Визнання доходів та витрат організації в бухгалтерському та податковому обліку

Під визнанням доходів розуміється визначення організацією права на отримання виручки, її суми, впевненості у збільшенні економічних вигод, переходу права власності до покупця, а також у тому, що витрати, пов'язані з цієї виручці, можуть бути визначені. При неможливості визначення хоча б однієї з умов в бухгалтерському обліку визнається не дохід, а кредиторська заборгованість.

Відповідно до допущенням тимчасової визначеності фактів господарської діяльності момент визнання виручки визначається моментом переходу прав власності і безпосередньо не пов'язаний з фактичним часом надходження чи виплати грошових коштів. Момент переходу прав власності визначається виходячи з умов договору, укладеного суб'єктами угоди.

Під визнанням витрат розуміється визначення суми витрати, впевненості у зменшенні економічних вигод, а також у тому, що витрата проводиться відповідно до конкретного договором, вимогою законодавчих і нормативних актів. При неможливості визначення хоча б однієї з умов в бухгалтерському обліку визнається не витрата, а дебіторська заборгованість.

Амортизація визнається як витрати виходячи з величини амортизаційних відрахувань, яка визначається на основі вартості активів, що амортизуються, строку корисного використання та прийнятих організацією способів нарахування амортизації. При цьому для цілей оподаткування приймаються в розрахунок не всі способи нарахування амортизації, а тільки лінійний і нелінійний способи.

Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати коштів і іншої форми здійснення (допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності).

Якщо організацією прийнятий в дозволених випадках порядок визнання виручки від продажу продукції і товарів не в міру передачі прав володіння, користування і розпорядження на поставлену продукцію, відпущений товар, виконану роботу, надану послугу, а після надходження коштів і іншої форми оплати, то й витрати визнаються після здійснення погашення заборгованості.

При формуванні кінцевого фінансового результату в бухгалтерському обліку знаходять відображення всі види доходів і витрат організації.

Для цілей податкового обліку враховуються не всі отримані доходи і не всі понесені організацією витрати.

Це викликано тим, що склад витрат, що включаються в собівартість продукції і враховуються при оподаткуванні прибутку, визначається не правилами бухгалтерського обліку, а податковим законодавством.

Склад доходів і витрат, врахованих і не враховуються при оподаткуванні прибутку, встановлений гл. 25 НК.

Для цілей податкового обліку всі доходи організації, враховуються з метою оподаткування прибутку, поділяються на дві групи:

  • - Доходи від реалізації;
  • - Позареалізаційні доходи.

Склад доходів від реалізації визначено ст. 249 НК, а склад позареалізаційних доходів ст. 250 НК. Склад доходів, що не враховуються для цілей оподаткування прибутку, встановлений ст. 251 НК.

Для цілей податкового обліку всі витрати організації, які враховуються для цілей оподаткування прибутку, також поділені на дві основні групи:

  • - Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією;
  • - Позареалізаційні витрати.

Склад витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, визначено ст. 253 НК, а складу позареалізаційних витрат - ст. 265 НК. Склад витрат, що не враховуються для цілей оподаткування прибутку, встановлений ст. 270 НК.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >