Облік нерозподіленого прибутку

Головною метою будь-якої організації є отримання прибутку, що є головним джерелом фінансування її господарської діяльності, а також головним джерелом розширеного відтворення капіталу.

Кінцевий фінансовий результат діяльності організації, зменшений на суму нарахованого податку на прибуток і суми податкових санкцій, Вона може бути використана на будь-які цілі, передбачені нормативними актами підприємства.

Для узагальнення інформації про отриманої нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) передбачено рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". Рахунок активно-пасивний.

Сальдо рахунку показує суму нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду.

Оборот за кредитом рахунку показує суму нерозподіленого прибутку звітного періоду і минулих років.

Оборот за дебетом рахунка показує суму непокритого збитку звітного року та минулих років.

На цьому рахунку накопичується сума невиплачених дивідендів чи нерозподіленого прибутку. Крім того, з коштів нерозподіленого прибутку можуть створюватися фонди різного призначення: споживання і накопичення, хоча їх створення не вважається обов'язковим для організації.

Кошти фонду накопичення, як правило, використовуються для фінансування капітальних вкладень підприємства та інвестиційної діяльності, спрямованої, головним чином, на нове будівництво, а також реконструкцію, модернізацію і технічне переозброєння діючих основних виробничих фондів підприємства.

Засоби фонду споживання витрачаються, як правило, на матеріальне стимулювання персоналу і соціальний розвиток підприємства.

Створені кошти фонду споживання і накопичення відображаються на окремому субрахунку, відкритому до рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

Сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) формується і відображається протягом звітного року на рахунку 99 "Прибутки і збитки".

В рамках реформації балансу після закінчення звітного року заключними оборотами грудня сума чистого прибутку списується з рахунку 99 "Прибутки і збитки" в кредит рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

До рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" рекомендується відкривати два субрахунки, наприклад:

  • 84/1 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного року";
  • 84/2 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років".

Розподіл коштів нерозподіленого прибутку здійснюється на підставі рішення загальних зборів ЛО.

Чистий прибуток організації може бути спрямована:

  • - На виплату дивідендів засновникам організації;
  • - Формування резервного капіталу;
  • - Покриття збитків минулих років;
  • - Формування фондів спеціального призначення: споживання і накопичення.

Розглянемо основні типові проводки з обліку коштів нерозподіленого прибутку (непокритого збитку):

Д 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)";

До 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 75/2 "Розрахунки з засновниками по виплаті доходів" - нараховані дивіденди акціонерам (засновникам) як складається, так і не перебувають у штаті підприємства;

Д 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)";

До 82 "Резервний капітал" - нерозподілений прибуток спрямована на поповнення резервного капіталу;

Д 84/1 "Нерозподілений прибуток звітного року";

До 84/2 "Непокритий збиток минулих років" - нерозподілений прибуток звітного року спрямована на погашення збитків минулих років;

Д 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)";

До 80 "Статутний капітал" - частина чистого прибутку спрямована на збільшення статутного капіталу організації;

Д 80 "Статутний капітал";

До 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" - відображено зменшення статутного капіталу з метою приведення його у відповідність з розмірами чистих активів організації;

Д 82 "Резервний капітал";

До 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" - відображено погашення збитку за рахунок коштів резервного капіталу;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" - заключними оборотами грудня визначена сума нерозподіленого прибутку звітного року;

Д 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)";

До 99 "Прибутки і збитки" - заключними оборотами грудня визначена сума чистого збитку звітного року.

Аналітичний облік за рахунком 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" повинен бути організований таким чином, щоб забезпечити формування інформації за напрямами використання коштів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >