Реформація балансу

Як відомо, перед складанням річного звіту потрібно провести реформацію балансу. Сутність реформації полягає в тому, що бухгалтер закриває рахунки, де враховувалися фінансові результати, тобто зводить їх сальдо до нуля. Це робиться для того, щоб очистити записи з обліку фінансових результатів за минулі періоди.

Реформація балансу повинна бути проведена за станом на 31 грудня. Цією датою бухгалтер закриває рахунки 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати" і 99 "Прибутки і збитки".

Закриття рахунку 90 "Продажі"

Зіставляючи обороти за субрахунками рахунку 90 "Продажі", в кінці кожного місяця бухгалтер визначає фінансовий результат діяльності підприємства. Так, якщо за підсумками місяця фірма отримала позитивну різницю між виручкою, нарахованими з виручки податками і собівартістю продажів, то бухгалтер робить такий запис:

Дебет 90 субрахунок "Прибуток (збиток) від продажу";

Кредит 99 "Прибутки і збитки" - відображено прибуток за звітний місяць.

Збиток же бухгалтер списує проводкою:

Дебет 99 "Прибутки і збитки";

Кредит 90 субрахунок "Прибуток (збиток) від продажу" - відбито втрати за звітний місяць.

У результаті на кінець кожного місяця сальдо по рахунку 90 "Продажі" дорівнює нулю. Проте всі субрахунку рахунку 90 "Продажі" мають сальдо, причому їх величина збільшується з січня по грудень. І тільки в кінці року (31 грудня) залишки за цими субрахунками потрібно списати на субрахунок 90/9 "Прибуток (збиток) від продажу".

В обліку це буде відображено так:

Дебет 90 субрахунок "Виручка";

Кредит 90 субрахунок "Прибуток (збиток) від продажу" - Закритий субрахунок "Виручка";

Дебет 90 субрахунок "Прибуток (збиток) від продажу";

Кредит 90 субрахунок "Собівартість продажів" - Закритий субрахунок "Собівартість продажів";

Дебет 90 субрахунок "Прибуток (збиток) від продажу";

Кредит 90 субрахунок "Податок на додану вартість" - Закритий субрахунок "Податок на додану вартість" і т.д.

Закриття рахунку 91 "Інші доходи і витрати"

На кінець кожного місяця рахунок 91 "Інші доходи і витрати" сальдо не має. Однак у його субрахунків є дебетові чи кредитові залишки, причому їх величина збільшується з січня по грудень. 31 грудня так само, як і на рахунку 90 "Продажі", потрібно закрити всі субрахунки рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

Проведення будуть такими:

Дебет 91 субрахунок "Інші доходи";

Кредит 91 субрахунок "Сальдо інших доходів і витрат" - Закритий субрахунок "Інші доходи";

Дебет 91 субрахунок "Сальдо інших доходів і витрат";

Кредит 91 субрахунок "Інші витрати" - Закритий субрахунок "Інші витрати".

Закриття рахунку 99 "Прибутки і збитки"

Щоб дізнатися, як організація працювала у звітному році, бухгалтер повинен зіставити річні дебетові і кредитові обороти по рахунку 99 "Прибутки і збитки".

Якщо підприємство за підсумками року отримало прибуток (станом на 31 грудня на рахунку 99 "Прибутки і збитки" кредитове сальдо), в обліку робиться проводка:

Дебет 99 "Прибутки і збитки";

Кредит 84 "Нерозподілений прибуток" - відображена чиста (нерозподілений) прибуток звітного року.

Якщо ж підприємство за підсумками року отримало збиток (станом на 31 грудня на рахунку 99 "Прибутки і збитки" дебетове сальдо), в обліку робиться проводка:

Д 84 "Непокритий збиток";

До 99 "Прибутки і збитки" - відображено непокритий збиток звітного року.

Суми нерозподіленого прибутку звітного року в першу чергу спрямовуються за підсумками затвердження річної бухгалтерської звітності на виплату дивідендів засновникам організації, на поповнення коштів резервного та статутного капіталу, на погашення збитків минулих років, а також на формування коштів фондів споживання і накопичення, за умови того, що їх створення передбачено обліковою політикою підприємства. Формування коштів фондів споживання і накопичення може бути організовано на окремих субрахунках, відкритих до рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий) збиток".

Напрямки використання прибутку відображаються в обліку такими бухгалтерськими записами:

Дебет 84/1 "Нерозподілений прибуток минулих років";

Кредит 75/2 "Розрахунки по виплаті доходів" - нарахований дохід засновникам та акціонерам;

Дебет 84/1 "Нерозподілений прибуток минулих років";

Кредит 80 "Статутний капітал" - нерозподілений прибуток спрямована на збільшення статутного капітана;

Дебет 84/1 "Нерозподілений прибуток минулих років";

Кредит 82 "Резервний капітал" - нерозподілений прибуток відрахована в резервний капітал;

Дебет 84/1 "Нерозподілений прибуток минулих років";

Кредит 84/2 "Непокритий збиток" - нерозподілений прибуток спрямована на покриття збитків минулих років.

Збори акціонерів (засновників) може прийняти рішення взагалі не розподіляти отриманий прибуток або залишити нерозподіленим якусь її частину. Це відображається записом:

Д 84 "Нерозподілений прибуток звітного року";

До 84/1 "Нерозподілений прибуток минулих років" - невикористана частина прибутку приєднана до нерозподіленого прибутку минулих років.

Організації можуть закінчувати звітний рік зі збитком. Компетентний орган може прийняти рішення про залишення на балансі підприємства непокритого збитку звітного року. У цьому випадку виявлений чистий збиток підлягає відображенню в бухгалтерській звітності. Однак наявність в бухгалтерській звітності відомостей про збитки різко знижує інвестиційну привабливість організації. Тому її керівництво має вжити всіх заходів для того, щоб покрити збиток.

За наявності збитку за результатами роботи організації за звітний рік списання його з бухгалтерського балансу може здійснюватися за рахунок різних джерел.

За рахунок нерозподіленого прибутку:

Дебет 84/1 "Нерозподілений прибуток минулих років";

Кредит 84/2 "Непокритий збиток" - нерозподілений прибуток минулих років направлена на покриття збитків звітного року.

За рахунок статутного капіталу організації при доведенні його до величини чистих активів:

Дебет 80 "Статутний капітал";

Кредит 84/2 "Непокритий збиток" - статутний капітал зменшений до величини чистих активів.

За рахунок коштів резервного капіталу:

Дебет 82 "Резервний капітал";

Кредит 84/2 "Непокритий збиток" - кошти резервного капіталу спрямовані на погашення збитку звітного року.

Па погашення збитків простого товариства можуть бути спрямовані цільові внески його учасників:

Дебет 75/1 "Розрахунки з засновниками по внесках до статутного капіталу";

Кредит 84/2 "Непокритий збиток" - цільові внески учасників спрямовані на погашення збитків звітного року.

При недостатності наявних джерел непокритий збиток залишається на балансі організації:

Дебет 84/3 "Непокритий збиток минулих років";

Кредит 84/2 "Непокритий збиток звітного року" - непокритий збиток звітного року приєднаний до непокритих збитків минулих років.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >