Форми безготівкових розрахунків при імпортно-експортних операціях

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності організації виробляють безготівкові валютні розрахунки у вигляді платежів з однієї країни в іншу.

Форми розрахунків по різних угодам визначаються зовнішньоторговельними контрактами.

Як правило, використовуються такі форми розрахунків за експортно-імпортними операціями:

  • - Банківські перекази;
  • - Розрахунки по інкасо;
  • - Розрахунки акредитивами;
  • - Розрахунки по відкритому рахунку.

Банківські перекази здійснюються за допомогою платіжних доручень та передбачають переведення грошей з розрахункового рахунку одного банку на розрахунковий рахунок іншого банку. Переказ коштів здійснюється поштою, телеграфом, електронної та іншої зв'язком.

Банки виробляють переказ коштів в іноземній валюті за кордон за дорученням організації і на підставі заяви про переведення, оформленого за формою, встановленою уповноваженим банком. Крім заяви на переказ організація повинна представити в банк копію контракту з іноземним партнером.

Розрахунки по інкасо являють собою доручення організації-експортера своєму банку одержати від організації-імпортера гроші або підтвердження про те, що гроші будуть виплачені у визначений термін. Розрахунки за такою формою здійснюються на підставі інкасового доручення.

Розрахунки акредитивами є найбільш прийнятною формою розрахунку для організацій-експортерів.

Акредитив являє собою грошове зобов'язання банку, що видається ним дорученням імпортера (банк-емітент) за контрактом на користь його контрагента - експортера (бенефіціара).

Банк, що відкрив акредитив, повинен призвести бенефіціару платіж за умови подання ним документів та виконання інших умов, передбачених в акредитивній договорі.

В умови акредитива повинні включатися тільки такі положення контракту, які можуть бути підтверджені представленими банку документами.

Після відкриття акредитива постачальнику-експортеру останній поставляє товар імпортеру і представляє на свій банк необхідні документи.

Банк зараховує кошти експортеру і пересилає документи в банк імпортера, який здійснює платіж. Після передачі документів імпортера і їхня акцепту з його боку грошові кошти списуються з його рахунку.

Розрахунки з відкритого рахунку є окремою формою розрахунків, яка використовується між організаціями, одночасно є покупцями і продавцями. За цією формою розрахунків продавець відвантажує товар покупцю і направляє йому товаророзпорядчі документи, зараховуючи суму заборгованості на рахунок, відкритий на ім'я покупця. У обумовлені контрактом терміни покупець погашає свою заборгованість за цим рахунком.

Синтетичний облік операцій по валютних рахунках організації

Для обліку валютних операцій Планом рахунків передбачено рахунок 52 "Валютні рахунки". Рахунок активний, грошовий.

Сальдо рахунку показує залишки валютних коштів на валютних рахунках організації на початок місяця.

Оборот по дебету показує суми валютної виручки, що надійшла на валютний рахунок у звітному періоді.

Оборот по кредиту показує суму платежу, здійсненого в іноземній валюті у звітному періоді.

До рахунку 52 "Валютний рахунок" можуть бути відкриті субрахунки: 52/1 "Транзитний валютний рахунок"; 52/2 "Поточний валютний рахунок".

Рух грошових коштів у валюті на валютному рахунку організації складається з двох основних стадій:

  • 1) надходження коштів на валютний рахунок;
  • 2) списання коштів з валютного рахунку організації.

Синтетичний облік операцій по валютному рахунку організації ведеться аналогічно обліку операцій по розрахунковому рахунку. Основним регістром обліку є банківська виписка за відповідний період часу.

Рух коштів на валютних рахунках відображається у валюті РФ, тобто в рублях, перерахованим за курсом, встановленим ЦБ РФ на відповідну дату. У результаті такого перерахунку в бухгалтерському обліку виникають позитивні і негативні курсові різниці.

Перерахунок коштів в іноземній валюті в рублі може проводитись у міру зміни валютного курсу. А ось залишки коштів на валютних рахунках при складанні проміжної бухгалтерської звітності (балансу) перераховуються в рублі на останнє число місяця звітного періоду. Так, наприклад, залишки по рахунку 52 "Валютні рахунки" станом на 1 лютого 2013 перераховуються в рублі за курсом, що діяв на 31 січня 2013

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій по валютних рахунках слід керуватися ПБО 3/2006 "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті".

Крім того, нормами ПБО 3/2006 передбачено, що при несуттєве зміну офіційного курсу іноземної валюти до рубля, встановленого ЦБ РФ, перерахунок на рублі, пов'язаний з вчиненням великого числа однорідних операцій в такій іноземній валюті, може проводитися за середнім курсом, обчисленого за місяць або більш короткий період.

У зв'язку зі зміною курсу рубля по відношенню до іноземних валют можуть виникати позитивні і негативні курсові різниці.

Позитивні курсові різниці виникають в наступних випадках:

  • - При зростанні курсу іноземної валюти по відношенню до російської валюти;
  • - При падінні курсу іноземної валюти, коли в організації є кредиторська заборгованість перед постачальниками, підрядними та кредитними організаціями, а також покупцями і замовниками за виданими авансами.

Негативні курсові різниці виникають в наступних випадках:

  • - При падінні курсу іноземної валюти по відношенню до російської валюти;
  • - При зростанні курсу іноземної валюти, коли в організації є кредиторська заборгованість перед постачальниками, підрядними та кредитними організаціями, а також покупцями і замовниками за виданими авансами.

Відповідно до ПБО 3/2006 курсові різниці, як правило, підлягають віднесенню до складу інших доходів і витрат організації, тобто на рахунок 91 "Інші доходи і витрати".

Виняток становлять курсові різниці, пов'язані з розрахунками з засновниками по внесках до статутного капіталу організації. Курсові різниці, пов'язані з розрахунками з засновниками по внесках, підлягають зарахуванню в додатковий капітал організації, тобто на рахунок 83 "Додатковий капітал".

Курсові різниці за залишками коштів в іноземній валюті в касі організації та на валютних рахунках можуть бути відображені в обліку наступними записами:

Д 50 "Каса";

До 91/1 "Інші доходи" - відбита позитивна курсова різниця за залишками коштів в касі в іноземній валюті;

Д 52/2 "Поточний валютний рахунок";

До 91/1 "Інші доходи" - відбита позитивна курсова різниця за залишками коштів на поточному валютному рахунку;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 50 "Каса" - відображена негативна курсова різниця по залишках готівкових коштів в іноземній валюті в касі;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 52/2 "Поточний валютний рахунок" - відбита негативна курсова різниця за залишками коштів на поточному валютному рахунку.

При купівлі-продажу іноземної валюти через уповноважений банк може виникнути негативна або позитивна різниця.

Виникаюча при цьому різниця не може кваліфікуватися як курсова, оскільки вона утворюється у зв'язку із застосуванням двох видів курсу: офіційного курсу ЦБ РФ і фактичного курсу купівлі (продажу) іноземної валюти.

Якщо узгоджений курс, за яким уповноваженим банком придбана іноземна валюта для організації, вище, ніж офіційний курс даної валюти, встановлений ЦБ РФ на дату придбання валюти, то виникає позитивна різниця між курсом купівлі іноземної валюти і офіційним курсом ЦБ РФ.

Якщо узгоджений курс, за яким уповноважений банк продає іноземну валюту організації, менше, ніж офіційний курс даної валюти, встановлений ЦБ РФ на дату продажу валюти, то виникає від'ємна різниця між курсом продажу іноземної валюти і офіційним курсом ЦБ РФ.

Відповідно до НК як курсові різниці, так і різниці, що утворюються внаслідок відхилення курсу продажу (купівлі) іноземної валюти від офіційного курсу ЦБ РФ, встановленого на дату переходу права власності на іноземну валюту, відносяться до позареалізаційних доходів (витрат), що враховуються при оподаткуванні прибутку .

У бухгалтерському обліку операції, пов'язані з купівлею і продажем іноземної валюти, відображаються наступними бухгалтерськими записами:

Д 57 "Переклади в шляху";

До 51 "Розрахунковий рахунок" - на суму доручення на купівлю іноземної валюти;

Д 52/2 "Поточний валютний рахунок";

До 57 "Переклади в шляху" - на суму купленої іноземної валюти;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 57 "Переклади в шляху" - відбиті витрати з придбання іноземної валюти.

Якщо день зарахування іноземної валюти на поточний валютний рахунок не збігається з днем купівлі валюти, то виникає курсова різниця, що відображається на рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Добровільна продаж валюти не пов'язана з виробничою діяльністю організації. Тому витрати з оплати комісійної винагороди банку слід враховувати у складі позареалізаційних витрат.

Операції з продажу іноземної валюти у бухгалтерському обліку можуть бути відбиті наступними записами:

Д 57 "Переклади в шляху";

До 52/2 "Поточний валютний рахунок" - на вартість іноземної валюти, що підлягає продажу;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 51 "Розрахунковий рахунок" - на витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

Д 51 "Розрахунковий рахунок";

До 91/1 "Інші доходи" - на суму виручки за продану іноземну валюту;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 57 "Переклади в шляху" - на вартість проданої іноземної валюти;

Д 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат";

До 99 "Прибутки і збитки" - на суму прибутку, отриманого від продажу іноземної валюти;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат" - на суму збитку, отриманого від продажу іноземної валюти.

Надходження експортної валютної виручки на валютний рахунок організації відображається такими записами:

Д 52/1 "Транзитний валютний рахунок";

До 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - на суму експортної виручки, що надійшла на транзитний валютний рахунок організації;

Д 52/2 "Поточний валютний рахунок організації";

До 52/1 "Транзитний валютний рахунок організації" - на суму переказу надійшла валютної виручки з транзитного валютного рахунку на поточний валютний рахунок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >