Облік продажів товарів

Для цілей бухгалтерського обліку доходи і витрати організації від продажу товарів відносяться до доходів і витрат по звичайних видах діяльності і відображаються в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, в якому вони вироблені і до якого вони належать.

При продажу товарів доходом по звичайних видах діяльності є виручка від продажу товарів.

При продажу товарів до витрат по звичайних видах діяльності належать витрати, пов'язані з придбанням товарів.

При продажу товарів (крім товарів, які обліковуються за продажною вартістю) їх оцінка повинна здійснюватися одним із таких способів:

 • - За собівартістю кожної одиниці;
 • - Середній собівартості;
 • - Собівартості перших за часом закупівель матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО).

Фінансовий результат від продажу товарів щомісяця відображається на рахунку 90 "Продажі". Рахунок активно-пасивний, операційно-результативний.

За даними рахунку узагальнюється інформація про доходи та витрати організації, пов'язаних з продажем товарів, тобто результатів діяльності, що належать до звичайних видів діяльності організації.

Сальдо за рахунком не буває, так як залишки по рахунку щомісяця закривають на рахунок 99 "Прибутки і збитки".

У кредит рахунку відносять виручку від продажу товарів.

У дебет рахунку відносять суму ПДВ по реалізованих товарах, а також витрати, пов'язані з продажем товарів.

При визнанні в бухгалтерському обліку виручки від продажу товарів їх вартість списується з рахунку 41 "Товари" в дебет рахунку 90 "Продажі" і відображається такими обліковими записами:

Д 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

До 90/1 "Виручка" - відбитий виторг від продажу товарів;

Д 90/2 "Собівартість продажів";

До 41 "Товари" - списана собівартість проданих товарів;

Д 90/3 "Податок на додану вартість";

До 68 "Розрахунки з податку на додану вартість" - нарахований ПДВ;

Д 90/9 "Прибуток (збиток) від продажу";

До 99 "Прибутки і збитки" - наприкінці місяця відображено прибуток від реалізації товарів.

Таким чином, організації, що ведуть облік товарів за купівельними цінами, можуть встановити в наказі про облікову політику один з двох варіантів обліку:

 • - Вести облік товарів у сумах фактичних витрат на їх придбання;
 • - Враховувати товари за цінами придбання у постачальників без ПДВ з відображенням усіх інших витрат, пов'язаних з купівлею товарів, в якості витрат обігу.

При реалізації товарів організації несуть певні витрати, які називають витратами на продаж.

Витрати, пов'язані з продажем товарів, враховуються на рахунку 44 "Витрати на продаж". За дебетом цього рахунку можуть бути відображені такі витрати:

 • - На перевезення товарів (транспортні витрати, за умови, що вони не включені в покупну вартість товарів);
 • - На оплату праці;
 • - На утримання будівель, споруд, приміщень та інвентарю;
 • - На амортизацію основних засобів;
 • - На оренду;
 • - На рекламу;
 • - На представницькі витрати;
 • - На забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки;
 • - По зберіганню і підробці товарів;
 • - Інші аналогічні за призначенням витрати.

За дебетом рахунка 44 "Витрати на продаж" протягом місяця накопичуються суми проведених організацією витрат, пов'язаних з продажем товарів.

Накопичені суми витрат на продаж щомісяця списуються повністю або частково в дебет рахунку 90 "Продажі".

Усі витрати (за винятком транспортних витрат), пов'язані з продажем товарів, щомісячно повністю відносяться на собівартість проданих товарів.

У торговельних організаціях часткового списання підлягають витрати з транспортування товарів у порядку розподілу між проданими товарами і залишком нереалізованих товарів на кінець кожного місяця. Докладний порядок розподілу сум транспортних витрат був наведений вище.

Податкові аспекти обліку товарів

Для торгових організацій, які використовують метод нарахування, витрати звітного місяця поділяються на прямі і непрямі витрати.

До прямих витрат відносяться вартість придбання покупних товарів, реалізованих у звітному періоді, та суми витрат на транспортування покупних товарів до пункту призначення підприємства - покупця товарів, у випадку якщо ці витрати не включені в ціну придбання цих товарів.

Всі інші витрати, не враховані в покупної вартості товарів, здійснені у звітному періоді, визнаються непрямими витратами і зменшують доходи від реалізації звітного періоду.

Продаж товарів покупцям є також об'єктом обкладення ПДВ.

У загальному випадку податкова база по ПДВ при продажу товарів визначається як вартість цих товарів, обчислених виходячи з цін, визначених відповідно до ст. 40 НК, з урахуванням акцизів і без включення до них ПДВ.

Моментом визначення податкової бази (ст. 167 ПК) з ПДВ є найбільш рання з наступних дат:

 • - День відвантаження товарів;
 • - День оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів.

Правила оподаткування операцій з продажу товарів аналогічні правилам оподаткування операцій з продажу готової продукції, про що було сказано раніше, і тому докладно тут не викладаються.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >