Податкові аспекти обліку розрахунків та зобов'язань

Податкові аспекти оподаткування прибутку учасників довірчого управління майном

Для цілей оподаткування прибутку особливості обліку операцій учасників договору довірчого управління майном встановлені ст. 276 і 332 НК.

Для цілей оподаткування майно, передане за договором довірчого управління майном, не визнається доходом довірчого керуючого.

Винагорода, одержувана довірчим керуючим протягом терміну дії договору довірчого управління майном, є його доходом від реалізації та підлягає оподаткуванню.

При цьому витрати, пов'язані із здійсненням довірчого управління, визнаються витратами довірчого керуючого, якщо в договорі довірчого управління майном не передбачено відшкодування зазначених витрат засновником довірчого управління.

Доходи засновника довірчого управління в рамках договору довірчого управління майном включаються до складу його виручки або позареалізаційних доходів залежно від отриманого виду доходу. Аналогічним чином визнаються витрати засновника довірчого управління.

Доходи вигодонабувача в рамках договору довірчого управління включаються до складу його позареалізаційних доходів.

Витрати, пов'язані із здійсненням договору довірчого управління майном, не враховуються засновником управління при визначенні податкової бази, але враховуються для цілей оподаткування у складі витрат у вигодонабувача.

Збитки, отримані протягом терміну дії договору від використання майна, переданого в довірче управління, не визнаються збитками засновника (вигодонабувача), що враховуються з метою оподаткування прибутку.

Особливості обчислення і сплати ПДВ при здійсненні операцій в рамках договору довірчого управління майном, покладаються на довірчого керуючого, в якості якого може виступити тільки російська організація. При цьому обов'язки платника податків ПДВ в рамках договору довірчого управління майном покладаються на довірчого керуючого.

Податковий відрахування по товарах (робіт, послуг), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, придбаних для виробництва та (або) реалізації товарів (робіт, послуг), визнаних об'єктом обкладення ПДВ, в рамках договору довірчого управління майном надається тільки довірчому керуючому при наявність рахунків-фактур, виставлених йому в установленому порядку продавцями.

Податкові аспекти обліку кредитів і позик

У податковому обліку відсотки за отриманими кредитами і позиками враховуються у складі позареалізаційних витрат і зменшують оподатковуваний прибуток у межах норм, встановлених ст. 269 НК:

  • 1) за валютними кредитами (позиками) як добуток ставки рефінансування ЦБ РФ і коефіцієнта 0,8;
  • 2) по рублевих кредитах (позикам) норми можуть розраховуватися одним з двох варіантів залежно від облікової політики:
    • - Або виходячи із ставки рефінансування ЦБ РФ, збільшеною в 1,8 рази;
    • - Або виходячи із середнього рівня відсотків за борговими зобов'язаннями, виданими в тому ж кварталі на порівнянних умовах, збільшеного на 20%.

Вищевказані норми для цілей оподаткування прибутку діють з 1 січня 2011 року і продовжені до 31 грудня 2014

Податкові аспекти обліку розрахунків при зміні осіб у зобов'язаннях

Організація при відвантаженні товарів, виконанні робіт, наданні послуг повинна нарахувати та сплатити до бюджету ПДВ, пред'явлений покупцю товарів (робіт, послуг). При цьому моментом визначення податкової бази є найбільш рання з наступних дат:

  • - День відвантаження товарів (робіт, послуг);
  • - День оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів, виконання робіт, надання послуг.

Надалі при уступку вимоги іншій особі у організації, що продає товари, реалізація яких підлягає оподаткуванню, знову виникає обов'язок по обчисленню та сплаті до бюджету ПДВ.

При уступку вимоги, що випливає з договору реалізації товарів, реалізація яких підлягає оподаткуванню, організація, що продає дебіторську заборгованість, повинна нарахувати ПДВ із суми самої дебіторської заборгованості і з суми її перевищення.

У разі продажу дебіторської заборгованості за вартістю, меншою самої суми заборгованості, ПДВ все одно повинен нараховуватися повністю від усієї суми дебіторської заборгованості. При цьому організація може зробити відрахування суми ПДВ, раніше пред'явленої покупцю товарів (робіт, послуг) і сплаченою до бюджету.

Якщо оплата за договором уступки права вимоги перевищує дебіторську заборгованість, то таке перевищення вважається виручкою від реалізації майнових прав і воно повинно враховуватися при визначенні податкової бази по податку на прибуток.

У податковому обліку збиток по угоді поступки права вимоги прирівнюється до позареалізаційних витрат і повинен враховуватися при оподаткуванні прибутку.

При поступку продавцем товарів (робіт, послуг), що застосовують метод нарахування, права вимоги боргу третій особі до настання терміну платежу збиток для цілей оподаткування не може перевищувати суму відсотків, яку організація сплатила б з урахуванням вимог ст. 269 НК за борговим зобов'язанням, рівному доходу від поступки права вимоги, за період від дати поступки до дати платежу.

При поступку продавцем товару (робіт, послуг), що застосовують метод нарахування, права вимоги боргу третій особі після настання строку платежу збиток по угоді поступки права вимоги включається в повному обсязі до складу позареалізаційних витрат організації.

При цьому збиток приймається з метою оподаткування в наступному порядку:

  • - 50% від суми збитку підлягає включенню до складу позареалізаційних витрат на дату поступки права вимоги;
  • - Інші 50% від суми збитку підлягають включенню до складу позареалізаційних витрат після закінчення 45 календарних днів з дати поступки права вимоги.

Якщо організація - продавець товару (робіт, послуг) застосовує касовий метод, то збитки від відступлення права вимоги у податковому обліку не відображаються. Для таких організацій дохід у податковому обліку буде виникати в день надходження коштів від цессионария.

Податкові аспекти обліку резервів по сумнівних боргах

Витрати організації, яка застосовує метод нарахування, на формування резервів по сумнівних боргах відносяться до позареалізаційних витрат.

Організації, що застосовують касовий метод визнання доходів, не мають права на створення резервів по сумнівних боргах.

Порядок створення резервів по сумнівних боргах, встановлений податковим законодавством, відрізняється від порядку, встановленого для цілей бухгалтерського обліку, про що більш докладно було сказано вище (див. Порівняльну таблицю вимог, що пред'являються до створення резервів по сумнівних боргах для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку) .

Для цілей оподаткування прибутку порядок створення резервів по сумнівних боргах і їх використанню регулюється нормами ст. 266 НК.

Суми відрахувань в резерви по сумнівних боргах включаються до складу позареалізаційних витрат організації на останнє число звітного (податкового) періоду.

Для цілей податкового обліку резерв по сумнівних боргах може бути використаний організацією лише на покриття збитків від безнадійних боргів, визнаних такими в порядку, встановленому ст. 266 НК.

Для цілей податкового обліку сумнівним боргом визнається будь-яка заборгованість перед платником податків, що виникла у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у разі якщо ця заборгованість не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена заставою, поручительством, банківською гарантією. Таким чином, для цілей податкового обліку сумнівним боргом може бути визнана дебіторська заборгованість тільки у вигляді заборгованості покупців і замовників за реалізовані їм товари (продукцію, роботи, послуги), тобто за боргами, які виникли з операційної (поточної) діяльності організації.

Для цілей податкового обліку безнадійними боргами визнаються ті борги перед організацією, за якими минув встановлений термін позовної давності, а також ті борги, за якими відповідно до цивільного законодавства зобов'язання припинене внаслідок неможливості його виконання на підставі акта державного органу або ліквідації організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >