Нормативний метод калькулювання собівартості продукції

Для використання нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції необхідно:

  • - Складати нормативні калькуляції по кожному виду продукції (робіт, послуг);
  • - Ураховувати зміни, внесені до поточні норми витрат;
  • - Виявляти відхилення фактичних витрат від нормативних і визначати причини і винуватців цих відхилень;
  • - Фактичну собівартість окремих видів продукції (робіт, послуг) обчислювати додатком до нормативними затратами відхилень фактичних витрат від норм і змін, внесених у норми витрат.

Нормативні калькуляції у фінансовому та управлінському обліку мають багатоцільове призначення. У плануванні вони використовуються для розрахунків планової собівартості продукції, кошторису витрат на виробництво, визначення цін продажу на продукцію, трансфертних цін, кошторисів витрат за центрами відповідальності. В обліку нормативні калькуляції необхідні для оцінки незавершеного виробництва і браку продукції, контролю над собівартістю продукції, обчислення фактичної собівартості окремих видів продукції і всієї продукції в цілому.

Кількість і структура нормативних калькуляцій залежать від складності технологічного процесу виробництва і рівня організації виробництва.

У масових і великосерійних виробництвах нормативні калькуляції складаються по деталях, вузлах, цеховим машино-комплектів, напівфабрикатів, процесам збірки складальних одиниць, по виробах. У допоміжних виробництвах вони складаються за замовленнями на технологічне оснащення, виготовлення типових інструментів, на одиниці ремонтної складності, енергоносіїв, транспортних робіт, групи запасних частин тощо

Для складання нормативних калькуляцій організація повинна мати відповідну нормативну базу - нормативні документи технічної підготовки виробництва, нормативи витрат виробничих ресурсів, допоміжну нормативну документацію.

Перерахунок залишків незавершеного виробництва

Залишки незавершеного виробництва на кінець попереднього місяця є залишками незавершеного виробництва на початок поточного місяця. На кінець попереднього місяця незавершене виробництво було оцінено виходячи з норм, що діють в минулому місяці.

При зміні норм на звітний місяць виникає необхідність переоцінки незавершеного виробництва на початок місяця виходячи з норм, встановлених на звітний місяць. Така переоцінка здійснюється двома способами - прямого перерахунку всіх об'єктів незавершеного виробництва на величину зміни норм і укрупненого перерахунку по калькуляційних статтях на величину зміни норм.

При способі прямого перерахунку всіх об'єктів незавершеного виробництва на величину зміни норм вартісні показники незавершеного виробництва по деталях, вузлах, напівфабрикатів та іншим об'єктам незавершеного виробництва множать на величину зміни норм у відсотках. Цей спосіб переоцінки незавершеного виробництва дозволяє отримати досить достовірні дані, але відрізняється трудомісткістю.

При способі укрупненого перерахунку по калькуляційних статтях на величину зміни норм залишки незавершеного виробництва по кожній калькуляційної статті множать на обчислений відсоток змін (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

Відомість перерахунку залишків незавершеного виробництва

Найменування

статті

Незавершене виробництво на початок місяця, руб.

Поточні норми

Зміна норм,%

Незавершене виробництво на початок місяця після перерахунку, руб.

Величина змін норм, руб.

на

1 серпня

на

1 вересня

1

2

3

4

5

6

7

Матеріали і т.д.

10000

10

9,5

95

9500

-500

Другий спосіб переоцінки незавершеного виробництва відрізняється меншою трудомісткістю, ніж перший, тому він знаходить більше застосування.

При незначних змінах в обсязі залишків незавершеного виробництва розрахунок сум незавершеного виробництва не проводиться. При визначенні того, чи є обсяги незавершеного виробництва значними або незначними, слід керуватися критерієм суттєвості, величина якого відображається в обліковій політиці організації. Зміни норм по незавершеному виробництву і виявлені відхилення від норм відносять на товарний випуск продукції.

Зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції

Обчислення фактичної собівартості окремих видів продукції при нормативному методі здійснюють у відомостях зведеного обліку витрат на виробництво. Спрощена форма зазначеної відомості представлена в табл. 5.7.

Залишки незавершеного виробництва на початок місяця (графа 2) в цю відомість переносять з відомості попереднього місяця; відхилення по змінам норм (графа 3) - з відомості перерахунку залишків незавершеного виробництва (див. табл. 5.6). Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця (графа 12) визначається за даними інвентаризації або оперативного обліку та норм витрат, діючих у звітному місяці. Витрати, які припадають на шлюб (графа 6), обчислюють за документами про шлюб та чинним в звітному місяці нормам; недоліки або надлишки, виявлені при інвентаризації незавершеного виробництва (графа 7), також оцінюють виходячи з діючих у звітному місяці норм. Порядок розрахунку показників по решті графам таблиці показаний в табл. 5.7.

На основі показників відомостей зведеного обліку витрат організації становлять звітні калькуляції по всій продукції в цілому і по окремих видах. Форми калькуляційних розрахунків, кількість складаються калькуляцій залежать в основному від виробничих особливостей організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >