Облік надходження товарів

Для обліку наявності і руху товарів, призначених для подальшого продажу, передбачено активний рахунок 41 "Товари".

Сальдо рахунку показує суму залишку товарів на складі і в роздробі підприємства на початок місяця.

Оборот за дебетом рахунка показує суму товарів на склад і в роздріб підприємства у звітному періоді.

Оборот за кредитом рахунку показує суму які товарів зі складу і з роздробу підприємства у звітному періоді.

До рахунку 41 "Товари" можуть бути відкриті субрахунки:

 • 41/1 "Товари на складах";
 • 41/2 "Товари в роздрібній торгівлі";
 • 41/3 "Тара під товаром і порожня";
 • 41/4 "Куплені вироби".

Розглянемо облік придбання товарів як за купівельними цінами, так і за продажними із застосуванням рахунку 42 "Торговельна націнка".

Облік товарів за купівельними цінами

Оприбуткування надійшли на склад товарів (тари) відображається за дебетом рахунка 41 "Товари" в кореспонденції з рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" за вартістю їх придбання:

Д 41 "Товари";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" - відбиті суми по оприбуткованих товарах;

Д 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" - врахований ПДВ по придбаних товарах, а також витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням товарів.

Після оплати товарів складається кореспонденція:

Д 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами";

До 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки" - оплачені придбані товари;

Д 68, субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість";

До 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" - проведений податкове вирахування.

Надходження товарів і тари може бути відображено з використанням рахунку 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей".

Згідно з п. 13 Г1БУ 5/01 організації, що здійснюють торговельну діяльність, можуть витрати по заготівлі

та доставці товарів до центральних складів, вироблені до моменту їх передачі в продаж, включати до складу витрат на продаж.

Таким чином, у бухгалтерському обліку транспортно-заготівельні витрати можна враховувати двома способами:

 • - Безпосередньо на рахунку 41 "Товари";
 • - На рахунку 44 "Витрати на продаж".

Основою оцінки товарів, відображеної на рахунку 41 "Товари", є ціна їх придбання у постачальників. Усі інші витрати, пов'язані з придбанням товарів (транспортно-заготівельні), обліковуються окремо і списуються у зменшення фінансового результату від продажу товарів у повній сумі як відносяться до поточного звітного періоду або пропорційно вартості проданих товарів та їх залишку на складі. Планом рахунків бухгалтерського обліку для відображення таких витрат передбачено рахунок 44 "Витрати на продаж".

В організаціях, що здійснюють комерційно-торговельну діяльність, на рахунку 44 "Витрати на продаж" відображають такі витрати: на оплату праці персоналу організації; на перевезення товарів; на оренду будівель та приміщень; на утримання будівель, приміщень і споруд (наприклад, комунальні витрати, витрати з утримання об'єктів торговельного підприємства в чистоті та ін.); по зберіганню і підробці товарів; на рекламу; на представницькі витрати; на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів; на витрати на відрядження тощо.

За дебетом рахунка 44 "Витрати на продаж" накопичуються суми проведених організацією витрат, пов'язаних з продажем товарів. За кредитом ці суми списуються повністю або частково в дебет рахунку 90 "Продажі". Витрати на транспортування підлягають частковому списанню щодо їх розподілу між проданим товаром і залишком товару на кінець кожного місяця.

Сума транспортних витрат, що відноситься до залишків нереалізованих товарів, визначається за середнім відсотком за поточний місяць з урахуванням перехідного залишку на початок місяця в наступному порядку:

 • 1) визначається сума транспортних витрат, що припадають на залишок нереалізованих товарів на початок місяця і здійснених у поточному місяці;
 • 2) визначається вартість придбання товарів, реалізованих в поточному місяці, і вартість придбання залишку нереалізованих товарів на кінець місяця;
 • 3) розраховується середній відсоток як відношення суми транспортних витрат до вартості товарів;
 • 4) визначається сума транспортних витрат, що відноситься до залишку нереалізованих товарів, як добуток середнього відсотка і вартості залишку товарів на кінець місяця.

Розглянемо приклад розрахунку суми транспортних витрат, що підлягають списанню за звітний період, на підставі наступних умовних даних:

№ п / п

Показники

Сума, руб.

1

Купівельна вартість залишку нереалізованих товарів на початок місяця

50000

2

Транспортні витрати, що припадають на залишок нереалізованих товарів на початок місяця

4500

3

Купівельна вартість товарів, які надійшли за звітний період

140000

4

Транспортні витрати за звітний період

12000

5

Продажна вартість товарів, реалізованих у звітному періоді, без ПДВ

260000

6

Купівельна вартість товарів, реалізованих за звітний період

160000

На підставі представлених даних складемо розрахунок суми транспортних витрат, що відносяться до залишку нереалізованих товарів на кінець місяця:

 • 1) сума транспортних витрат, що припадають на залишок нереалізованих товарів на початок місяця і здійснених у звітному періоді:
 • 4500 руб. + 12 000 руб. = 16500 руб .;
 • 2) вартість товарів, реалізованих у звітному періоді, - 160 000 руб .; залишок нереалізованих товарів на кінець звітного періоду:
 • 50000 руб. + 140000 руб. - 160000 руб. = 30000 руб .;

Разом загальна вартість товарів:

 • 160000 руб. + 30 000 руб. = 190000 руб .;
 • 3) середній відсоток транспортних витрат до загальної вартості товарів:
  • (16500 руб .: 190 000 руб.) × 100% = 8,7%;
 • 4) сума транспортних витрат, що відноситься до залишку нереалізованих товарів на кінець місяця:
  • (30000 руб. × 8,7%): 100% = = 2610 руб.

Сума транспортних витрат, що підлягає списанню за звітний період з рахунку 44 "Витрати на продаж", визначається як різниця між загальною сумою транспортних витрат та їх залишком на кінець звітного періоду:

16500 руб. - 2610 руб. = 13890 руб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >