Облік цільового фінансування

Одним із джерел формування господарських засобів підприємства можуть бути кошти цільового фінансування, що надходять в організацію від інших підприємств, фізичних осіб, а також у вигляді державної допомоги.

Цільове фінансування, що надається комерційної організації, визнається як збільшення економічних вигод організації в результаті надходження грошових коштів, а також інших активів.

Кошти цільового фінансування повинні витрачатися суворо за цільовим призначенням. Використання не за призначенням тягне за собою повернення коштів цільового фінансування, а також заходів відповідальності, передбаченої чинним законодавством РФ.

Для обліку коштів цільового фінансування передбачено пасивний рахунок 86 "Цільове фінансування".

Сальдо за рахунком показує суму виділеного для комерційної організації цільового фінансування на звітну дату.

Оборот по кредиту показує суму отриманого в звітному періоді цільового фінансування.

Оборот по дебету показує суму використаного цільового фінансування на відповідні цілі.

Аналітичний облік за рахунком 86 "Цільове фінансування" ведеться за призначенням цільових коштів та у розрізі джерел їх надходження.

Основну частину коштів цільового фінансування, як правило, складають кошти, виділені державою з бюджетів відповідних рівнів у вигляді державної допомоги.

Відповідно до ПБО 13/2000 встановлені наступні форми державної допомоги:

 • - Субвенції та субсидії, що виділяються органами виконавчої влади з бюджетів відповідних рівнів;
 • - Бюджетні кредити, що надаються уповноваженими органами державної влади на оплатній і поворотній основі (за винятком податкових кредитів, відстрочок і розстрочок зі сплати податків та інших платежів);
 • - Інші форми державної допомоги.

Субвенція - бюджетні кошти, що надаються

комерційної організації на безоплатній та безповоротній основі на здійснення певних цільових видатків.

Субсидія - бюджетні кошти, що надаються комерційної організації на умовах часткового фінансування цільових витрат.

Бюджетний кредит - форма фінансування бюджетних витрат, що передбачає надання коштів комерційної організації на поворотній і платній основі.

До іншим формам державної допомоги можна віднести такі послуги, що надаються державними органами, як надання консультаційних послуг на безоплатній основі; надання гарантій; надання безвідсоткових позик або позик зі зниженою процентною ставкою та ін.

Бюджетні кошти, що надходять в організацію, поділяються:

 • - На кошти, призначені для фінансування капітальних вкладень, пов'язаних з новим будівництвом, реконструкцією, модернізацією та технічним переозброєнням основних фондів, а також закупівлею основних засобів та іншого майна.
 • - Кошти, призначені для фінансування поточних витрат організації і не пов'язані з капітальними вкладеннями.

ПБО 13/2000 передбачені наступні способи прийняття до бухгалтерського обліку бюджетних коштів:

 • - У міру фактичного отримання коштів;
 • - Міру прийняття рішення про надання коштів.

При першому способі з отриманням цільового фінансування збільшуються рахунки обліку коштів, капітальних вкладень, матеріальних запасів та ін. В кореспонденції з кредитом рахунка 86 "Цільове фінансування".

При другому способі організація приймає до бухгалтерського обліку бюджетні кошти при одночасному дотриманні наступних умов:

 • - Є впевненість, що умови надання цих коштів організацією будуть виконані;
 • - Є впевненість, що зазначені кошти будуть отримані.

Обидві ці умови повинні бути підтверджені документально.

Підтвердженням першої умови можуть служити заключення організацією договори, техніко-економічні обгрунтування, затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація та ін.

Підтвердженням другої умови можуть служити затверджена бюджетний розпис, повідомлення про бюджетні асигнування, ліміти бюджетних зобов'язань та інші документи.

При другому способі надаються бюджетні кошти відображаються за дебетом рахунка 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" і кредитом рахунку 86 "Цільове фінансування".

Списання бюджетних коштів з рахунку обліку цільового фінансування відображається як збільшення фінансових результатів організації. Суми бюджетних коштів, визнані в бухгалтерському обліку організації як доходів, відображаються у складі інших доходів організації як активи, отримані безоплатно.

Суми бюджетних коштів, отримані комерційною організацією на фінансування майбутніх цільових витрат, обліковуються на субрахунку 98/2 "Безоплатні надходження" у кореспонденції з рахунком 86 "Цільове фінансування".

Суми, відображені на субрахунку 98/2 "Безоплатні надходження" рахунки 98 "Доходи майбутніх періодів", списуються в кредит рахунку 91 "Інші доходи і витрати":

 • - За основними засобами - у міру нарахування амортизації;
 • - По матеріально-виробничих запасів - у міру списання на рахунки обліку витрат на виробництво і витрат обігу.

Розглянемо типові бухгалтерські проводки з обліку коштів цільового фінансування, призначеного для фінансування капітальних витрат організації:

Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";

До 86 "Цільове фінансування" - Відображено заборгованість за бюджетними коштами, призначеним для фінансування капітальних витрат;

Д 51 "Розрахункові рахунки";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - відображено надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки організації;

Д 08 "Вкладення у необоротні активи";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображена купівельна вартість придбаного основного засобу, включаючи ПДВ;

Д 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

До 51 "Розрахункові рахунки" - проведена оплата постачальнику по виставленому рахунку;

Д 01 "Основні засоби";

До 08 "Вкладення у необоротні активи" - відображено первісну вартість об'єкта основних засобів, введеного в експлуатацію;

Д 86 "Цільове фінансування";

До 98/2 "Безоплатні надходження" - придбані об'єкти основних засобів відображені в обліку як безоплатні надходження (запис робиться одночасно з прийняттям до обліку об'єктів основних засобів);

Д 20 "Основне виробництво", 44 "Витрати на продаж";

До 02 "Амортизація основних засобів" - нарахована амортизація по придбаних об'єктах основних засобів за рахунок джерел цільового фінансування;

Д 98/2 "Безоплатні надходження";

До 91/1 "Інші доходи" - одночасно; з нарахуванням амортизації частину коштів, віднесених раніше на збільшення доходів майбутніх періодів, віднесена до інших доходів організації звітного періоду (такі записи будуть проведені з обліку протягом усього терміну нарахування амортизації).

Розглянемо типові бухгалтерські проводки з обліку коштів цільового фінансування, призначеного для придбання матеріально-виробничих запасів:

Д 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";

До 86 "Цільове фінансування" - Відображено заборгованість за цільовими бюджетним коштам, призначеним для фінансування поточних витрат організації;

Д 51 "Розрахункові рахунки";

До 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - відображено отримання коштів цільового фінансування;

Д 10 "Матеріали";

До 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображена купівельна вартість придбаних матеріальних запасів, включаючи ПДВ;

Д 86 "Цільове фінансування";

До 98/2 "Безоплатні надходження" - отримані цільові бюджетні кошти віднесені і включені до складу доходів майбутніх періодів;

Д 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

До 51 "Розрахункові рахунки" - проведена оплата постачальнику за матеріали;

Д 20 "Основне виробництво";

До 10 "Матеріали" - списані матеріали на потреби виробництва;

Д 98/2 "Безоплатні надходження";

До 91/1 "Інші доходи" - частину коштів доходів майбутніх періодів, яка відповідає величині матеріалів, відпущених на потреби виробництва, віднесена до інших доходів звітного періоду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >