Оформлення касових документів касиром

Касир при отриманні прибуткових і видаткових касових ордерів або замінюють їх документів:

  • - Перевіряє наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому касовому ордері або його замінює - дозвільного напису (підписи) керівника підприємства або осіб, на це уповноважених;
  • - Перевіряє правильність оформлення документів;
  • - Перевіряє наявність перелічених у документах додатків.

У разі недотримання однієї з цих вимог касир повертає документи бухгалтеру для належного оформлення.

У разі дотримання всіх перерахованих вище вимог і відповідності документів касир приймає готівку. При прийомі готівки касир перевіряє їх платоспроможність відповідно до Ознаками платоспроможності банкнот і Правилами обміну банкнот і монети Банку Росії, затвердженими зазначенням ЦБ РФ від 26 грудня 2006 № 1778-У, та Положенням про порядок ведення касових операцій та правила зберігання, перевезення та інкасації банкнот і монети Банку Росії в кредитних організаціях на території Російської Федерації, затвердженим ЦБ РФ 24 квітня 2008 № 318-П.

Отримана касиром сума повинна відповідати сумі, зазначеній у прибутковому касовому ордері.

Після прийому грошей касир підписує квитанцію і розшифровує підпис (ставить прізвище та ініціали), завіряє печаткою (штампом) касира. Квитанція до прибуткового касового ордеру, підписана головним бухгалтером і особою, на це уповноваженим, і касиром, завірена печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарата, видається на руки здав гроші.

Прибуткові касові ордери або замінюючі їх документи негайно після одержання або видачі за ними грошей підписуються касиром, а додані до них документи погашаються штампом або написом від руки "Оплачено" із зазначенням дати (числа, місяця, року).

Готівкові гроші, не підтверджені прибутковими касовими ордерами, вважаються надлишком каси і зараховуються в дохід підприємства.

Відповідно до п. 14 Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами (форма № КО-2) або належно оформленими іншими документами (платіжними відомостями (розрахунково-платіжними), заявами на видачу грошей, рахунками та ін.) з накладенням на ці документи штампа з реквізитами видаткового касового ордера.

Видача грошей особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства, проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу, або за окремою відомістю на підставі укладених договорів.

Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником, головним бухгалтером підприємства або особами, на це уповноваженими. У тих випадках, коли на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника підприємства, підпис сто на видаткових касових ордерах не обов'язкова.

У разі дотримання всіх перерахованих вище вимог та відповідності документів касир видає готівку.

При видачі грошей за видатковим касовим ордером або замінює його документа окремій особі касир:

  • - Вимагає пред'явлення документа (паспорта або іншого документа), що посвідчує особу одержувача. На підприємстві видача грошей може проводитися за посвідченням, виданим даним підприємством, при наявності на ньому фотографії та особистого підпису власника. Видачу грошей касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або його замінює. Якщо видача грошей проводиться за дорученням, оформленим у встановленому порядку, в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача грошей бухгалтерією вказується прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено отримання грошей. Довіреність залишається в документах дня як додаток до видаткового касового ордера;
  • - Записує найменування і номер документа, ким і коли він виданий і відбирає розписку одержувача. Розписка в отриманні грошей може бути зроблена одержувачем тільки власноручно чорнилом або кульковою ручкою із зазначенням одержаної суми: карбованців - прописом, копійок - цифрами;
  • - Видає гроші одержувачу.

При завершенні операції касир зобов'язаний підписати видаткові касові ордери, а додані до них витратні документи погасити штампом або написом: "Оплачено" із зазначенням числа, місяця і року.

Оплата праці, виплата допомоги по соціальному страхуванню і стипендій проводяться касиром за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями без складання видаткового касового ордера на кожного одержувача.

На титульному (заголовному) аркуші платіжної (розрахунково-платіжної) відомості робиться дозвільний напис про видачу грошей за підписами керівника та головного бухгалтера підприємства або осіб, на це уповноважених.

В аналогічному порядку можуть оформлятися і разові видачі грошей на оплату праці (при виході у відпустку, через хворобу та ін.), А також видача депонованих сум і грошей під звіт на витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями, кільком особам.

Разові видачі грошей на оплату праці окремим особам проводяться, як правило, але видатковими касовими ордерами.

Видача грошей особам, які залучаються на сільськогосподарські і вантажно-розвантажувальні роботи, а також для ліквідації наслідків стихійних лих, може проводитися за відомістю. Відомості складаються окремо по кожній організації, працівники якої були направлені на вказані роботи, і завіряються, крім підпису керівника і головного бухгалтера підприємства - організатора робіт, підписом уповноваженої відповідної організації.

Якщо видача грошей проводиться за дорученням, оформленим у встановленому порядку, у відомості перед розпискою в одержанні грошей касир робить напис: "За дорученням". Довіреність залишається в документах дня як додаток до відомості.

Після закінчення встановлених строків оплати праці, виплати допомоги по соціальному страхуванню і стипендій (не більше трьох робочих днів), касир повинен:

  • - В платіжній (розрахунково-платіжної) відомості порядково перевірити видану заробітну плату і проти прізвищ осіб, яким не зроблено зазначені виплати, у графі "розписка отриманні" поставити штамп або зробити відмітку від руки: "Депоновано". Депонувати неотриману заробітну плату потрібно після закінчення п'яти днів, встановлених для видачі заробітної плати;
  • - Закрити платіжну (розрахунково-платіжну) відомість двома сумами: в кінці відомості необхідно зробити напис про фактично виплачених і депонованих сумах, звірити їх із загальним підсумком за платіжною відомістю і скріпити напис своїм підписом. Якщо гроші видавалися не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково робиться напис: "Гроші за відомістю видавав (підпис). Видача грошей касиром і роздавальником за однією відомістю забороняється;
  • - Передати в бухгалтерію платіжну відомість і реєстр не виданої заробітної плати для перевірки і виписки видаткового касового ордера на видану суму;
  • - Записати в касову книгу фактично виплачену суму і поставити на відомості штамп: "Видатковий касовий ордер № _______".

Бухгалтерія робить перевірку відміток, зроблених касиром в платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях, і підрахунок виданих і депонованих за ними сум і передає касирові видатковий касовий ордер для реєстрації в касовій книзі.

Суми незатребуваною заробітної плати касир здає в банк на розрахунковий рахунок підприємства із зазначенням: "Депоновані суми". Банк повинен враховувати ці суми окремо, так як вони можуть бути затребувані в будь-який день, їх не можна використовувати на інші виплати підприємства (погашення заборгованостей і т.п.). На здані в банк депоновані суми складається один загальний видатковий касовий ордер.

У касових документах не допускається ніяких підчисток, помарок і виправлень.

Гроші за касовими ордерами видаються тільки в день складання цих документів. Видаткові касові ордери або замінюючі їх документи не видаються на руки особам, які отримують гроші.

Видача грошей з каси, не підтверджена розпискою одержувача у видатковому касовому ордері або іншому документі, у виправдання залишку готівки в касі не приймається. Ця сума вважається нестачею і стягується з касира.

На підприємствах, що мають велику кількість підрозділів, що обслуговуються центральними касами, оплата купа, виплати допомоги по соціальному страхуванню можуть здійснюватися кількома касирами або довіреними особами (роздавальниками). У цьому випадку головний (старший) касир перед початком робочого дня видає іншим касирам авансом необхідну для видаткових операцій суму готівки під розписку в книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошових коштів (форма № КО-5).

Касири (роздавальники) наприкінці робочого дня зобов'язані відзвітувати перед головним (старшим) касиром в отриманих грошових сумах і здати йому залишок готівки під розписку в книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошових коштів.

За авансами, отриманими для оплати праці та виплати стипендій, касир зобов'язаний відзвітувати у строк, зазначений у платіжній відомості для їх виплати. До закінчення цього строку касири (роздавальники) зобов'язані щоденно здавати в касу залишки готівки, що не виданих за платіжними відомостями. Ці гроші здаються в опечатаних касирами сумках, пакетах та інших упаковках головному (старшому) касиру під розписку із зазначенням оголошеної суми.

Ведення касової книги

В обов'язки касира входить ведення касової книги (форма № КО-4). Усі надходження і видачі готівки підприємства враховують у касовій книзі. Підприємство веде тільки одну касову книгу. Записи в касовій книзі ведуться в двох примірниках.

Кожен аркуш касової книги складається з двох рівних частин: одна з них (з горизонтальною лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник, друга (без горизонтальних лінійок) заповнюється касиром як другий примірник з лицьового і зворотного боку через копіювальний папір. Попередньо лист згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під ту частину листа, яка залишається в книзі. Для ведення записів після "Переносу" відривну частину листанакладають на лицьову сторону невідривної частини аркуша і продовжують записи по горизонтальних лінійкам зворотного боку невідривної частини аркуша.

Перші екземпляри аркушів залишаються в касовій книзі. Другі екземпляри аркушів повинні бути відривними, вони служать звітом касира і до кінця операцій за день не відриваються.

Перші й другі екземпляри аркушів нумеруються однаковими номерами.

Підчистки та необумовлені виправлення в касовій книзі не допускаються. Зроблені виправлення завіряються підписами касира, а також головного бухгалтера підприємства або особи, що його замінює.

Записи в касову книгу проводяться касиром відразу ж після одержання або видачі грошей по кожному ордеру або іншому замінює його документа.

Щодня в кінці робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число і передасть до бухгалтерії як звіт касира другий відривний лист (копію записів у касовій книзі за день) з прибутковими та видатковими касовими документами під розписку в касовій книзі. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >