Податкові аспекти обліку витрат на виробництво

Для цілей податкового обліку витратами зізнаються обгрунтовані й документально підтверджені витрати, здійснені (понесені) організацією.

Під обгрунтованими витратами розуміються економічно виправдані витрати, оцінка яких виражена в грошовій формі.

Під економічно виправданими витратами слід розуміти витрати, зумовлені цілями одержання доходу, що задовольняють принципу раціональності й обумовлені звичаями ділового обороту.

Необхідною умовою визнання витрат як витрати для цілей оподаткування прибутку є підтвердження первинними (виправдувальними) документами зроблених витрат.

Для цілей податкового обліку витрати, пов'язані з виробництвом і (або) реалізацією продукції, товарів (робіт, послуг), поділяються:

 • - На матеріальні витрати;
 • - Витрати на оплату праці;
 • - Суми нарахованої амортизації;
 • - Інші витрати, пов'язані з виробництвом і (або) реалізацією.

У разі коли організація визначає доходи і витрати за методом нарахування, для цілей податкового обліку вона повинна поділяти витрати на прямі і непрямі.

Прямі витрати, пов'язані з виробництвом і (або) реалізацією, включають в себе:

 • - Матеріальні витрати;
 • - Витрати на оплату праці персоналу з відрахуваннями на соціальне страхування;
 • - Суми нарахованої амортизації по основних засобів, які використовуються при виробництві продукції (робіт, послуг).

До непрямих витрат, пов'язаних з виробництвом і (або) реалізацією, відносяться всі інші витрати, за винятком позареалізаційних витрат.

Порядок визнання витрат для цілей податкового обліку встановлено гл. 25 НК залежно від використовуваного методу визнання виручки від продажу продукції - нарахування або касового.

Якщо організація використовує метод нарахування, то витрати, прийняті для цілей оподаткування прибутку, визнаються такими у тому звітному періоді, до якого вони належать, незалежно від часу фактичної оплати.

Витрати визнаються у тому звітному (податковому) періоді, в якому ці витрати виникають виходячи з умов угод. У разі коли угода не містить таких умов і зв'язок між доходами і витратами не може бути визначена чітко чи визначається непрямим шляхом, витрати розподіляються організацією самостійно.

Витрати організації, які не можуть бути безпосередньо віднесені на витрати за конкретним видом діяльності, розподіляються пропорційно частці відповідного доходу в сумарному обсязі всіх доходів організації.

У податковому обліку датою здійснення матеріальних витрат зізнається:

 • - Дата передачі у виробництво сировини, матеріалів;
 • - Дата підписання організацією акта приймання-передачі послуг (робіт).

Витрати на оплату праці визнаються як витрати щомісячно виходячи з суми нарахованих у встановленому порядку витрат на оплату праці.

Амортизація визнається як витрати щомісячно виходячи з суми нарахованої амортизації, що розраховується двома способами: лінійним і нелінійним. При цьому в періоді, коли майно не використовувалося для цілей виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, амортизаційні відрахування не враховуються при оподаткуванні прибутку як витрати.

Витрати на ремонт основних засобів визнаються як витрати в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, незалежно від їх оплати з урахуванням особливостей, передбачених ст. 260 НК.

Датою здійснення інших витрат зізнається:

 • 1) дата нарахування податків і зборів - для витрат у вигляді сум податків (авансових платежів по податках), зборів та інших обов'язкових платежів;
 • 2) дата розрахунків відповідно до умов укладених договорів або дата пред'явлення організації документів, які є підставою для проведення розрахунків, або останнє число звітного (податкового) періоду - для таких витрат:
  • - У вигляді сум комісійних зборів;
  • - Вигляді витрат на оплату стороннім організаціям за виконані ними роботи, надані послуги;
  • - Вигляді орендних (лізингових) платежів за орендоване майно;
  • - Вигляді інших подібних витрат;
 • 3) дата перерахування коштів з розрахункового рахунку (виплати з каси) організації - для таких витрат:
  • - У вигляді сум виплачених підйомних;
  • - Вигляді компенсації за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів;
 • 4) дата затвердження авансового звіту - для таких витрат:
  • - На відрядження;
  • - представницькі витрати;
  • - Утримання службового автотранспорту;
  • - Інші подібні витрати.

Якщо для цілей оподаткування організація використовує касовий метод, то витратами зізнаються витрати після їх фактичної оплати. При цьому витрати враховуються у складі витрат з урахуванням таких особливостей:

 • - Матеріальні витрати, а також витрати на оплату праці враховуються у складі витрат у момент погашення заборгованості шляхом списання грошових коштів з розрахункового рахунку організації, виплати з каси, а при іншому способі погашення заборгованості (наприклад, при товарообмінних операціях) - в момент такого погашення. Витрати з придбання сировини і матеріалів враховуються у складі витрат по мірі списання даної сировини і матеріалів у виробництво. При цьому неоплачені матеріали до їх оплати постачальнику не можуть бути віднесені до витрат, що враховуються при оподаткуванні прибутку;
 • - Амортизація враховується в складі видатків у сумах, нарахованих за звітний (податковий) період. При цьому допускається амортизація тільки оплаченого організацією амортизується майна, використовуваного у виробництві;
 • - Витрати на сплату податків і зборів враховуються у складі витрат у розмірі їх фактичної оплати організацією. При наявності заборгованості зі сплати податків і зборів витрати на її погашення враховуються у складі витрат у межах фактично погашеної заборгованості і в ті звітні (податкові) періоди, коли організація погашає вказану заборгованість.

Деякі витрати для цілей оподаткування прибутку враховуються в межах норм, встановлених законодавством РФ. Статті 255, 262-264, 269 і 270 НК встановлюють наступні норми витрат:

 • - Сукупна сума внесків роботодавців, виплачувана за договорами довгострокового страхування життя працівників, добровільного пенсійного страхування, враховується з метою оподаткування у розмірі, що не перевищує 12% від суми витрат на оплату праці;
 • - Внески за договорами добровільного особистого страхування, які передбачають оплату страхування, які передбачають оплату страховиками медичних витрат застрахованих працівників, включаються до складу витрат у розмірі, що не перевищує 6% від суми витрат на оплату праці,
 • - Внески за договорами добровільного особистого страхування, які передбачають виплати у випадках смерті і заподіяння шкоди здоров'ю застрахованої особи, включаються до складу витрат у розмірі, що не перевищує 15 000 руб. на рік, розрахованому як співвідношення загальної суми внесків, що сплачуються за вказаними договорами, до кількості застрахованих працівників;
 • - Витрати по відшкодуванню витрат працівників по сплаті відсотків по позиках на придбання й будівництво житлового приміщення. Зазначені витрати для цілей оподаткування визнаються в розмірі, що не перевищує 3% суми витрат на оплату праці ',
 • - Витрати платника податку на наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки (в тому числі не дали позитивного результату) за переліком, встановленим Урядом РФ, включаються до складу інших витрат у розмірі фактичних витрат з коефіцієнтом 1,5;

витрати платника податку на наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки, здійснені у формі відрахувань формування Російського фонду технологічного розвитку, визнаються для цілей оподаткування прибутку в межах 1,5% доходів платника податків;

 • - Витрати на заміну бракованих, які втратили товарний вигляд в процесі перевезення та реалізації і відсутніх примірників періодичних друкованих видань в упаковках, але не більше 7% вартості тиражу відповідного номера періодичного друкованого видання;
 • - Втрати у вигляді вартості бракованої, нереалізованої в межах строків продукції засобів масової інформації та книжкової продукції в межах не більше 10% вартості тиражу, а також витрати на списання та утилізацію бракованої і нереалізованої продукції засобів масової інформації та книжкової продукції;
 • - Платежі (внески) роботодавців за договорами добровільного особистого страхування, укладеними зі страховими організаціями внаслідок захворювання або травми за перші два дні непрацездатності. Сукупна сума цих платежів (внесків) роботодавців і внесків включається до складу витрат у розмірі, що не перевищує 6% суми витрат на оплату праці;
 • - Не більше 10 000 руб. на рік на одного працівника при добровільному страхуванні на випадок смерті або втрати працездатності у зв'язку з виконанням службових обов'язків;
 • - В межах норм, встановлених законодавством РФ при виплаті підйомних;
 • - Рівній ставці відсотка, встановленою угодою сторін, але не перевищує ставку рефінансування ЦБ РФ, збільшену в 1,8 рази, при оформленні боргового зобов'язання в рублях і рівної добутку ставки рефінансування ЦБ РФ і коефіцієнта 0,8 - за борговими зобов'язаннями в іноземній валюті;
 • - Представницькі витрати у розмірі, що не перевищує 4% від витрат на оплату праці;
 • - Витрати на придбання призів під час рекламних кампаній в розмірі, що не перевищує 1% від виручки.

У разі коли бухгалтерські витрати перевищують витрати, дозволені податковими нормативами, виникають позитивні постійні різниці. Регулювання цих різниць у бухгалтерському обліку здійснюється з урахуванням положень ПБУ 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій".

Деякі витрати організації визнаються для цілей податкового обліку і не визнаються для цілей бухгалтерського обліку. Прикладами таких витрат є:

 • - Амортизація майна, отриманого безоплатно від афілійованих осіб;
 • - Витрати на капітальні вкладення в розмірі не більше 10% (не більше 30% - щодо основних засобів, що відносяться до третьої-сьомої амортизаційних групах) первісної вартості основних засобів (за винятком основних засобів, отриманих безоплатно);
 • - Не більше 10% (не більше 30% - щодо основних засобів, що відносяться до третьої-сьомої амортизаційних групах) витрат, які понесені у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння, часткової ліквідації основних засобів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >