Витрати на виробництво продукції

Витратами по звичайних видах діяльності є витрати, пов'язані з виготовленням та продажем продукції, придбанням і продажем товарів. Такими витратами також вважаються витрати, здійснення яких пов'язане з виконанням робіт, наданням послуг (і. 5 ПБУ 10/99).

Інформація про витрати виробництва, продукція (роботи, послуги) якого стала метою створення даної організації, узагальнюється на рахунку 20 "Основне виробництво".

За дебетом рахунка 20 "Основне виробництво" відображаються прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також витрати допоміжних виробництв, непрямі витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням основного виробництва, і втрати від шлюбу. Прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, списуються на рахунок 20 "Основне виробництво" з кредиту рахунків обліку виробничих запасів, розрахунків з працівниками з оплати праці та ін. Витрати допоміжних виробництв списуються на рахунок 20 "Основне виробництво" з кредиту рахунку 23 "Допоміжні виробництва". Непрямі витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням виробництва, списуються на рахунок 20 "Основне виробництво" з рахунків 25 "Загальновиробничі витрати" і 26 "Загальногосподарські витрати". Втрати від браку списуються на рахунок 20 "Основне виробництво" з кредиту рахунку 28 "Брак у виробництві".

Таблиця 5.7

Відомість зведеного обліку витрат (грн.)

Статті витрат

Незавершене виробництво на початок місяця

Витрати за звітний місяць

Витрати на шлюб за поточним нормам

Нестачі (-), надлишки (+) незавершеного виробництва за поточним нормам

Списано витрат на випуск продукції

Незавершене виробництво на кінець місяця за поточним нормам

За поточними нормам

По змін

За поточними нормам

За відхиленнями від норм

За поточними нормам (графа 2 + графа 4 - графа 6 ± графа 7 - графа 12)

За відхиленнями від норм (графа 5)

По змін норм (графа 3)

Фактична собівартість (графа 8 ± графа 9 ± графа 10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Матеріали

10000

-500

100000

+1000

700

-

98300

+1000

-500

98800

11000

Заробітна плата виробничих робітників і т.д.

5000

-300

50000

-500

400

49600

-500

-300

48800

5000

За кредитом рахунка 20 "Основне виробництво" відображаються суми фактичної собівартості завершеної виробництвом продукції, виконаних робіт і послуг. Ці суми можуть списуватися з рахунку 20 "Основне виробництво" в дебет рахунків 43 "Готова продукція", 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)", 90 "Продажі" та ін.

Залишок за рахунком 20 "Основне виробництво" на кінець місяця показує вартість незавершеного виробництва.

Калькулювання повної виробничої собівартості продукції

Приклад 1. Організація здійснює виробництво двох видів продукції - А і Б. Витрати організації на виробництво продукції у звітному періоді склали.

Статті витрат

Продукція А

Продукція Б

Сировина і матеріали

90000

200000

Зворотні відходи (віднімаються)

1500

3000

Паливо і енергія

25000

50000

Заробітна плата виробничих робітників

40000

95000

Страхові внески

12000

28500

Послуги сторонніх організацій (оренда та ін.)

16000

28000

Амортизація основних засобів

10000

24000

Загальногосподарські витрати складають 47000 руб.

Згідно облікову політику організації загальногосподарські витрати розподіляються між окремими видами продукції пропорційно заробітній платі виробничих робітників.

Частка загальногосподарських витрат, що бере участь у формуванні собівартості продукції А, складе: 47000 руб. × [40000 руб .: (40000 руб. + 95 000 руб.)] = 13926 руб.

Частка загальногосподарських витрат, що бере участь у формуванні собівартості продукції Б, складе: 47000 руб. × [95000 руб .: (40000 руб. + 95 000 руб.)] = 33074 руб.

Припустимо, що незавершене виробництво відсутня. Готова продукція прийнята на склад. Складемо бухгалтерські проводки і визначимо повну виробничу собівартість випущеної продукції.

Облік витрат на виробництво продукції А:

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 10 "Матеріали", субрахунок 1 "Сировина і матеріали" - на суму вартості сировини і матеріалів - 90000 руб .;

Дебет 10 "Матеріали", субрахунок 6 "Інші матеріали";

Кредит 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А" - на суму вартості зворотних відходів - 1500 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - на суму вартості спожитих електроенергії, пари, газу - 25000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - на суму заробітної плати виробничих робітників - 40000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" - на суму страхових соціальних внесків - 12000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - на суму вартості послуг сторонніх організацій - 16000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 02 "Амортизація основних засобів" - на суму нарахованої амортизації - 10000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 26 "Загальногосподарські витрати" - на суму загальногосподарських витрат - 13926 руб .;

Дебет 43 "Готова продукція", субрахунок 1 "Продукція А";

Кредит 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 "Продукція А" - на суму повної виробничої собівартості продукції А - 205 426 руб .;

(90000 руб. - 1500 руб. + 25 000 руб. + 40 000 руб. + 12 000 руб. + 16 000 руб. + 10 000 руб. + 13 926 руб.).

Облік витрат на виробництво продукції Б:

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 10 "Матеріали", субрахунок 1 "Сировина і матеріали" - на суму вартості сировини і матеріалів - 200000 руб .;

Дебет 10 "Матеріали", субрахунок 6 "Інші матеріали";

Кредит 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б" - на суму вартості зворотних відходів - 3000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - на суму вартості спожитої електроенергії, пари, газу - 50000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - на суму заробітної плати виробничих робітників - 95000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" - на суму страхових соціальних внесків - 28500 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - на суму вартості послуг сторонніх організацій - 28000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 02 "Амортизація основних засобів" - на суму нарахованої амортизації - 24000 руб .;

Дебет 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 26 "Загальногосподарські витрати" - на суму загальногосподарських витрат - 33074 руб .;

Дебет 43 "Готова продукція", субрахунок 2 "Продукція Б";

Кредит 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 "Продукція Б" - на суму повної виробничої собівартості продукції Б - 455574 руб .;

(200 000 руб. - 3000 руб. + 50 000 руб. + 95 000 руб. + 28 500 руб. + 28 000 руб. + 24 000 руб. + 33 074 руб.).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >