Облік фінансових результатів організації

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • сутність, цілі і завдання бухгалтерського обліку фінансових результатів організації;
 • • термінологію і понятійний апарат бухгалтерського обліку фінансових результатів організації;
 • • критерії визнання доходів і витрат організації як для цілей бухгалтерського обліку, так і для цілей оподаткування прибутку;
 • • порядок розрахунку фінансового результату від звичайних видів діяльності та іншої діяльності підприємства;
 • • порядок обчислення кінцевого фінансового результату;

вміти

 • • складати проводки за операціями, пов'язаними з відображенням доходів, витрат і фінансових результатів організації;
 • • розраховувати кінцевий фінансовий результат організації з урахуванням норм ПБО 18/02;
 • • робити реформацію балансу;
 • • користуватися нормативними правовими актами, що регулюють бухгалтерський облік фінансових результатів організації;

володіти

 • • вміннями та навичками документаційного та інформаційного забезпечення господарюючого суб'єкта про стан і рух його фінансових результатів;
 • • вміннями та навичками використання інформації про фінансові результати організації для цілей управління бізнесом.

Поняття доходів і витрат організації та їх класифікація

Згідно ПБУ 9/99 "Доходи організації" та ПБО 10/99 "Витрати організації" доходами визнають збільшення, а витратами - зменшення економічних вигод у результаті надходження або вибуття активів, а також погашення або виникнення зобов'язань, що призводять до відповідних змін капіталу організації. Іншими словами, надійшли за певний період грошові кошти або інше майно утворюють дохід організації, збільшуючи її активи, а зобов'язання, навпаки, призводять до зменшення доходу організації і, отже, до зменшення капіталу, що містить економічну вигоду. Але надходження слід розділяти, оскільки існують такі господарські операції, які збільшують активи на певний період часу, але доходами не є, наприклад, суми ПДВ, акцизів, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових платежів. Такі надходження відповідно до ПБО 23/2011 "Звіт про рух грошових коштів" прийнято називати грошовими коштами транзитного характеру.

Однак не завжди і вибуття активів може визнаватися витратами організації. Якщо таке вибуття активів пов'язано:

 • - З придбанням (створенням) необоротних активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів тощо);
 • - Вкладами до статутних (складеному) капітали інших організацій, придбанням акцій АТ та інших цінних паперів не з метою перепродажу (продажу);
 • - Договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала і т.п .;
 • - Попередньою оплатою матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;
 • - Авансами, задатками в рахунок оплати матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;
 • - Погашенням кредиту, позики, отриманої організацією.

Згідно ПБУ 9/99 доходи організації в залежності від їх характеру, умови отримання і напрямів діяльності організації поділяються:

 • - На доходи від звичайних видів діяльності;
 • - інші доходи.

Доходом від звичайних видів діяльності є виручка, отримана від продажу продукції (робіт, послуг) і товарів, пов'язана з діяльністю підприємства по призначенню. Тобто під доходами від звичайних видів діяльності розуміють ті доходи, отримання яких носить основний і регулярний характер і пов'язане зі звичайною виробничо-комерційної, фінансової або інвестиційною діяльністю підприємства.

Доходи, відмінні від доходів від звичайних видів діяльності, вважаються іншими надходженнями. До іншим надходженням відносяться також надзвичайні доходи. Однак надзвичайні доходи не прийнято виділяти в самостійну групу.

До складу інших доходів включаються:

 • - Надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування активів організації у випадках, коли це не є предметом діяльності організації;
 • - Надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності у випадках, коли це не є предметом діяльності організації;
 • - Надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій у випадках, коли це не є предметом діяльності організації;
 • - Прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності;
 • - Надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції і товарів;
 • - Відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, а також відсотки за використання банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цьому банку;
 • - Штрафи, пені, неустойки за порушення умов господарських договорів;
 • - Надходження до відшкодування заподіяної організації збитків;
 • - Прибуток минулих років, виявлена у звітному році;
 • - Суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якими минув строк позовної давності;
 • - Курсові і сумові різниці;
 • - Сума дооцінки активів.

До витрат по звичайних видах діяльності належать витрати, пов'язані з виготовленням продукції і її продажем, придбанням і продажем товарів. Такими витратами також вважаються витрати, здійснення яких пов'язане з виконанням робіт, наданням послуг. Витратами по звичайних видах діяльності вважається також відшкодування вартості основних засобів і нематеріальних активів, здійснюване у вигляді амортизаційних відрахувань.

Витрати, здійснення яких пов'язане з наданням за плату в тимчасове користування своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, а також від участі в капіталах інших організацій, коли це не є предметом діяльності організації, ставляться інших витрат.

Витрати по звичайних видах діяльності повинні бути згруповані за такими економічними елементами:

 • - матеріальні затрати;
 • - Витрати на оплату праці;
 • - Відрахування на соціальні потреби;
 • - Амортизація;
 • - Інші витрати.

До складу інших витрат включаються:

 • - Витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування активів організації у випадках, коли це не є предметом діяльності організації;
 • - Витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності у випадках, коли це не є предметом діяльності організації;
 • - Витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій у випадках, коли це не є предметом діяльності організації;
 • - Витрати, пов'язані з оплатою послуг кредитних організацій;
 • - Витрати, пов'язані з продажем і вибуттям (незалежно від причини) основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних запасів та інших активів, відмінних від грошових коштів, товарів і продукції;
 • - Відсотки, сплачувані організацією за надання їй в користування грошових коштів (кредитів і позик);
 • - Відрахування в оціночні резерви (резерви під знецінення вкладень у цінні папери (рахунок 59), резерви по сумнівних боргах (рахунок 63), оціночні резерви
 • (рахунок 96)), а також резерви, створювані у зв'язку з визнанням умовних фактів господарської діяльності;
 • - Штрафи, пені, неустойки за порушення умов господарських договорів;
 • - Виплати за відшкодування заподіяних збитків організацією;
 • - Збитки минулих років, визнані у звітному році;
 • - Суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення;
 • - Курсові і сумові різниці;
 • - Сума уцінки активів;
 • - Перерахування коштів (внесків), пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно-просвітницького характеру та інших аналогічних заходів.

Іншими витратами також є витрати, що виникають в результаті наслідків надзвичайних обставин (пожеж, повеней, стихійних лих і т.п.).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >