Облік готової продукції та продажу

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • цілі та завдання обліку готової продукції;
 • • питання організації складського обліку готової продукції на підприємстві;
 • • порядок оцінки випущеної продукції;
 • • методологію обліку випуску продукції з використанням різних методів оцінки готової продукції;
 • • методику розрахунку фінансового результату за операціями, пов'язаними з продажем готової продукції;

вміти

 • • проводити основні господарські операції з бухгалтерського обліку випуску і продажу готової продукції;
 • • розраховувати фактичну собівартість випущеної готової продукції;
 • • розраховувати відхилення у вартості продукції;

володіти

 • • вміннями та навичками документаційного та інформаційного забезпечення підприємства про випуск і продаж готової продукції та фінансових результатів від продажу продукції;
 • • нормами положень з бухгалтерського обліку готової продукції.

Поняття і завдання обліку готової продукції

Готова продукція - кінцевий результат виробничого циклу, призначений для продажу. Це виготовлені на підприємстві вироби і напівфабрикати, повністю укомплектовані, здані на склад підприємства відповідно до затвердженого порядку їх приймання і готові до продажу.

Продукція вважається готовою, якщо вона пройшла всі стадії і етапи технологічної обробки, випробувана, укомплектована, відповідає встановленим стандартам і вимогам, здана на склад готової продукції і оформлена відповідними первинними виправдувальними документами. Якщо відносно такої продукції не виконано хоча б одне з вищеназваних умов, то в обліку визнаються витрати, не завершені виробництвом.

Відповідно до ПБО 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів" готова продукція і товари є частиною матеріально-виробничих запасів організації. Основні завдання обліку готової продукції визначені і. 6 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів, затверджених наказом Мінфіну Росії від 28 грудня 2001 № 119н.

Бухгалтерський облік готової продукції повинен забезпечувати виконання таких завдань:

 • - Здійснювати формування даних для калькуляції фактичної собівартості готової продукції;
 • - Здійснювати контроль за правильним і своєчасним документальним оформленням операцій з надходження та відпуску продукції;
 • - Здійснювати контроль за своєчасністю розрахунків покупців і замовників;
 • - Контролювати виконання кошторису витрат, пов'язаною з відвантаженням і реалізацією продукції;
 • - Здійснювати контроль за збереженням готової продукції в місцях її зберігання і на всіх етапах руху.

Облік готової продукції на складі

При обліку готової продукції необхідно забезпечити формування інформації про наявність та рух готової продукції за місцями зберігання та матеріально відповідальним особам.

Як правило, вся готова продукція повинна бути здана на склад готової продукції. Виняток допускається для великогабаритних виробів та іншої продукції, здача на склад яких утруднена з технічних причин. Вони можуть прийматися представником покупця (замовника) на місці виготовлення, комплектації або збірки або відвантажуватися безпосередньо з цих місць.

Облік руху готової продукції на складі складається з двох етапів:

 • - Надходження готової продукції на склад;
 • - Відпуск готової продукції зі складу покупцям (замовникам) у порядку реалізації або при іншому її вибутті.

Надходження готової продукції на склад

Для обліку передачі готової продукції з виробництва в місця зберігання в якості первинного документа застосовується накладна на передачу готової продукції в місця зберігання (форма № МХ-18). Накладна підписується матеріально відповідальними особами здавальника і одержувача і здається в бухгалтерію для обліку руху продукції.

Крім того, здачу продукції з виробництва на склад можна оформляти приймально-здавальними накладними, актами, специфікаціями або іншими документами, які виписують в цехах у двох примірниках. У накладній підраховується кількість зданої продукції по кожному найменуванню, вказуються облікова ціна за одиницю продукції і вартість випущеної продукції за обліковими цінами. Підписується накладна представником цеху-здавальника, складу-одержувача та відділу технічного контролю. До приймально-здавальної накладної може бути доданий висновок лабораторії або відділу технічного контролю про якість виробленої продукції, або відмітка про це робиться безпосередньо у накладній.

Поряд з накладними або актами прийому-здачі застосовуються накопичувальні відомості, які виписують на кожне найменування продукції. У накопичувальній відомості відображаються всі операції по здачі продукції за місяць.

При веденні складського обліку готової продукції, товарно-матеріальних цінностей застосовують два різних методи обліку: сортовий і партійний.

При сортовому методі продукція зберігається на складах по сортах (найменуваннями) і враховується на картках сортового обліку, де відображаються її наявність і рух (прихід і витрата). Кожна знову надходить партія приєднується до наявних товарам того ж найменування і сорту. Матеріально відповідальні особи можуть вести облік продукції в журналах обліку товарно-матеріальних цінностей, де на кожне найменування і сорт відкривається одна або кілька сторінок в товарному журналі (залежно від обсягу операцій з прийому і витраті).

При автоматизації бухгалтерського обліку відповідні регістри бухгалтерського обліку можуть формуватися у бездокументарній формі на магнітних носіях.

При гуртовому методі облік товарів ведеться в такому ж порядку, як і при сортовому методі, але окремо по кожній партії товарів. Під партією розуміються товари, які надійшли одночасно по одному документу або по декількох документах.

Після повного вибуття зі складу даної партії товарів або при наявності незначних залишків проводиться інвентаризація по даній партії товарів і складається акт про витрату товарів по партіях (форма № МХ-12). Якщо в процесі інвентаризації виявляються розбіжності даних по приходу і витраті товарів за окремою партією, складається акт про витрату товарів по партії (форма № МХ-11). Виявлені в процесі інвентаризації надлишки оприбутковуються, а нестачі і втрати від псування списуються в дебет рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей". Нестачі і втрати від псування в межах норм природного убутку відносяться на витрати з продажу, понад норми - за рахунок винних осіб.

Документальне оформлення відвантаження

Відпуск готової продукції покупцям (замовникам) здійснюється в організаціях на підставі відповідних первинних облікових документів - накладних. В якості типової форми накладної може використовуватися форма М-15 "Накладна на відпуск матеріалів на сторону".

Бухгалтерська служба спільно з іншими підрозділами організації (відділ збуту, служба охорони і т.зв.) систематично здійснює вивірку даних про відпущеної зі складу готової продукції та інших матеріальних цінностей з даними про їх фактичне вивезення шляхом зіставлення даних відповідних граф у журналі реєстрації накладних на відпуск готової продукції з накладними.

На підставі накладних на відпуск готової продукції та інших аналогічних первинних облікових документів організації (як правило, відділ збуту) виписує відділ матеріально-технічного забезпечення рахунки-фактури за встановленою формою у двох примірниках, перший з яких не пізніше п'яти днів з дати відвантаження продукції (товару ) висилається (передається) покупцеві (і. 3 ст. 168 НК), а другий залишається в організації-постачальника для відображення в книзі продажу та нарахування ПДВ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >