Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками призначений активно-пасивний рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Рахунок 62 дебетується з рахунками 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати" на суми, на які пред'явлені розрахункові документи.

Рахунок 62 кредитується в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, розрахунків на суми надійшли платежів (включаючи суми отриманих авансів). При цьому суми отриманих авансів і попередньої оплати враховуються відокремлено.

На рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" відображаються суми одержаних авансів, а також виникаючі сумові і курсові різниці.

При отриманні авансів в обліку будуть зроблені записи за дебетом рахунків грошових коштів (50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки") і кредитом рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками за отриманими авансами".

Позитивні сумові і курсові різниці, що виникають по звичайних видах діяльності, відображають записами за дебетом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і кредитом рахунку 90 "Продажі".

Негативні сумові і курсові різниці відображають в обліку зворотним записом.

За дебетом рахунка 62 у підприємства виникає дебіторська заборгованість за відвантажену та неоплачену покупцями і замовниками продукцію (роботи, послуги). Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, інші борги, нереальні для стягнення, списуються по кожному зобов'язанню на підставі даних проведеної інвентаризації, письмового обгрунтування та наказу (розпорядження) керівника організації і відносяться відповідно на рахунок коштів резерву сумнівних боргів або на фінансові результати в комерційної організації, якщо в період, що передує звітному, суми цих боргів не резервувалися, або на збільшення витрат у некомерційної організації.

Списання боргу на збиток внаслідок неплатоспроможності боржника не є анулюванням заборгованості. Ця заборгованість повинна відображатися за бухгалтерським балансом (рахунок 007 "Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів") протягом п'яти років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового стану боржника.

Відповідно до п. 12 ПБУ 10/99 суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення, включаються до складу позареалізаційних витрат.

Організація може створювати резерви сумнівних боргів за розрахунками з іншими організаціями.

На суму створюваних резервів робляться записи за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати" і кредитом рахунку 63 "Резерви по сумнівним боргах".

Аналітичний облік за рахунком 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" ведеться за кожним пред'явленим покупцям або замовникам рахунку. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечувати можливість отримання даних про заборгованість:

 • - По покупцям і замовникам за розрахунковими документами термін оплати яких не настав;
 • - Покупцям і замовникам по неоплачених у строк розрахункових документах;
 • - Авансами одержаними;
 • - Векселями, термін надходження грошових коштів по яких не настав;
 • - Векселями, дисконтованих (врахованим в банках);
 • - Векселі, за якими грошові кошти не надійшли вчасно.

Синтетичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться в відомості № 5.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками призначений активно-пасивний рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

Всі операції, пов'язані з розрахунками за придбані матеріальні цінності, прийняті роботи або спожиті послуги, відображаються на рахунку 60 незалежно від часу оплати.

Рахунок 60 кредитується на вартість прийнятих до бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг в кореспонденції з рахунками обліку цих цінностей або рахунків обліку відповідних витрат.

Погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками і підрядниками відображається за дебетом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" в кореспонденції з кредитом рахунків обліку грошових коштів.

На даному рахунку також враховують аванси, видані постачальникам під майбутню поставку матеріалів, сировини, а також аванси, видані підрядним організаціям під майбутнє виконання робіт, надання послуг.

Видані аванси відображають проводкою:

Д 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

До 51 "Розрахункові рахунки".

За невідфактуровані поставки рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" кредитується на вартість надійшли цінностей виходячи з ціни та умов, передбачених у договорах.

Операція з припинення зобов'язань при заліку взаємних вимог відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і кредитом рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" або рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

За даними рахунка відображають зобов'язання підприємства перед кредиторами, тобто сальдо по рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" показує кредиторську заборгованість підприємства.

Суми кредиторської і депонентської заборгованості, щодо яких термін позовної давності минув, списуються по кожному зобов'язанню на підставі даних проведеної інвентаризації, письмового обгрунтування та наказу (розпорядження) керівника організації і відносяться на фінансові результати в комерційної організації або збільшення доходів у некомерційної організації (і. 78 Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації).

Відповідно до п. 8 ПБУ 9/99 суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якими минув строк позовної давності, визнаються іншими доходами.

Аналітичний облік за рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться за кожним пред'явленим рахунком, а розрахунків у порядку планових платежів - за кожним постачальником та підряднику.

При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечувати можливість отримання даних про заборгованість:

 • - По постачальниках по акцептованим документами, термін оплати яких не настав;
 • - Постачальникам по неоплаченим вчасно платіжним документам;
 • - Постачальникам за невідфактурованих постачання;
 • - Авансами виданими;
 • - Постачальникам за виданими векселями, термін оплати яких не настав;
 • - Постачальникам за простроченими оплатою векселями;
 • - Постачальникам за отриманим комерційному кредиту.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >