Інвентаризація каси

У строки, встановлені керівником підприємства, а також при зміні касирів на кожному підприємстві проводиться інвентаризація каси з повним полістний перерахунком готівки і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі (бланків цінних паперів, бланків документів суворої звітності).

Для виробництва інвентаризації каси наказом керівника підприємства призначається комісія. Наказ (постанова, розпорядження) про проведення інвентаризації (форма № інв-22) є письмовим завданням, що конкретизує зміст, обсяг, порядок і строки проведення інвентаризації об'єкта, що перевіряється, а також персональний склад інвентаризаційної комісії. Наказ підписується керівником організації, реєструється в журналі обліку контролю за виконанням наказів (постанов, розпоряджень) про проведення інвентаризації (форма № інв-23) і вручається голові інвентаризаційної комісії (форма № інв-15).

У ході інвентаризації перевіряється правильність оформлення касових документів; ведення касової книги; дотримання лімітів залишку готівкових коштів, встановлених обслуговуючими організацію установами банків; застосування контрольно-касової техніки.

При здійсненні готівкових розрахунків із застосуванням контрольно-касової техніки інвентаризація грошових коштів починається з перевірки їх фактичної наявності в операційних касах. На кожен об'єкт ККТ повинні бути в наявності документи, пов'язані з його придбанням, реєстрацією і введенням в експлуатацію.

Фактичний залишок готівки в касі звіряється з даними журналу касира-операціоніста (форма № КМ-4). При розбіжності результатів сум на контрольній стрічці з сумою готівкових коштів встановлюється причина розбіжності, а виявлені недостачі або надлишки заносять у відповідні графи журналу касира-операціоніста. При проведенні інвентаризації оформляється акт про переведення показникам на лічильниках на нулі (форма № КМ-1).

Результати інвентаризації грошових коштів в операційних касах визначаються шляхом звірки фактичної наявності грошових коштів, зазначених у журналах касира-операціоніста, з даними обліку за рахунком 50 "Каса", субрахунок "Операційна каса". Результати інвентаризації грошових коштів, що знаходяться в основній касі організації (у тому числі іноземної валюти), визначаються шляхом звіряння фактичної наявності грошових коштів у касі з обліковими даними за рахунком 50 "Каса".

Комісія перевіряє достовірність даних бухгалтерського обліку та фактичної наявності грошових коштів, різних цінностей і документів, що знаходяться в касі, шляхом повного перерахування та складає акти за формами № інв-15 "Акт інвентаризації готівкових грошових коштів" та № інв-16 "Інвентаризаційний опис цінних паперів і бланків документів суворої звітності ".

Акт інвентаризації готівкових грошових коштів (форма № інв-15) застосовується для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності грошових коштів, різних цінностей і документів, що знаходяться в касі організації.

До початку ревізії з кожної матеріально відповідальної особи або групи осіб, що відповідають за збереження грошових коштів, береться розписка. Розписка включена в заголовну частину акта перевірки.

Результати інвентаризації оформляються актом у двох примірниках і підписуються всіма членами комісії та особами, відповідальними за схоронність цінностей, і доводяться до відома керівника організації. Один примірник акта передається в бухгалтерію організації, другий - залишається у матеріально відповідальної особи.

При зміні матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох примірниках. Один примірник передається матеріально відповідальній особі, яка здала цінності, другий - матеріально відповідальній особі, яка прийняла цінності, і третій - в бухгалтерію.

Під час інвентаризації операції з приймання та видачі грошових коштів, різних цінностей і документів не виробляються.

Не допускається проведення інвентаризації при неповному складі інвентаризаційної комісії. Ніяких підчисток і помарок в описах не допускається. Виправлення обумовлюються і підписуються членами комісії та матеріально відповідальною особою.

При виявленні ревізією недостачі або надлишку цінностей у касі в акті зазначаються їх сума і обставини виникнення.

На зворотному боці акта матеріально відповідальна особа пише пояснення про причини надлишків чи нестач, встановлених інвентаризацією, а керівник підприємства - рішення за результатами інвентаризації.

Виявлені надлишки готівки приходуются як дохід підприємства, а недостача коштів списується на рахунок 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей", з якого потім списуються в дебет рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями". З цією метою до нього відкривається субрахунок 73/2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку". У разі відмови касира погасити нестачу підприємство вправі оформити позовну заяву до судових органів.

За кредитом субрахунка 73/2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку" відображається погашення винними особами сум збитку в кореспонденції з рахунками 50 "Каса" або 51 "Розрахунковий рахунок" (при внесенні працівником готівкових коштів у касу організації або перерахування на розрахунковий рахунок), з рахунком 70

"Розрахунки з персоналом з оплати праці" (при утриманні сум збитку із заробітної плати працівника).

При відмові судом у стягненні збитків з винних осіб сума збитку списується з кредиту субрахунку 73/2 в дебет рахунку 94.

Ревізію каси організації та дотримання касової дисципліни також виробляють засновники організації та аудитори відповідно до укладених договорів.

Систематична перевірка дотримання організаціями вимог порядку ведення касових операцій покладається також на банки. Органи внутрішніх справ у межах своєї компетенції перевіряють технічну укріпленість каси, забезпечення умов схоронності грошей і цінностей в організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >