Синтетичний облік продажу готової продукції

Розглянемо типові бухгалтерські проводки з обліку продажу готової продукції в разі, коли моментом визнання виручки є день відвантаження готової продукції:

Д 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

До 90/1 "Виручка" - Відображено заборгованість покупця перед підприємством за відвантажену продукцію (з урахуванням ПДВ);

Д 90/3 "ПДВ";

До 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах" - нарахований ПДВ, пред'явлений покупцеві;

Д 90/2 "Собівартість продажів";

До 43 "Готова продукція" - списана фактична виробнича собівартість реалізованої продукції;

Д 90/2 "Собівартість продажів";

До 44 "Витрати на продаж" - списані витрати на продаж готової продукції;

Д 90/2 "Собівартість продажів";

До 26 "Загальногосподарські витрати" - списані загальногосподарські витрати як умовно-постійних витрат (якщо облік ведеться за скороченою виробничої собівартості або методом "директ-костинг");

Д 90/9 "Прибуток від продажів";

До 99 "Прибутки і збитки" - відображена в обліку прибуток від продажу готової продукції;

Д 51 "Розрахункові рахунки";

До 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - надійшла виручка від покупця за реалізовану продукцію (включаючи ПДВ).

В окремих випадках організація може отримувати від покупців оплату, часткову оплату в рахунок майбутніх поставок готової продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг, передачі майнових прав.

У бухгалтерському обліку одержання авансових платежів відображається за кредитом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунку 62/2 "Розрахунки за авансами одержаними".

Розглянемо особливості обліку продажів готової продукції за договором комісії.

У тих випадках, коли виручка від продажу готової продукції певний час не може бути визнана в бухгалтерському обліку (наприклад, при експорті продукції, продажу продукції за договором комісії та ін.), Вона після відвантаження відбивається якийсь час за дебетом рахунка 45 "Товари відвантажені ". Це пов'язано з тим, що продукція, що надійшла до комісіонеру від комітента, є власністю комітента, тобто перехід права власності на продукцію не відбувається.

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Організація, що передає продукцію іншої організації для подальшого продажу за договором комісії, називається комітентом.

Організація, що приймає продукцію за договором комісії з метою її подальшого продажу, називається комісіонером.

Згідно ст. 991 ГК комітент зобов'язується сплатити комісіонеру посередницьку винагороду, а в разі коли комісіонер прийняв на себе поруку за виконання угоди третьою особою (делькредере), також додаткову винагороду в розмірі та на умовах, встановлених у договорі комісії.

По виконанні доручення комісіонер зобов'язаний представити комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії.

Розглянемо облік розрахунків за договором комісії у комітента.

Відвантажена продукція обліковується на рахунку 45 "Товари відвантажені" за вартістю, що складається з фактичної виробничої собівартості і витрат, пов'язаних з відвантаженням продукції.

При передачі продукції за договором комісії комітент рахунок-фактуру не передплачує до моменту отримання повідомлення від комісіонера про продаж продукції покупцеві.

Комісіонер зобов'язаний протягом трьох днів з моменту закінчення звітного періоду, в якому відбулася реалізація продукції, сповістити комітента про дату реалізації належав йому майна.

Одночасно з повідомленням комісіонер зобов'язаний представити комітентові всі первинні документи по зроблених операціях. За цими ж даними встановлюється сума виручки, отримана від покупця продукції.

Комітент, що реалізував продукцію за договором комісії, реєструє в книзі продажів виданий комісіонеру рахунок-фактуру, в якому відображені показники рахунки-фактури, виставленого комісіонером покупцю.

Розглянемо типові бухгалтерські проводки з продажу продукції за договором комісії в обліку організації-комітента:

Д 45 "Товари відвантажені";

До 43 "Готова продукція" - відвантажена продукція комісіонеру для реалізації за договором комісії;

Д 44 "Витрати на продаж";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - нараховано комісійну винагороду комісіонеру (без урахування ПДВ);

Д 19 "ПДВ по придбаних цінностей";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - відображено суму ПДВ від комісійної винагороди;

Д 45 "Товари відвантажені";

До 44 "Витрати на продаж" - списані витрати на продаж, у тому числі комісійна винагорода без урахування ПДВ;

Д 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

До 90/1 "Виручка" - відображена виручка від продажу продукції після отримання повідомлення від комісіонера;

Д 90/2 "Собівартість продажів";

До 45 "Товари відвантажені" - списана фактична виробнича собівартість продукції, відвантаженої за договором комісії;

90/3 "Податок на додану вартість";

До 68/1 "Розрахунки з бюджетом з податку на додану вартість" - відбита сума ПДВ з виручки від продажу готової продукції;

Д 90/9 "Прибуток від продажів";

До 99 "Прибутки і збитки" - відображено фінансовий результат (прибуток) від продажу продукції;

Д 51 "Розрахункові рахунки";

До 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - отримана від комісіонера виручка за відвантажену продукцію, включаючи ПДВ;

Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";

До 51 "Розрахункові рахунки" - відбита оплата послуг комісіонера, включаючи ПДВ;

Д 68/1 "Розрахунки з бюджетом з податку на додану вартість";

До 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" - пред'явлена до відрахування сплачена сума ПДВ від комісійної винагороди.

Розглянемо облік розрахунків за договором комісії у комісіонера. Загальна схема відображення операцій комісіонером в рамках договору комісії з його участю включає в себе:

  • - Операції з надходження продукції за договором комісії;
  • - Операції з реалізації продукції та нарахуванню комісійної винагороди;
  • - Розрахунки з покупцем і комітентом;
  • - Формування витрат, пов'язаних з реалізацією продукції, і визначення фінансового результату від надання послуг з продажу, наданих в рамках договору комісії.

Отримана комісіонером продукція не є його власністю і тому попередньо повинна обліковуватися на рахунку 004 "Товари, прийняті на комісію".

Комісійна винагорода, належне комісіонеру за договором, вважається його виручкою від звичайних видів діяльності і повинна відображатися на рахунку 90 "Продажі".

Усі витрати комісіонера, пов'язані безпосередньо з виконанням договору комісії, у складі витрат комісіонера не відбиваються, а обліковуються на рахунках обліку розрахунків та підлягають відшкодуванню комітентом.

Розрахунки з комітентом і суму комісійної винагороди, що сплачується комітентом, відображаються в обліку коміссіонерапно кредитом рахунка 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами", на субрахунку 76/7 "Розрахунки з комітентом".

Операції з продажу продукції за договором комісії за участю комісіонера в розрахунках можна відобразити в бухгалтерському обліку організації-комісіонера наступними проводками:

Д 004 "Товари, прийняті на комісію";

До 46 - відображено вартість продукції, що надійшла від комітента для її подальшої реалізації за договором комісії, включаючи ПДВ (це означає, що по кредиту не буде запису; по забалансових рахунках принцип подвійного запису не використовують);

Д 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

До 76/7 "Розрахунки з комітентом" - відображено продаж продукції покупцеві, з одного боку (рахунок 62), і заборгованість перед комітентом за продану продукцію - з іншого (рахунок 76);

Д 51 "Розрахункові рахунки";

До 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - відбита оплата, що надійшла від покупця за відвантажену продукцію, включаючи ПДВ;

Д 44 "Витрати на продаж";

До 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню" та ін. - Відбиті власні витрати комісіонера;

Д 76/7 "Розрахунки з комітентом";

До 90/1 "Виручка" - нарахована виручка в розмірі комісійної винагороди, включаючи ПДВ;

Д 90/2 "Собівартість продажів";

До 44 "Витрати на продаж" - списані витрати на продаж комісіонера;

Д 90/3 "Податок на додану вартість";

До 68/1 "Розрахунки з бюджетом з податку на додану вартість" - нарахований ПДВ з вартості комісійної винагороди;

Д 90/9 "Прибуток від продажів";

До 99 "Прибутки і збитки" - відображено фінансовий результат (прибуток) від виконання послуг за договором комісії;

Д 76/7 "Розрахунки з комітентом";

До 51 "Розрахункові рахунки" - перераховано комітенту грошові кошти, отримані від покупця продукції (за вирахуванням суми комісійної винагороди).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >