Облік резервного капіталу

Резервний капітал створюють в обов'язковому порядку АТ і спільні організації відповідно до чинного законодавства.

Кошти резервного капіталу АТ призначені для покриття його збитків, а також для погашення облігацій суспільства і викупу акцій товариства у разі відсутності інших засобів.

Розмір резервного капіталу визначається статутом товариства. В АТ він не може бути менше 15% від величини статутного капіталу.

Резервний капітал АТ формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань до досягнення ним розміру, встановленого статутом товариства. При цьому розмір щорічних відрахувань не може бути менше 5% від щорічного чистого прибутку.

Облік коштів резервного капіталу ведеться на рахунку 82 "Резервний капітал". Рахунок пасивний, фондовий.

Сальдо рахунку показує суму накопиченого резервного капіталу на початок звітного періоду.

Оборот за кредитом рахунку показує кошти, спрямовані на поповнення резервного капіталу у звітному періоді.

Оборот за дебетом рахунка показує кошти резервного капіталу, використані у звітному періоді на відповідні цілі.

Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері № 12.

Аналітичний облік коштів резервного капіталу ведеться за напрямами формування й використання їх на цілі, передбачені нормативними правовими актами.

Господарські проводки:

Д 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)";

До 82 "Резервний капітал" - проведені відрахування в резервний капітал;

Д 82 "Резервний капітал";

До 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" - кошти резервного капіталу спрямовані на покриття збитку;

Д 82 "Резервний капітал";

До 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" - кошти резервного капіталу спрямовані на погашення облігацій суспільства;

Д 82 "Резервний капітал";

До 75/2 "Розрахунки з засновниками по виплаті доходів" - нараховані дивіденди за рахунок коштів резервного капіталу при недостатності прибутку звітного року.

Облік додаткового капіталу

Додатковий капітал відноситься до власних джерел фінансування господарської діяльності підприємства. Однак на відміну від резервного капіталу кошти додаткового капіталу являють собою більшою мірою пасивний джерело фінансування активів підприємства. Це пов'язано з тим, що більша частина коштів додаткового капіталу створиться не в процесі виробництва працею і капіталом, а в результаті віднесення в додатковий капітал частини вартості майна, приращенного в результаті переоцінки основних засобів.

Додатковий капітал складається:

  • - З емісійного доходу, який виник при первинному розміщенні акцій на фондовому ринку;
  • - Приросту вартості майна по переоцінці;
  • - Курсових різниць, що утворилися при внесенні засновниками вкладів у статутний капітал організації.

Облік коштів додаткового капіталу ведеться на рахунку 83 "Додатковий капітал". Рахунок пасивний, фондовий.

У розвиток даного рахунку можуть бути відкриті субрахунки:

  • 83/1 - "Приріст вартості по переоцінці";
  • 83/2 - "Емісійний дохід";
  • 83/3 - "Курсові різниці".

Сальдо рахунку показує суму сформованого додаткового капіталу на початок звітного періоду.

Оборот за кредитом рахунку показує суми, спрямовані на формування додаткового капіталу у звітному періоді.

Оборот за дебетом рахунка показує суми, використані за рахунок коштів додаткового капіталу на відповідні цілі.

Синтетичний облік при журнально-ордерній формі обліку ведеться як і з обліку резервного капіталу в журналі-ордері № 12.

Аналітичний облік за рахунком 83 "Додатковий капітал" повинен бути організований таким чином, щоб забезпечити формування інформації за джерелами утворення та напрямками використання коштів додаткового капіталу.

Суми, віднесені в кредит рахунку 83 "Додатковий капітал", як правило, не списуються.

Зменшення додаткового капіталу допускається тільки в наступних випадках:

  • - Погашення сум зниження вартості необоротних активів у результаті їх переоцінки;
  • - Спрямування коштів додаткового капіталу на збільшення статутного капіталу організації;
  • - Виникнення негативних курсових різниць, пов'язаних з формуванням статутного капіталу організації;
  • - Розподілу коштів додаткового капіталу між засновниками організації.

Розглянемо типові господарські проводки:

Д 01 "Основні засоби";

До 83 "Додатковий капітал" - відображено збільшення вартості основних засобів з переоцінки;

Д 75/1 "Розрахунки з засновниками по внесках до статутного капіталу";

До 83 "Додатковий капітал" - відображено суму різниці між продажною і номінальною вартістю акцій при продажу за ціною, що перевищує їх номінальну вартість (емісійний дохід);

Д 75/1 "Розрахунки з засновниками по внесках до статутного капіталу";

До 83 "Додатковий капітал" - відбита позитивна курсова різниця, пов'язана з формуванням статутного капіталу організації;

Д 83 "Додатковий капітал";

До 01 "Основні засоби" - відображено зменшення вартості основних засобів в результаті їх переоцінки (уцінки);

Д 83 "Додатковий капітал";

До 80 "Статутний капітал" - частина коштів додаткового капіталу спрямована на збільшення статутного капіталу організації;

Д 83 "Додатковий капітал";

До 75/1 "Розрахунки з засновниками по внесках до статутного капіталу" - відображено розподіл коштів додаткового капіталу між засновниками організації;

Д 83 "Додатковий капітал";

До 75/1 "Розрахунки з засновниками по внесках до статутного капіталу" - відбита негативна курсова різниця, пов'язана з формуванням статутного капіталу організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >