Облік фінансових вкладень

Правила формування в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності інформації про фінансові вкладення організації встановлені ПБУ 19/02 "Облік фінансових вкладень", а також ПБО 20/03 "Інформація про участь у спільній діяльності".

ПБО 19/02 і 20/03 розроблені відповідно до Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої постановою Уряду РФ від 6 березня 1998 № 283, і застосовується для організацій юридичних осіб (за винятком кредитних організацій та бюджетних установ), у тому числі для професійних учасників ринку цінних паперів, страхових організацій, недержавних пенсійних фондів.

У ПБУ 19/02 зазначено, що для прийняття до бухгалтерського обліку активів в якості фінансових вкладень необхідно виконання певних умов:

 • - Наявність документів, що підтверджують право організації на фінансові вкладення і на отримання грошових коштів або інших активів, що випливає з цього права;
 • - Перехід до організації фінансових ризиків, пов'язаних з фінансовими вкладеннями;
 • - Здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому у формі відсотків, дивідендів або приросту їх вартості.

До складу фінансових вкладень організації відповідно до ПБО 19/02 включаються:

 • - Державні та муніципальні цінні папери;
 • - Цінні папери інших організацій (у тому числі боргові цінні папери);
 • - Вклади в статутні капітали інших організацій;
 • - Позики, надані іншим організаціям;
 • - Депозитні вклади в кредитних організаціях;
 • - Дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги;
 • - Вклади організації товариша за договором простого товариства (договору спільної діяльності).

До складу фінансових вкладень організації не включаються:

 • - Власні акції, викуплені акціонерним товариством акціонерів для перепродажу або анулювання;
 • - Векселі, видані організацією векселедавцем продавцю при розрахунках за продані товари, продукцію, виконані роботи, надані послуги;
 • - Вкладення організації в нерухоме та інше майно, що має матеріально-речову форму, що надаються організацією за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) з метою отримання доходу;
 • - Дорогоцінні метали, ювелірні вироби, твори мистецтва та інші аналогічні цінності, придбані не для здійснення звичайних видів діяльності;
 • - Активи, що мають матеріально-речову форму (основні засоби, матеріально-виробничі запаси, а також нематеріальні активи).

Організація самостійно вибирає одиницю бухгалтерського обліку фінансових вкладень, що дозволяє забезпечити формування повної і достовірної інформації, а також контроль за їх наявністю і рухом. В якості одиниці можуть бути встановлені серія, партія і інша однорідна сукупність фінансових вкладень.

Фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю, у якості якої визнається сума фактичних витрат організації на їх придбання, за винятком ПДВ і інших відшкодовуються податків.

Фактичними витратами на придбання активів в якості фінансових є:

 • - Суми, що сплачуються згідно з договором продавцю;
 • - Суми, сплачувані організаціям та іншим особам за інформаційні та консультаційні послуги, безпосередньо пов'язані з придбанням зазначених активів;
 • - Винагороди, сплачувані посередницької організації чи іншій особі, через яке придбані активи в якості фінансових вкладень;
 • - Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів в якості фінансових вкладень.

Якщо в процесі прийняття рішення про придбання фінансових вкладень організація провела витрати, пов'язані з оплатою послуг інформаційних та консультаційних організацій, але угода не відбулася, то вартість послуг відноситься на інші витрати організації.

При придбанні фінансових вкладень за рахунок позикових коштів витрати за отриманими кредитами і позиками також включаються до складу інших витрат організації.

Загальногосподарські та інші аналогічні витрати не включаються до складу витрат на придбання фінансових вкладень, якщо вони безпосередньо не пов'язані з їх придбанням.

У разі придбання фінансових вкладень фактичні витрати формуються з урахуванням сумових різниць, що виникають при оплаті в рублях у сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті (умовних грошових одиницях), до прийняття активів в якості фінансових вкладень до бухгалтерського обліку.

Витрати, пов'язані з придбанням фінансових вкладень, за винятком сум, що сплачуються продавцю, можуть визнаватися організацією несуттєвими в порівнянні з сумою, що сплачується продавцю, і ставитися до інших витрат звітного періоду, в якому були прийняті до бухгалтерського обліку цінні папери.

Первісна вартість фінансових вкладень, вартість яких при придбанні встановлена в іноземній валюті, визначається в рублях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом ЦБ РФ, що діє на дату їх прийняття до бухгалтерського обліку.

Первісна вартість фінансових вкладень, за якою вони прийняті до бухгалтерського обліку, може змінюватися у випадках, встановлених законодавством та ПБО 19/02. Для цілей наступної оцінки фінансові вкладення поділяються на дві групи:

 • - Фінансові вкладення, за якими можна визначити поточну ринкову вартість;
 • - Фінансові вкладення, за якими ринкова вартість не визначається.

Фінансові вкладення, за якими можна визначити в установленому порядку поточну ринкову вартість, відображаються в бухгалтерській звітності на кінець звітного року за поточною ринковою вартістю шляхом коригування їх оцінки на попередню звітну дату. Коригування може проводитися щомісяця або щокварталу. Різниця між оцінкою фінансових вкладень за поточною ринковою вартістю на звітну дату і попередньої оцінкою фінансових вкладень включається до складу інших доходів або витрат в кореспонденції з рахунком обліку фінансових вкладень.

Фінансові вкладення, за якими поточна ринкова вартість не визначається, відображаються в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності за первісною вартістю. Якщо по об'єкту фінансових вкладень, раніше оцінюваному за поточною ринковою вартістю, на звітну дату поточна вартість не визначається, такий об'єкт фінансових вкладень відображається в бухгалтерській звітності за вартістю його останньої оцінки.

При наявності стійкого істотного зниження вартості фінансових вкладень, за якими не визначається поточна ринкова вартість, організація визначає їх розрахункову вартість і на величину різниці між обліковою та розрахунковою вартістю створює резерв під знецінення. Величина сформованого резерву враховується за кредитами пасивного рахунку 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень" і дебетом субрахунка 91/2 "Інші витрати". Величина раніше створеного резерву коригується за результатами проведених підприємством перевірок на знецінення фінансових вкладень. У фінансовій звітності фінансові вкладення показуються за вирахуванням резерву під знецінення.

Якщо фінансові вкладення перестають задовольняти критеріям сталого істотного зниження вартості або вибувають, величина раніше створеного резерву відноситься в кредит субрахунка 91/1 "Інші доходи".

За борговими цінними паперами і наданими позиками організація може зробити розрахунок їх оцінки за дисконтованою вартістю і забезпечити підтвердження обгрунтованості такого розрахунку.

Вибуття фінансових вкладень в бухгалтерському обліку організації визнається на дату одноразової припинення дії умов прийняття їх до бухгалтерського обліку і має місце у випадках погашення, продажу, безоплатної передачі, передачі у вигляді внеску до статутного капіталу інших організацій, передачі в рахунок вкладу за договором простого товариства і ін.

Вклади в статутні капітали інших організацій (за винятком акцій акціонерних товариств), надані іншим організаціям позики, депозитні вклади в кредитних організаціях, дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги, оцінюються за первісною вартістю кожної вибуває з наведених одиниць бухгалтерського обліку фінансових вкладень. Цінні папери при вибутті можуть оцінюватися за середньою первісної вартості, яка визначається по кожному виду цінних паперів як частка від ділення первісної вартості виду цінних паперів на їх кількість. При вибутті фінансових вкладень, які оцінюються за поточною ринковою вартістю, їх вартість визначається виходячи з останньої оцінки. При цьому по кожному виду фінансових вкладень протягом звітного року застосовується один спосіб оцінки.

Доходи з фінансових вкладень визнаються доходами від звичайних видів діяльності або іншими доходами відповідно до ПБО 9/99 "Доходи організації".

Витрати, пов'язані з наданням позик, оплатою послуг банків, депозитаріїв і зі здійсненням інших подібних операцій, відносяться до інших витрат організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >