Облік капіталу організації

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • сутність, цілі та завдання бухгалтерського обліку власного капіталу організації;
 • • систему нормативного регулювання бухгалтерського обліку капіталу організації;
 • • нормативні вимоги, що пред'являються до величини статутного і резервного капіталу;
 • • основні податкові аспекти бухгалтерського обліку власного капіталу організації;

вміти

 • • складати проводки до типових бухгалтерським операцій з руху власного капіталу організації;
 • • користуватися нормативними правовими актами, що регулюють бухгалтерський облік руху власного капіталу організації;
 • • відповідати на питання тесту і вирішувати ситуаційні задачі та кейси з бухгалтерського обліку;

володіти

 • • вміннями та навичками документаційного та інформаційного забезпечення господарюючого суб'єкта про стан руху капіталу організації;
 • • вміннями та навичками використання відповідної інформації для цілей управління фірмою.

Облік статутного капіталу

Статутний капітал - один з основних показників, що характеризують розміри і фінансовий стан організації. Його відображають у сумі, зареєстрованої в установчих документах як сукупність внесків (часток, акцій за номінальною вартістю, пайових внесків) засновників (учасників) організації. Виняток становлять інвестиційні фонди, у яких статутний капітал в бухгалтерському обліку та звітності показують у міру її оплати та у фактичних розмірах на певну дату.

Статутний капітал є стартовим капіталом організації, необхідним для забезпечення його основної діяльності та отримання в подальшому прибутку.

Залежно від виду та форми власності організації цей стартовий капітал може бути складовим капіталом в повному товаристві і товаристві на вірі; пайовим фондом у виробничих кооперативах; статутним фондом в унітарних державних і муніципальних підприємствах; статутним капіталом в АТ, ТОВ і товариства з додатковою відповідальністю.

Статутний капітал ТОВ повинен бути не менше 100 мінімальних розмірів оплати праці (МРОТ). У ВАТ статутний капітал повинен бути не менше 1000 МРОТ.

Внеском до статутного капіталу комерційної організації можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права або інші права, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка вкладу здійснюється за угодою між засновниками комерційної організації та у випадках, передбачених законом, підлягає незалежній експертній перевірці (п. 6 ст. 66 ЦК).

Вартість вкладу кожного засновника визначається зібраний ньому засновників.

При установі суспільства 50% статутного капіталу повинно бути оплачено до моменту реєстрації, а що залишилися 50% - протягом одного року.

Збільшення статутного капіталу дозволяється тільки після його повної оплати і не допускається для покриття збитків.

Частка привілейованих акцій не повинна перевищувати 25% статутного капіталу.

Облік статутного капіталу ведуть на рахунку 80 "Статутний капітал". За економічним змістом це рахунок джерел власних господарських засобів, за структурою і призначенням - основний, пасивний, фондовий. За кредитом рахунка відображають залишок коштів на рахунку і їх надходження, за дебетом - вибуття, списання коштів. Сальдо на рахунку може бути тільки кредитовим, яке відображає суму сформованого статутного капіталу організації.

Після державної реєстрації організації її статутний капітал в сумі внесків засновників (учасників), передбачених установчими документами, відображають за кредитом рахунка 80 "Статутний капітал" і дебетом рахунку 75 "Розрахунки з засновниками".

Вклади учасників в статутний капітал можуть здійснюватися в грошовій і натуральній формах.

У статутний капітал фірми можна внести не тільки гроші, але і будь-яке інше майно. Відображення цієї операції в бухгалтерському та податковому обліку має ряд особливостей.

Внести до статутного капіталу можна основні засоби, товари, матеріали, цінні папери і т.п. Для цього учасники товариства повинні узгодити між собою їхню вартість і одноголосно затвердити її на загальних зборах засновників.

У деяких випадках вартість майнового внеску повинна визначатися незалежним оцінювачем, наприклад, якщо фірма вносить до статутного капіталу ТОВ майно вартістю понад 50 тис. Руб.

Внесок у статутний капітал іншої організації є фінансовим вкладенням фірми. Він враховується за договірною вартістю на рахунку 58 "Фінансові вкладення". При цьому складається проводка:

Д 58/1 "Паї й акції";

До 01 "Основні засоби", 10 "Матеріали", 41 "Товари" та ін. - Відбитий майновий внесок у статутний капітал організації

Внески до статутного капіталу, у тому числі у вигляді майна, не враховуються при розрахунку податку на прибуток (п. 3 ст. 270 НК).

Крім того, різниця між вартістю придбаних часток (акцій) і обліковою вартістю переданого майна не визнається прибутком (збитком) фірми.

А в бухгалтерському обліку різниця між обліковою та оціночною вартістю майна відноситься до доходів або витрат фірми від участі в статутних капіталах інших підприємств. Вони включаються до складу операційних. В обліку при цьому робляться записи:

Д 58/1 "Паї й акції";

До 91/1 "Інші доходи" - відображено перевищення договірної вартості майна над його обліковою вартістю;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 58/1 "Паї й акції" - відображено перевищення облікової вартості переданого майна над його договірною вартістю.

Оскільки різниця між узгодженою і обліковою вартістю майна не враховується при розрахунку податку на прибуток, це призводить до виникнення постійної різниці. Для її обліку потрібно відкрити спеціальний субрахунок до рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

Різниця між договірною та облікової вартістю внесеного майна не враховується при розрахунку податку на прибуток (подп. 2 п. 1 ст. 277 НК).

Через постійну різниці бухгалтерський прибуток фірми не буде збігатися з податковою. У цьому випадку у підприємства утворюється постійне податкове зобов'язання (якщо договірна вартість менше облікової) або постійний податковий актив (якщо більше договірна вартість). Ці показники відображаються за рахунком 99 "Прибутки і збитки" і позначаються на обліку такими проводками:

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах" - відображено постійне податкове зобов'язання;

Д 68 "Розрахунки з бюджетом по податках і зборах";

До 99 "Прибутки і збитки" - відображено постійний податковий актив.

У відповідності зі ст. 28 Федерального закону від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" статутний капітал АТ може бути збільшений шляхом збільшення номінальної вартості акцій (конвертації) або розміщення додаткових акцій, але тільки після того, як будуть повністю оплачені раніше оголошений статутний капітал і всі зареєстровані випуски акцій та інших цінних паперів.

У бухгалтерському обліку збільшення статутного капіталу відображається такими записами:

Дебет 83 "Додатковий капітал";

Кредит 80 "Статутний капітал" - частина коштів додаткового капіталу спрямована на збільшення статутного капіталу;

Дебет 84 "Нерозподілений прибуток";

Кредит 80 "Статутний капітал" - нерозподілений (чиста) прибуток організації спрямована на збільшення статутного капіталу.

Згідно ст. 29 Федерального закону "Про акціонерні товариства" статутний капітал товариства може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення їх загальної кількості, в тому числі шляхом придбання частини акцій.

Зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій відображають записом:

Дебет 80 "Статутний капітал";

Кредит 75 "Розрахунки з засновниками".

Зменшення розмірів статутного капіталу може також відбуватися в результаті реорганізації АТ (його поділу, виділення з нього іншого товариства).

Крім того, відповідно до п. 4 ст. 35 Закону якщо після закінчення другого фінансового року чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від його статутного капіталу, рада директорів (наглядова рада) суспільства при підготовці до річного загальним зборам акціонерів зобов'язаний включити до складу річного звіту товариства розділ про стан його чистих активів .

Мінімальний розмір статутного капіталу товариства після його зменшення не може бути нижче:

 • - Розміру статутного капіталу, визначеного чинним законодавством на дату реєстрації змін до статуту товариства, - якщо статутний капітал зменшений за бажанням суспільства;
 • - Розміру статутного капіталу, визначеного чинним законодавством на дату реєстрації самого суспільства, - якщо статутний капітал зменшений до величини чистих активів.

У бухгалтерському обліку роблять запис:

Дебет 80 "Статутний капітал";

Кредит 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

Зменшення статутного капіталу до величини чистих активів АТ проводиться виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій, а не за рахунок погашення раніше придбаних акцій.

Якщо вартість чистих активів АТ виявляється менше встановленої величини мінімального статутного капіталу, товариство зобов'язане прийняти рішення про свою ліквідацію.

АТ можуть викуповувати в акціонерів власні акції з метою їх подальшого перепродажу або анулювання.

Узагальнення інформації про наявність та рух власних акцій, викуплених товариством у акціонерів, здійснюється на рахунку 81 "Власні акції (частки)". При цьому в бухгалтерському обліку робляться такі записи:

Д 81 "Власні акції (частки)";

До 51 "Розрахункові рахунки" - прийняті до обліку власні акції, викуплені в акціонерів;

Д 80 "Статутний капітал";

До 81 "Власні акції (частки)" - відображено зменшення статутного капіталу товариства за рахунок анулювання викуплених власних акцій;

Д 91/2 "Інші витрати";

До 81 "Власні акції (частки)" - списана від'ємна різниця між номінальною вартістю викуплених акцій і фактичними витратами на їх викуп.

У разі викупу власних акцій з метою подальшого їх перепродажу, операції будуть відображені наступним чином:

Д 81 "Власні акції (частки)";

До 51 "Розрахункові рахунки" - прийняті до обліку власні акції, викуплені в акціонерів;

Д 51 "Розрахункові рахунки";

До 91/1 "Інші доходи" - продані акції, викуплені в акціонерів;

Д 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат";

До 99 "Прибутки і збитки" - визначений фінансовий результат (прибуток) від продажу власних акцій, викуплених у акціонерів.

При формуванні статутного капіталу шляхом внесення засновниками іноземної готівки в обліку утворюються позитивні (негативні) курсові різниці. Курсова різниця, пов'язана з розрахунками з засновниками по внесках до статутного капіталу, підлягає зарахуванню в додатковий капітал. У бухгалтерському обліку подібні операції будуть відбиті наступними проводками:

Д 75/1 "Розрахунки з засновниками по внесках до статутного капіталу";

До 80 "Статутний капітал" - відбито заборгованість засновника перед суспільством по оплаті акцій;

Д 52 "Валютні рахунки";

До 75/1 "Розрахунки з засновниками по внесках до статутного капіталу" - відображено внесення засновником іноземної готівки на валютний рахунок організації;

Д 75/1 "Розрахунки з засновниками по внесках до статутного капіталу";

До 83 "Додатковий капітал" - відбита позитивна курсова різниця, пов'язана з формуванням статутного капіталу організації;

Д 83 "Додатковий капітал";

До 75/1 "Розрахунки з засновниками по внесках до статутного капіталу" - відбита негативна курсова різниця, пов'язана з формуванням статутного капіталу організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >