Облік фінансових вкладень в облігації

Облігація - борговий цінний папір, по якій емітент зобов'язується відшкодувати власникові облігації її номінальну вартість у встановлений термін з сплатою фіксованого відсотка, якщо інші умови не встановлені.

Емітентами державних цінних паперів, зокрема облігацій, виступають ЦБ РФ і Мінфін Росії. Вони випускають державні облігації, за якими отримання доходу і викуп гарантовані державою.

Державні облігації є іменними цінними паперами.

Первісна вартість придбаних організацією цінних паперів включає в себе фактичні витрати організації на їх придбання, за винятком ПДВ і інших відшкодовуються податків.

Поточна ринкова вартість визначається на основі середньозважених цін, що приводяться в котирувальних таблицях. При відсутності інформації про середньозважені цінах інвестор розраховує їх самостійно за методикою, наведеною в наказі ФСФР Росії від 9 листопада 2010 року № 10-65 / пз-н "Про затвердження Порядку визначення ринкової ціни цінних паперів, розрахункової ціни цінних паперів, а також граничної межі коливань ринкової ціни цінних паперів з метою 23 глави Податкового кодексу Російської Федерації ".

Первісною вартістю цінних паперів, отриманих організацією безоплатно, визнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку. При цьому під поточною ринковою вартістю цінних паперів розуміється їх ринкова ціна, розрахована в установленому порядку організатором торгівлі на ринку цінних паперів. Для цінних паперів, за якими організатором торгівлі на ринку цінних паперів ринкова ціна не розраховується, первісною вартістю є сума коштів, яка може бути отримана в результаті продажу на дату їх прийняття до бухгалтерського обліку.

Первісною вартістю фінансових вкладень, придбаних за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визнається вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією, яка, у свою чергу, встановлюється виходячи з ієни, за якою у порівнянних обставин організація визначає вартість аналогічних активів. При неможливості встановити вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією, вартість фінансових вкладень, отриманих організацією за договорами, які передбачають виконання зобов'язань негрошовими засобами, визначається виходячи з вартості, за якою у порівнянних обставин купуються аналогічні фінансові вкладення.

При переході до інвестора прав на цінні папери, оплачені не повністю, вони відображаються в бухгалтерському обліку в повній сумі фактичних витрат на їх придбання за договором. Непогашена сума включається до складу кредиторської заборгованості.

Бухгалтерські записи, що відображають операції, пов'язані з придбанням облігацій, представлені в табл. 9.1 і 9.2. При цьому слід мати на увазі, що при переході права власності на цінні папери після повної оплати грошові кошти, внесені в рахунок підлягають придбання об'єктів фінансових вкладень, показуються в складі дебіторської заборгованості.

Таблиця 9.1

Кореспонденція рахунків при придбанні облігацій та перехід права власності на об'єкти до повної оплати

Зміст фактів господарської діяльності

Дебет

Кредит

1. Визначена заборгованість продавцям облігацій

58/2

76

2. Визначена заборгованість спеціалізованим організаціям за інформаційні, спеціалізовані та посередницькі послуги, пов'язані з придбанням облігацій

58/2

76

3. Перераховано грошові кошти з розрахункового рахунку:

- Продавцю облігацій;

76

51

- Спеціалізованим організаціям за інформаційні, спеціалізовані та посередницькі послуги, пов'язані з придбанням облігацій

76

51

Таблиця 9.2

Кореспонденція рахунків при переході вдачі власності на облігації після повної оплати

Зміст фактів господарської діяльності

Дебет

Кредит

1. Перераховано грошові кошти з розрахункового рахунку:

- Продавцю облігацій;

76

51

- Спеціалізованим організаціям за інформаційні, спеціалізовані та посередницькі послуги, пов'язані з придбанням облігацій

76

51

2. Оприбутковано фінансові вкладення при переході права власності на облігації до інвестора

58/2

76

Порядок відображення в бухгалтерському обліку різниці між оцінкою цінних паперів за поточною ринковою вартістю на звітну дату і їх попередньою оцінкою представлений в табл. 9.3.

Таблиця 93

Кореспонденція рахунків при формуванні поточної ринкової вартості облігацій

Зміст фактів господарської діяльності

Дебет

Кредит

1. Виявлено різниця між поточною ринковою вартістю і попередньої оцінкою облігацій (поточна ринкова вартість перевищує попередню оцінку)

58/2

91/1

2. Виявлено різниця між поточною ринковою вартістю і попередньої оцінкою облігацій (попередня оцінка перевищує поточну ринкову вартість)

91/2

58/2

Нараховані доходи з цінних паперів включаються до складу інших доходів і відображаються в бухгалтерському обліку записом:

Дебет 76 "Розрахунки з різними дебіторами";

Кредит 91 "Інші доходи і витрати".

Боргові цінні папери купуються за ринковим курсом з урахуванням попиту та пропозиції, а викуповуються (погашаються) за номінальною ціною. У інвестора (покупця облігацій) облігації обліковуються на субрахунку 58/2 "Боргові цінні папери".

У своїй обліковій політиці кожна організація повинна передбачити періодичність, з якою списується різниця між фактичною собівартістю облігації й номінальною ціною облігації.

За борговими цінними паперами, за якими поточна ринкова вартість не визначається, організації дозволяється різницю між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно по мірі належного за ним відповідно до умов випуску доходу включати до складу інших доходів або витрат.

Якщо первісна вартість облігацій вище номінальної вартості, різниця списується за рахунок доходів, одержуваних організацією за належними їй облігаціях. У разі придбання облігацій за ціною нижче їх номінальної вартості різниця донараховується і включається до складу інших доходів.

Якщо прийнято рішення не проводити коригування, різниця між первісною і номінальною вартістю списується одноразово при вибутті облігації. Здійснювані в цьому випадку бухгалтерські записи представлені в табл. 9.4.

Таблиця 9.4

Кореспонденція рахунків при відображенні різниці між фактичними витратами на придбання облігацій та номінальною вартістю (при нарахуванні доходу)

Зміст фактів господарської діяльності

Дебет

Кредит

1. При фактичних витратах інвестора, що перевищують номінальну вартість облігацій:

- Списана частина різниці між ціною купівлі та номінальною вартістю;

76

58/2

- Нарахований дохід за облігаціями (витрата між сумами, віднесеними на рахунки 76 і 58)

76

91/1

  • 2. При номінальній вартості облігацій, що перевищує фактичні витрати інвестора:
    • - Нарахований дохід за облігаціями;

76

91/1

- Нарахована частину різниці між ціною купівлі та номінальною вартістю облігацій

58/2

91/1

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >