Облік розрахунків із засновниками

Всі види розрахунків із засновниками (учасниками) організації (акціонерами акціонерного товариства, учасниками повного товариства, членами кооперативу тощо) по внесках до статутного (складеного) капітал організації, по виплаті доходів (дивідендів) та іншим відображають на рахунку 75 "Розрахунки з засновниками ". Державні і муніципальні унітарні підприємства застосовують цей рахунок для обліку всіх видів розрахунків з уповноваженими на їх створення державними органами та органами місцевого самоврядування.

На рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" можуть бути відкриті субрахунки:

  • 75/1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал";
  • 75/2 "Розрахунки по виплаті доходів" та ін.

При розрахунках із засновниками по внесках до статутного капіталу в бухгалтерському обліку відображаються такі операції:

1) на дату державної реєстрації організації, незалежно від організаційно-правової форми, відображається величина статутного капіталу організації і заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу:

Д 75/1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал";

До 80 "Статутний капітал";

2) при фактичному внесення вкладу до статутного капіталу:

Д 50 "Каса", 52 "Розрахункові рахунки", 51 "Валютні рахунки";

До 75/1 "Розрахунки за внесками до статутного капіталу" - відображено внесок у статутний капітал у грошовій формі;

Д 08 "Вкладення у необоротні активи", 10 "Матеріали", 41 "Товари", 58 "Фінансові вкладення";

До 75/1 "Розрахунки за внесками до статутного капіталу" - відображено внесок у статутний капітал у натуральній формі.

Якщо заборгованість по внеску в статутний капітал виражена в іноземній валюті, то при погашенні цієї заборгованості на рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" виникають курсові різниці. Курсова різниця, пов'язана з формуванням статутного (складеного) капіталу організації, підлягає віднесенню на додатковий капітал:

Д 75/1 "Розрахунки за внесками до статутного капіталу";

До 83 "Додатковий капітал".

При створенні акціонерного товариства, якщо акції реалізуються за ціною, що перевищує її номінальну вартість, різниця між продажною і номінальною вартістю відноситься на додатковий капітал:

Д 75/1 "Розрахунки за внесками до статутного капіталу";

До 83 "Додатковий капітал".

Розрахунки по виплаті доходів засновникам

Чистий прибуток, отриманий організацією, розподіляється між засновниками на умовах, зафіксованих в установчих документах. Рішення про розподіл чистого прибутку приймається загальними зборами акціонерів в АТ або зборами учасників в ТОВ.

В АТ доходи нараховуються засновникам у вигляді дивідендів по акціях, у ТОВ - пропорційно часткам у статутному капіталі.

При розрахунках з засновниками по нарахуванню та виплаті доходів у бухгалтерському обліку відображаються такі операції:

  • 1) на суму нарахованих доходів (дивідендів) засновникам:
    • а) юридичним особам або фізичним особам, які є працівниками організації:

Д 84 "Нерозподілений прибуток";

До 75/2 "Розрахунки з засновниками по виплаті доходів";

б) фізичним особам, що є працівниками організації:

Д 84 "Нерозподілений прибуток";

До 70 "Облік розрахунків з персоналом з оплати праці";

2) на суму утриманого податку на доходи у джерела виплати:

Д 75/2 "Розрахунки з засновниками по виплаті доходів", 70 "Облік розрахунків з персоналом з оплати праці";

До 68 "Облік розрахунків з бюджетом по податках і зборах";

при виплаті доходів засновникам у грошовій або натуральній формі:

а) у грошовій формі за готівковим або безготівковим розрахунком за мінусом сум утриманого податку:

Д 75/2 "Розрахунки з засновниками по виплаті доходів", 70 "Облік розрахунків з персоналом з оплати праці";

До 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки";

б) в натуральній формі у вигляді продукції, товарів чи іншого майна, а також роботами, послугами:

Д 75/2 "Розрахунки з засновниками по виплаті доходів", 70 "Облік розрахунків з персоналом з оплати праці";

До 90/1 "Виручка", 91/1 "Інші доходи";

в) одночасно списується собівартість продукції, товарів, робіт, послуг та іншого майна:

Д 90/2 "Собівартість продажів", 91/2 "Інші витрати";

До 43 "Готова продукція", 41 "Товари", 20 "Основне виробництво";

г) нараховується ПДВ до бюджету:

Д 90/3 "ПДВ", 90/2 "Інші витрати";

До 68 "Облік розрахунків з бюджетом по податках і зборах".

Аналітичний облік за рахунком 75 "Розрахунки з засновниками" ведеться за кожним засновником (учасником).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >