Податкові аспекти обліку готової продукції

Для цілей оподаткування прибутку організації можуть визначати виручку від продажу готової продукції або за методом відвантаження продукції (метод нарахування), або за методом оплати відвантаженої продукції (касовий метод).

При виборі методу нарахування виручка визнається в тому звітному (податковому) періоді, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного надходження грошових коштів або іншого майна (робіт, послуг) в оплату відвантаженої продукції.

При виборі касового методу виручка визнається після надходження грошових коштів на рахунки в банках і (або) в касу або після надходження іншого майна в оплату відвантаженої продукції.

В даний час для цілей оподаткування прибутку повинен застосовуватися один основний метод визнання доходів від реалізації - метод нарахування. Виключне право на застосування касового методу мають лише ті організації, у яких в середньому за чотири квартали звітного року сума виручки від реалізації продукції без урахування ПДВ не перевищує 1 млн руб. (без урахування ПДВ) за кожен квартал.

Таким чином, для організацій, взяли в обліковій політиці для цілей оподаткування порядок визнання доходів за методом нарахування, датою отримання доходу визнається дата реалізації продукції незалежно від фактичного отримання грошових та інших коштів в оплату відвантаженої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

Для організацій, які взяли в обліковій політиці для цілей оподаткування порядок визнання доходів за методом оплати (касовий метод), датою отримання доходу визнається день надходження грошових коштів та (або) інших активів в оплату вартості відвантаженої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, а також погашення заборгованості перед організацією іншим способом.

Операції з продажу готової продукції покупцям є об'єктом оподаткування з ПДВ. Реалізація продукції (робіт, послуг) відображається за ринковою вартістю, що включає в себе ПДВ.

Моментом визначення податкової бази по ПДВ є найбільш рання з наступних дат (п. 1 ст. 167 НК):

  • - День відвантаження (передачі) готової продукції, товарів (робіт, послуг), майнових прав;
  • - День оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок готової продукції, товарів (робіт, послуг), передачі майнових прав.

Таким чином, при будь-якому одержання продавцем (постачальником) оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок продукції, виконанні робіт, наданні послуг він зобов'язаний нарахувати ПДВ і сплатити його до бюджету. Тобто всі організації для встановлення моменту визначення податкової бази по ПДВ повинні використовувати тільки метод нарахування (відвантаження).

З 1 січня 2009 р порядок розрахунків за авансовими платежами зазнав значних змін. У разі отримання організацією сум оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок продукції, яка реалізується на території РФ, організація зобов'язана пред'явити покупцеві цієї продукції суму ПДВ. При цьому сума податку визначається розрахунковим методом як процентне відношення податкової ставки (10 або 18%), до податкової базі, прийнятої за 100% і збільшеною на відповідний розмір податкової ставки, тобто повинні застосовуватися податкові ставки 10/110 або 18/118.

У податкову базу не включається оплата, часткова оплата, отримана організацією в рахунок майбутніх поставок продукції, яка:

  • - Має тривалість виробничого циклу виготовлення понад шість місяців. Для такої продукції організація визначає податкову базу по мірі відвантаження;
  • - Оподатковується за податковою ставкою 0%;
  • - Нс підлягає оподаткуванню.

Розглянемо приклад обліку розрахунків з покупцями і замовниками за відвантажену продукцію у формі авансових платежів.

Приклад. У жовтні поточного року організацією в рахунок майбутньої поставки готової продукції була отримана від покупця часткова оплата в сумі 295 000 руб.

У листопаді поточного року організацією була отримана від покупця ще одна часткова оплата в рахунок майбутньої поставки продукції в сумі 70800 руб.

У грудні поточного року організація провела відвантаження готової продукції покупцеві на суму 365800 руб., Включаючи ПДВ - 55 800 руб.

Собівартість відвантаженої продукції склала 250000 руб. Витрати, пов'язані з реалізацією, склали 20000 руб.

п / п

Зміст операції

Сума

Кореспонденція

рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

Операції, що відображаються у жовтні поточного року

1

Отримано передоплату за договором поставки

295000

51

62/2

2

Нараховано ПДВ з суми одержаного часткової оплати (295000 руб. × 18: 18)

45000

62/2

68/1

3

Перераховано до бюджету ПДВ

45000

68/1

51

Операції, що відображаються у листопаді поточного року

4

Отримано передоплату за договором поставки

70800

51

62/2

5

Нараховано ПДВ з суми одержаного часткової оплати (70800 × 18: 18)

10800

62/2

68/1

6

Перераховано ПДВ до бюджету

10800

68/1

51

Операції, що відображаються у грудні поточного року

7

Відображено реалізацію продукції

365800

62/1

90/1

8

Нараховано ПДВ

55800

90/3

68/1

9

Списано фактична собівартість проданої продукції

250000

90/2

43

10

Списані витрати на продаж

20000

90/2

44

11

Відображено фінансовий результат від продажу (365000 - 55000 - 250000 - - 20000)

40000

90/9

99

12

Пред'явлено до відрахування ПДВ

55800

68/1

62/2

13

Відображено залік сум часткової сплати

365800

62/2

62/1

14

Нараховано податок на прибуток (40 000 × 20%: 100%)

8000

99

68/2

15

Перераховано податок на прибуток до бюджету

8000

68/2

51

Розглянемо операції, пов'язані з оплатою, частковою оплатою продукції, пов'язані з перерахуванням авансу під майбутню поставку продукції, виконання робіт, надання послуг.

З 1 січня 2009 організація-покупець, перерахувала суми оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок продукції, може пред'явити до відрахування суму ПДВ, пред'явлену продавцем цієї продукції.

Відрахування сум ПДВ, пред'явлених продавцями покупцеві при придбанні продукції, проводяться в повному обсязі після прийняття на облік даної продукції. У зв'язку з чим суми ПДВ, прийняті до відрахування покупцем, підлягають відновленню у разі перерахування покупцем сум оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок продукції. Відновленню підлягають суми податку в розмірі, раніше прийнятому покупцем до відрахування відносно оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок продукції.

Приклад. Використовуючи дані попереднього прикладу, розглянемо операції з обліку розрахунків з постачальниками за виданими авансами під майбутню поставку продукції:

п / п

Зміст операції

Сума

Кореспонденція

рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

Операції, що відображаються у жовтні поточного року

1

Перераховано передоплату постачальнику

295000

60/2

51

2

Нараховано ПДВ з сум часткової сплати

45000

19/4

60/2

3

Прийнятий до відрахування ПДВ

45000

68/1

19/4

Операції, що відображаються у листопаді поточного року

4

Перераховано передоплату постачальнику

70800

60/2

51

5

Нараховано ПДВ з сум часткової сплати

10800

19/4

60/2

6

Прийнятий до відрахування ПДВ

10800

68/1

19/4

Операції, що відображаються у грудні поточного року

7

Прийнята на облік готова продукція (без ПДВ)

310000

43

60/1

8

Відображено суму ПДВ по придбаної продукції

55800

19/4

60/1

9

Відновлений ПДВ, раніше прийнятий до відрахування

55800

19/4

68/1

10

Відновлена сума ПДВ віднесено на розрахунки за авансами виданими

55800

60/2

19/4

11

Відображено залік сум раніше виданих авансів під майбутню поставку продукції

365800

60/1

60/2

12

Пред'явлена до відрахування сума ПДВ за прийнятою на балансовий облік продукції

55800

68/1

19/4

При реалізації продукції за договором комісії для комітента датою отримання доходу від реалізації визнається дата реалізації належного йому майна, зазначена в повідомленні комісіонера про реалізацію і (або) у звіті комісіонера.

Сума комісійної винагороди, що сплачується комітентом комісіонеру, повинна відображатися у податковому обліку у складі інших витрат організації.

Сплачену у складі комісійної винагороди суму ПДВ комітент може пред'явити до відрахування.

Комісіонер не повинен враховувати при оподаткуванні прибутку майно, включаючи грошові кошти, що надійшло комісіонеру у зв'язку з виконанням зобов'язань за договором комісії, а також в рахунок відшкодування витрат, проведених комісіонером, якщо такі витрати не підлягають включенню до складу витрат комісіонера згідно з умовами укладеного договору.

До доходів комісіонера, що враховуються при оподаткуванні прибутку, відноситься комісійну винагороду.

Дохід у вигляді комісійної винагороди відображається комісіонером у податковому обліку на дату прийняття комітентом звіту комісіонера.

З отриманої комісійної винагороди комісіонер зобов'язаний нарахувати та сплатити ПДВ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >