Облік фінансових вкладень

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • основи організації обліку фінансових вкладень на підприємстві;
 • • методологію бухгалтерського обліку фінансових вкладень;
 • • порядок віддзеркалень фінансових вкладень у фінансовій звітності компанії;
 • • порядок оцінки фінансових вкладень при прийнятті їх до бухгалтерського обліку;
 • • основні податкові аспекти бухгалтерського обліку фінансових вкладень;

вміти

 • • складати бухгалтерські проводки по основних операціях, пов'язаних з фінансовими вкладеннями організації;
 • • розраховувати первісну (фактичну) вартість фінансових вкладень в акції, облігації та інші види цінних паперів;
 • • визначати фінансовий результат за операціями, пов'язаними з фінансовими вкладеннями підприємства;
 • • користуватися нормативними правовими актами, що регулюють бухгалтерський облік фінансових вкладень в Російській Федерації;

володіти

 • • навичками і вміннями документаційного та інформаційного забезпечення фінансових вкладень підприємства в різні активи;
 • • вміннями та навичками використання бухгалтерської інформації для цілей управління економічним суб'єктом.

Фінансові вкладення як об'єкт бухгалтерського обліку

Фінансові вкладення - це вкладення організації в активи з метою отримання додаткових доходів у вигляді процентів, дивідендів або приросту вартості активів, а також це інвестиції в цінні папери інших організацій.

В умовах ринкової економіки в цих операціях присутній фактор ризику, але при продуманому розумному вкладенні інвестицій організація може отримувати вельми значний прибуток.

За економічним змістом фінансові вкладення поділяються:

 • 1) на кошти, вкладені інвестором в придбання цінних паперів інших організацій;
 • 2) внески в статутні капітали інших організацій;
 • 3) позики, надані іншим організаціям;
 • 4) грошові кошти та інше майно, що передається у вигляді вкладів основнимучаснику простого товариства на основі договору про спільну діяльність.

За термінах вкладення коштів розрізняють:

 • 1) короткострокові інвестиції (на термін менше одного року);
 • 2) довгострокові інвестиції (на термін більше одного року).

Найбільш поширеним видом фінансових вкладень підприємства є фінансові вкладення в цінні папери. Власник цінних паперів отримує дохід від її володіння і розпорядження. Дохід від володіння цінним папером може бути отриманий різними способами. До них відносяться:

 • - Фіксований процентний платіж;
 • - Ступінчаста процентна ставка;
 • - Плаваюча ставка відсоткового доходу;
 • - Дохід від індексації номінальної вартості цінних паперів;
 • - Дохід за рахунок знижки (дисконту) при купівлі цінного паперу;
 • - Дохід у формі виграшу по позиці;
 • - Дивіденд.

Для обліку фінансових вкладень передбачено активний рахунок 58 "Фінансові вкладення".

Сальдо рахунку показує сумарну величину фінансових вкладень організації в різні активи.

Оборот по дебету показує інвестиції у фінансові активи, зроблені організацією в звітному періоді.

Оборот по кредиту показує повернуту (погашену) вартість фінансових вкладень організації в звітному періоді.

До рахунку 58 "Фінансові вкладення" можуть бути відкриті субрахунки:

 • 58/1 "Паї й акції";
 • 58/2 "Боргові цінні папери";
 • 58/3 "Надані позики";
 • 58/4 "Внески за договором простого товариства".

Облік за рахунком 58 "Фінансові вкладення" ведеться за видами фінансових вкладень та об'єктам, у яких здійснено ці вкладення (організаціям - продавцям цінних паперів, організаціям-позичальникам).

Побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання даних про короткострокових і довгострокових фінансових вкладеннях, необхідних для складання бухгалтерської звітності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >