кожного виду напівфабрикатів (графа 4);
 • - Визначають питому вагу кожного виду напівфабрикатів (графа 5);
 • - Розподіляють загальні витрати за видами напівфабрикатів пропорційно їхній питомій вазі в загальній сукупності (графа 6).

Таблиця 5.4

Розподіл загальних витрат пропорційно собівартості напівфабрикатів

Вид продукції

Вартість продукції за цінами продажу, руб.

Подальші витрати, руб.

Вартість, напівфабрикатів, руб.

Питома вага напівфабрикатів,%

Загальні витрати, руб.

Прибуток, руб.

Рентабельність продажів,%

1

2

3

4

5

6

7

8

А

50000

+9000

41000

51

30600

10400

20,8

Б

30000

+6000

24000

30

18000

+6000

20,0

У

20000

5000

15000

19

11400

+3600

18,0

Разом

100000

20000

80000

100

60000

20000

20,0

При використанні даного способу розподілу загальних витрат рентабельність спільно отриманих продуктів може бути різною. Для забезпечення однакової рентабельності продуктів, отриманих в єдиному процесі, використовують спосіб розподілу загальних витрат на основі постійної частки прибутку в обсязі продажу. При даному способі для розподілу загальних витрат здійснюють такі розрахунки:

 • 1) визначають вартість кожного виду продукції за цінами продажу;
 • 2) обчислюють суму прибутку по кожному виду продукції виходячи зі встановленого для всіх продуктів однакового рівня рентабельності;
 • 3) відніманням з вартості продуктів за цінами продажу сум прибутку визначають собівартість кожного виду продукції;
 • 4) відніманням з показників собівартості наступних витрат розраховують загальні витрати за видами продукції (табл. 5.5).

Таблиця 5.5

Розподіл загальних витрат на основі постійної частки прибутку в обсязі продажу

Показники

Вид продукції

Разом

А

Б

У

1. Вартість продукції за цінами продажу, руб.

50000

30000

20000

100000

2. Сума прибутку (при 20% рентабельності), руб.

10000

+6000

+4000

20000

3. Собівартість продукції, грн.

40000

24000

16000

80000

4. Подальші витрати, руб.

+9000

+6000

5000

20000

5. Загальні витрати (п. 3-4), руб.

31000

18000

11000

60000

Після розподілу загальних витрат між основною і попутної продукцією собівартість основної продукції визначають підсумовуванням наступних і загальних витрат. Собівартість одиниці визначають діленням сукупних витрат на кількість одиниць продукції. Таким же чином визначають і собівартість окремих видів попутних продуктів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >