Податкові аспекти обліку фінансових вкладень

Для цілей податкового обліку порядок визначення вартості цінних паперів при реалізації та іншому вибутті регламентується ст. 280 НК.

Для цілей податкового обліку при реалізації або іншому вибутті цінних паперів організація може самостійно вибрати один з наступних методів списання на витрати вартості вибулих цінних паперів:

  • - За вартістю перших за часом придбання (ФІФО);
  • - Вартості одиниці.

При цьому обраний спосіб списання вартості за фінансовими активами повинен бути закріплений в обліковій політиці організації.

У відповідності зі ст. 270 ПК витрати передавальної організації, у тому числі у вигляді внеску в статутний капітал іншої організації, належать до витрат, що не враховуються з метою оподаткування.

Первісна та залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів при передачі майна для цілей оподаткування у передавальної сторони враховується за правилами податкового обліку, дані по яких відображені в податковому обліку.

У відповідності зі ст. 39 НК передача майна та нематеріальних активів до статутного капіталу інших організацій не визнається реалізацією. Тому зазначені внески в статутний капітал не обкладаються ПДВ. А так як операції з передачі основних засобів і нематеріальних активів у рахунок внеску в статутний капітал іншої організації не визнаються об'єктом обкладення ПДВ, то суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, не підлягають вирахуванню.

У разі коли організації заздалегідь відомо, що придбане майно та (або) нематеріальний актив призначені для подальшої передачі у внесок іншої організації, то суми ПДВ, представлені постачальником при їх придбанні, повинні бути враховані у вартості відповідного активу при їх прийнятті до бухгалтерського обліку.

У разі коли організація використовувала раніше придбане майно у виробничо-комерційної діяльності та справила по ньому відрахування ПДВ, а потім вирішила передати їх в статутний капітал іншої організації, то вона повинна відновити суми ПДВ, раніше пред'явлені до відрахування. Так за основними засобами та нематеріальними активами у передавальної організації підлягає відновленню сума ПДВ в розмірі, пропорційному залишкової вартості переданих основних засобів і нематеріальних активів.

Стосовно до інших видів майна (матеріали, готова продукція, товари) у передавальної організації підлягає відновленню вся сума ПДВ, раніше прийнята до відрахування.

Суми ПДВ, що підлягають відновленню в таких випадках, не повинні включатися у вартість переданого майна, так як ці суми підлягають відрахуванню у приймаючої організації.

Для цілей бухгалтерського обліку сума ПДВ, що підлягає відновленню при передачі майна та (або) нематеріального активу в якості внеску до статутного капіталу іншої організації, повинна включатися до первісної вартості фінансових вкладень передавальної організації.

Для цілей податкового обліку поновлена сума ПДВ не включається у вартість переданого майна та (або) нематеріального активу, оскільки належить до витрат, що не враховуються для цілей оподаткування прибутку, наведеним у ст. 270 НК.

Відновлені суми ПДВ повинні збільшувати суму податку, що підлягає сплаті до бюджету передавальної організацією.

Суми ПДВ, які відновлюються передавальної організацією, підлягають відрахуванню у організації, яка отримує в якості внеску до статутного капіталу майно та (або) нематеріальний актив, за умови їх використання для здійснення операцій, визнаних об'єктами оподаткування ПДВ. Відрахування зазначених сум ПДВ виробляються приймаючою організацією після прийняття на облік майна та (або) нематеріального активу, отриманих в якості внеску до статутного капіталу.

З 1 січня 2008 року доходи у вигляді сум ПДВ, які підлягають податковому відрахуванню у приймаючої організації при отриманні майна і нематеріального активу в якості внеску до статутного капіталу, не враховуються при визначенні податкової бази по податку на прибуток.

Особливості податкового обліку операцій, пов'язаних із здійсненням договору простого товариства

Передача організаціями свого майна і нематеріальних активів в якості внеску за договором простого товариства не зізнається реалізацією товарів (робіт, послуг) і тому не обкладається податком на прибуток.

У відповідності зі ст. 270 ПК витрати організацій - учасників простого товариства у вигляді вкладів за договором простого товариства належать до витрат, що не враховуються з метою оподаткування прибутку.

У відповідності зі ст. 278 НК товариш, ведучий спільні справи, зобов'язаний визначати наростаючим підсумком за наслідками кожного податкового періоду прибуток кожного учасника товариства пропорційно його частці в прибутку товариства.

Доходи, отримані від участі в товаристві, включаються до складу позареалізаційних доходів організацій - учасників простого товариства та враховуються для цілей оподаткування прибутку. Збитки ж товаришів не розподіляються між його учасниками і для цілей оподаткування прибутку ними не враховуються.

При припиненні дії договору простого товариства та повернення майна учасникам цього договору від'ємна різниця між оцінкою майна, що повертається і оцінкою, по якій це майно раніше було передано за договором простого товариства (спільної діяльності), не визнається збитком для цілей оподаткування прибутку.

Операції з передачі майна та нематеріальних активів у рахунок вкладу за договором спільної діяльності не визнаються їх реалізацією, і тому такі операції не обкладаються ПДВ.

Особливості податкового обліку фінансових вкладень, отриманих організацією безоплатно

Для цілей податкового обліку безоплатно отримане майно відноситься до позареалізаційних доходів організації та має оцінюватися виходячи з ринкових цін. При безоплатному отриманні активів організація повинна збільшити розмір бази оподаткування з податку на прибуток на всю поточну ринкову вартість безоплатно отриманих активів.

Інвентаризація фінансових вкладень

При інвентаризації фінансових вкладень перевіряють фактичні витрати в цінні папери та статутні капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позики.

При перевірці фактичної наявності цінних паперів, у тому числі облігацій, встановлюється:

  • - Правильність оформлення цінних паперів;
  • - Реальність вартості врахованих на балансі цінних паперів;
  • - Збереження цінних паперів (шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку);
  • - Своєчасність і повнота відображення в бухгалтерському обліку отриманих доходів по цінних паперах.

При зберіганні цінних паперів в організації їх інвентаризація проводиться одночасно з інвентаризацією коштів у касі.

Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами із зазначенням в акті назви, серії, номера, номінальної і фактичної вартості, термінів гасіння та загальної суми.

Реквізити кожного цінного паперу зіставляються з даними описів (реєстрів, книг), що зберігаються в бухгалтерії організації.

Інвентаризація цінних паперів, зданих на зберігання в спеціальні організації (банк-депозитарій, тобто спеціалізоване сховище цінних паперів, та ін.), Полягає в звірці залишків сум, що значаться на відповідних рахунках бухгалтерського обліку організації, з даними виписок цих спеціальних організацій.

Надлишки цінних паперів оприбутковуються за ринковою вартістю на дату їх виявлення і відображаються в обліку проводкою:

Д 58 "Фінансові вкладення";

До 91 "Інші доходи і витрати".

Нестачі і втрати від псування цінних паперів відображаються записом:

Д 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей";

До 58 "Фінансові вкладення".

Вартість цінних паперів, втрачених у зв'язку з надзвичайними обставинами (обставинами непереборної сили: пожеж, повеней тощо), відображається проводкою:

Д 91 "Інші доходи і витрати";

До 58 "Фінансові вкладення".

При автоматизованій обробці даних з обліку результатів інвентаризації інформація відображається у формі № інв-16, яка видається комісії на паперових та машинних носіях інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >