Документування касових операцій

Підставою для відображення в облікових регістрах руху готівкових грошових коштів служать уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку касових операцій, затверджені постановою Державного комітету РФ за статистикою від 18 серпня 1998 № 88 (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Форми первинної облікової документації з обліку касових операцій

Номер форми

Найменування форми

Порядок застосування

КО-1

Прибутковий касовий ордер

Для оформлення надходження готівки до каси організації

КО-2

Видатковий касовий ордер

Для оформлення видачі готівки з каси організації

КО-3

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

Для реєстрації бухгалтерією прибуткових і видаткових касових ордерів або замінюють їх документів

КО-4

Касова книга

Для обліку надходжень та видач готівки організації в касі

КО-5

Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошових коштів

Для обліку грошей, виданих касиром з каси організації іншим касирам або довіреній особі (роздавальнику), а також обліку повернення готівки і касових документів по проведених операціях

Оформлення касових документів у бухгалтерії

Документи, що є підставою для здійснення касових операцій, надходять до бухгалтерії, де працівники бухгалтерії у відповідності зі своїми посадовими обов'язками:

  • - Перевіряють правильність оформлення документів, їх відповідність чинному законодавству й характеру скоєних операцій, а також наявність необхідних письмових вказівок керівника організації або осіб, уповноважених ним на вчинення господарських операцій;
  • - Оформляють прибуткові та видаткові касові ордери або замінюючі їх документи;
  • - Отримують необхідні підписи уповноважених осіб, передбачені бланками касових документів;
  • - Реєструють (до передачі в касу) в журналі реєстрації прибуткові та видаткові касові документи (форма № КО-3);
  • - Передають касиру прибуткові та видаткові касові ордери або замінюючі їх документи разом з доданими до них виправдувальними та розпорядчими документами.

Документи заповнюються в одному примірнику чітко і ясно чорнилом, кульковою ручкою або виписуються на обчислювальній машині. Підчистки, помарки або виправлення в цих документах не допускаються.

Прибутковий касовий ордер і квитанція до прибуткового касового ордеру, яка є його частиною, заповнюються одночасно і підписуються головним бухгалтером або особою, уповноваженою на це письмовим розпорядженням керівника підприємства. Квитанція прибуткового ордера видається тільки після отримання грошей.

Видатковий касовий ордер підписується керівником організації та головним бухгалтером або особою, на це уповноваженим.

Видаткові касові ордери, оформлені на підставі платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей на оплату праці та інших прирівняних до неї платежів, реєструють після їх видачі.

Реєстрація прибуткових і видаткових касових документів може здійснюватися із застосуванням засобів обчислювальної техніки. При цьому в машинограмі "Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів", складається за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху коштів за цільовим призначенням.

Прийом і видача грошей за касовими ордерами може проводитися тільки в день їх складання.

Видача прибуткових і видаткових касових ордерів або замінюють їх документів на руки особам, що вносять або одержують гроші, забороняється.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >