Облік фінансових результатів від звичайних видів діяльності

Формування фінансового результату відповідно до Плану рахунків здійснюється на основі застосування рахунків 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати" і 99 "Прибутки і збитки". Найбільш важливою складовою є фінансовий результат від звичайної діяльності, саме він показує результати роботи підприємства, за допомогою нього приймається рішення, чи здійснювати дану діяльність надалі.

Рахунок 90 "Продажі" призначений для систематизації та накопичення інформації про доходи і витрати з ведення звичайних видів діяльності організації. На ньому формується фінансовий результат від основної діяльності за призначенням, що становить основну мету створення організації.

На цьому рахунку відображаються, зокрема, виручка і собівартість:

  • - Готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва;
  • - Робіт і послуг промислового характеру;
  • - Покупних виробів (придбаних для комплектації);
  • - Будівельних, монтажних, проектно-вишукувальних, геологорозвідувальних, науково-дослідних і тому подібних робіт;
  • - Товарів;
  • - Послуг з перевезення вантажів і пасажирів;
  • - Транспортно-експедиційних і навантажувально-розвантажувальних операцій.

Рахунок 90 "Продажі" активно-пасивний і фінансово-результатний за призначенням. Сальдо за цим рахунком

на кінець місяця не буває, так як в сумі залишку списують на рахунок 99 "Прибутки і збитки". Рахунок 90 має шість субрахунків.

На субрахунку 90/1 "Виручка" обліковуються надходження активів, визнаються виручкою. На субрахунку 90/2 "Собівартість продажів" враховується собівартість продажів. На субрахунку 90/3 "Податок на додану вартість" враховуються суми ПДВ, належні до одержання від покупців і замовників. На субрахунку 90/4 "Акцизи" враховуються суми акцизів, що включені до ціни проданої продукції (товарів). Якщо організація є платником експортних мит, то додатково відкривається субрахунок 90/5 "Експортні мита". Субрахунок 90/9 "Прибуток (збиток) від продажу" призначений для виявлення фінансового результату (прибуток або збиток) від продажів за звітний місяць. Цей фінансовий результат щомісяця списується з субрахунку 90/9 "Прибуток (збиток) від продажу" на рахунок 99 "Прибутки і збитки".

Таким чином, як було сказано вище, синтетичний рахунок 90 "Продажі" сальдо на звітну дату не має.

Можна відкривати і інші субрахунки, наприклад, з управлінських витрат, комерційним витрат за період і т.п. Структура рахунку 90 "Продажі" полегшує складання звіту про прибутки і збитки (звіту про сукупні прибутки), так як відображає основні позиції цього звіту. Звіт про сукупні прибутки в Росії складається за форматом "по функції витрат". Наявність вищеперелічених субрахунків сприяє розкриттю всіх елементів звітності.

У бухгалтерському обліку загальна схема формування фінансових результатів від продажу товарів, робіт, послуг відображається таким чином.

При формуванні фінансового результату в першу чергу необхідно визначити виручку від продажів. У бухгалтерському обліку виручка відбивається в оцінці, встановленої в договорі. На момент визнання виручки на підставі рахунку-фактури слід зробити бухгалтерські записи.

При цьому організації вправі по субрахунку 90/1 "Виручка" відображати нетто-виручку, тобто за вирахуванням ПДВ. Тоді нараховувати ПДВ вони будуть записом:

Дебет 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

Кредит 68/1 "Розрахунки з бюджетом з податку на додану вартість" - нарахований ПДВ до бюджету.

Однак найбільш поширеним варіантом є відображення виручки з урахуванням ПДВ.

При такому способі нарахування ПДВ відображається записом:

Дебет 90/3 "Податок на додану вартість";

Кредит 68/1 "Розрахунки з бюджетом з податку на додану вартість".

Продажна вартість відвантажених товарів (з урахуванням ПДВ) відображається записом:

Д 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

До 90/1 "Виручка" - відображена виручка від продажу продукції (робіт, послуг).

Одночасно з цими записами на підставі накладної списують собівартість проданих товарів, робіт, послуг:

Дебет 90/2 "Собівартість продажів";

Кредит 20 "Основне виробництво", 26 "Загальногосподарські витрати", 43 "Готова продукція", 41 "Товари" - списана собівартість товарів, готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг на величину собівартості;

Дебет 90/2 "Собівартість продажів";

Кредит 44 "Витрати на продаж" - списані витрати на продаж продукції;

Д 90/9 "Прибуток (збиток) від продажу";

До 99 "Прибутки і збитки" - відображено прибуток від продажів;

Д 99 "Прибутки і збитки";

До 90/9 "Прибуток (збиток) від продажу" - відбито втрати від продажів;

Д 51 "Розрахункові рахунки";

До 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - отримана виручка від продажу продукції (робіт, послуг).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >