Облік витрат майбутніх періодів

До витрат майбутніх періодів відносять витрати, зроблені організацією в попередньому і (або) звітному періодах, але підлягають включенню до собівартості продукції (робіт, послуг) у наступних періодах діяльності організації.

З Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації виключено згадку про витрати майбутніх періодів.

Однак це не виключає наявність витрат майбутніх періодів в обліку організації. Поняття "витрати майбутніх періодів" використовується в інших нормативних актах з бухгалтерського обліку, наприклад нормами Положень по бухгалтерському обліку: "Облік договорів будівельного підряду" ПБУ 2/2008; "Облік нематеріальних активів" ПБУ 14/2007; "Облік витрат за позиками та кредитами" ПБУ 15/2008 та ін.

До витрат майбутніх періодів, зокрема, належать:

 • - Витрати, понесені у зв'язку з майбутніми роботами за договорами будівельного підряду;
 • - Платежі за надане право використання результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації, вироблені у вигляді фіксованого разового платежу;
 • - Додаткові витрати по позиках;
 • - Нараховані відсотки на вексельну суму, що відображаються в обліку організації-векселедавця;
 • - Нараховані відсотки і (або) дисконт по облігації, що відображаються в обліку організації-емітента.

Всі інші платежі, раніше зараховують до складу майбутніх витрат, починаючи з 1 січня 2011 р слід включати до складу поточних витрат, за умови, що виконуються критерії, перераховані в п. 16 ПБУ 10/99. При невиконанні критеріїв визнання витрат, в обліку визнається не витрата, а дебіторська заборгованість.

Сказане вище відноситься до наступних витрат, раніше відношуваним до складу витрат майбутніх періодів:

 • - На гірничо-підготовчі роботи;
 • - Підготовчі до виробництва роботи у зв'язку з їх сезонним характером;
 • - Освоєння виробництва нових видів продукції, установок і агрегатів;
 • - Рекультивацію земель та здійснення інших природоохоронних заходів;
 • - Нерівномірно вироблений протягом року ремонт основних засобів;
 • - Страхування;
 • - Рекламу;
 • - Передплачені орендарем орендні платежі, що відносяться в орендаря на поточні витрати;
 • - Отримання ліцензії для здійснення певних видів діяльності.

Наприклад, страхову премію, перераховану страхової компанії, слід включити до складу авансів виданих, оскільки організація в односторонньому порядку може розірвати договір страхування і повернути передоплату.

Витрати на ремонт основних засобів, на рекламу і державне мито за отримання ліцензії на провадження певних видів діяльності, а також витрати на освоєння нових виробництв, установок і агрегатів необхідно включати до складу поточних витрат одноразово.

Суму відпускних, яка припадає на два і більше місяця, необхідно нараховувати за рахунок оціночного зобов'язання, створеного відповідно до ПБО 8/2010 і відбитого i! бухгалтерському обліку на рахунку 96 "Оціночні резерви".

Суб'єкти малого підприємництва, що не застосовують ПБУ 8/2010, повинні включати всю суму нарахованих відпускних до складу поточних витрат.

Для обліку витрат майбутніх періодів передбачено активний рахунок 97 "Витрати майбутніх періодів".

У дебет рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" відносять суми витрат, вироблені в звітному (поточному) періоді, але відносяться до майбутніх періодів.

У кредит рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" відносять суми витрат, списані на рахунки обліку витрат виробництва і обігу в міру настання періодів, установлених для їх списання.

У бухгалтерському обліку витрати майбутніх періодів будуть відбиті наступними записами:

Д 97 "Витрати майбутніх періодів";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відбиті витрати, понесені у зв'язку з майбутніми роботами;

Д 97 "Витрати майбутніх періодів";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - нараховані платежі за надане право використання результатів інтелектуальної діяльності;

Д 97 "Витрати майбутніх періодів";

До 66 "Облік розрахунків по короткострокових кредитах і позиках" - відображені додаткові витрати по позиках, нарахованих у відповідності з умовами договору;

Д 20 "Основне виробництво";

До 97 "Витрати майбутніх періодів" - витрати, понесені у зв'язку з майбутніми роботами списані на витрати звітного періоду в міру визнання виручки;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 97 "Витрати майбутніх періодів" - відповідна частина витрат за позиками віднесена до складу інших витрат (витрати будуть списані протягом терміну позики або кредитного договору);

Д 91/2 "Інші витрати";

До 97 "Витрати майбутніх періодів" - нараховані відсотки за векселем включені до складу інших витрат (протягом передбаченого векселем терміну виплати).

Аналітичний облік за рахунком 97 "Витрати майбутніх періодів" ведеться по кожному виду витрат.

У перспективі безсумнівним є неминучість повного виключення з бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів. Це пов'язано з прийнятим курсом на завершення процесу зближення російського бухгалтерського обліку з МСФЗ.

У МСФЗ немає такого елемента бухгалтерської звітності, як витрати майбутніх періодів. Такі витрати будуть списуватися у звітному періоді, тобто у періоді, коли вони були організацією понесені.

У МСФЗ це називається пріоритетом витрат і реалізується виходячи з вимоги консерватизму, в РСБУ - з вимоги обачності - більшої готовності до визнання в бухгалтерському обліку витрат і зобов'язань, ніж можливих доходів і активів, не допускаючи створення прихованих резервів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >