Бухгалтерський баланс і звітність

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • основні поняття і вимоги, що пред'являються до складання звітності;
 • • оцінку і порядок формування статей основних форм бухгалтерської фінансової звітності;
 • • склад і зміст бухгалтерської фінансової звітності;
 • • систему нормативного регулювання бухгалтерської звітності в Російській Федерації;

вміти

 • • користуватися нормативними та правовими актами, що регулюють бухгалтерський звіт і фінансову звітність в Російській Федерації;
 • • складати форми бухгалтерської фінансової звітності на підставі зведених регістрів бухгалтерського обліку;
 • • проводити аналіз господарської діяльності підприємства на основі даних бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності;

володіти

 • • вміннями та навичками системного аналізу, рахункового та облікового узагальнення інформації, підсумкового контролю за господарськими операціями, що здійснюються на підприємстві;
 • • вміннями та навичками вибору оптимальних варіантів формування облікової політики організації з метою прийняття важливих управлінських рішень;
 • • вміннями та навичками використання бухгалтерської інформації, що відображається у фінансовій звітності, для цілей прийняття важливих управлінських рішень.

Бухгалтерська звітність: основні поняття і вимоги

В умовах ринкової економіки та переходу до неї підприємство - самостійний елемент економічної системи - взаємодіє з партнерами по бізнесу, бюджетами різних рівнів, власниками капіталу та іншими суб'єктами, в процесі чого з ними виникають фінансові відносини. У зв'язку з цим з'являється необхідність фінансового управління фірмою, тобто певної системи принципів, методів і прийомів регулювання фінансових ресурсів, що забезпечують досягнення намічених цілей організації.

Базою для прийняття управлінських рішень на підприємстві є інформація економічного характеру. Рішення приймає не тільки адміністрація організації, по і інші користувачі економічної інформації (зацікавлені сторони, що знаходяться за межами фірми і мають потребу в інформації для прийняття рішень щодо цього підприємства). Внутрішні користувачі оперують інформацією, зовнішні - даними фінансової звітності організації. І ті й інші дані формуються у процесі бухгалтерського обліку підприємства та аналізу фінансово-господарської діяльності організації, проведеного за даними бухгалтерських регістрів і бухгалтерської звітності.

В системі економічної інформації бухгалтерська звітність є одним з найважливіших інструментів управління, що містять найбільш синтезовану та узагальнену інформацію, а також основою об'єктивної оцінки господарської діяльності підприємства, базою поточного (тактичного) і перспективного (стратегічного) планування, дієвим інструментом для прийняття управлінських рішень.

Завершальною стадією облікового процесу є складання та подання бухгалтерської звітності.

Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати його господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами (регістрам) на певну звітну дату.

Показники бухгалтерської звітності прямо і побічно формуються з рахунків Головної книги або виводяться з облікових даних, одержуваних у результаті спеціальних розрахунків. Звідси випливає органічний зв'язок між бухгалтерським обліком і бухгалтерською звітністю, яка полягає в тому, що зведені облікові дані переходять у відповідні форми звітності у вигляді синтетичних підсумкових показників.

За своїм призначенням бухгалтерська звітність є основним джерелом інформації про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі. Фінансове становище організації визначається знаходяться в її розпорядженні активами, структурою зобов'язань і капіталу організації, а також її здатністю адаптуватися до змін у середовищі функціонування. Інформація про фінансові результати дозволяє оцінити потенційні зміни в ресурсах і зобов'язання організації. Дані про зміни у фінансовому становищі організації дають можливість оцінити її інвестиційну, фінансову та поточну діяльність у звітному періоді, а також оцінити перспективи і тенденції її розвитку.

Ретельне вивчення показників бухгалтерської звітності дозволяє розкрити причини досягнутих успіхів або недоліків у роботі, намітити шляхи вдосконалення діяльності організації, визначити джерела і резерви подальшого зростання.

У сучасній системі бухгалтерського обліку організації формують інформацію як для зовнішніх, так і для внутрішніх користувачів. В умовах ринкових відносин в числі користувачів бухгалтерської звітності можуть налічуватися сотні юридичних і фізичних осіб, які бажають мати інформацію про господарюючого суб'єкта. Причому для різних користувачів звітності буде важлива тільки та інформація, яка найбільшою мірою задовольняє їхні майновим інтересам.

Основні інтереси користувачів інформації, що формується в бухгалтерському обліку:

 • а) внутрішні користувачі:
  • - Керівники організації - особи, які призначаються власниками для здійснення оперативного управління, потребують інформації про фінансовий стан організації. Маючи таку інформацію, керівництво забезпечує ефективне управління для прийняття відповідних управлінських рішень;
  • - Акціонери - на основі даних бухгалтерської звітності оцінюють, наскільки ефективно адміністрація виконує свої функції, тобто наскільки фінансово успішно функціонує організація. Від фінансового благополуччя багато в чому залежить і дивідендна політика організації;
  • - Працівники організації - хочуть мати інформацію про фінансове становище і про доходи, оскільки від цього залежить розмір їхньої заробітної плати, стабільність робочих місць;
 • б) зовнішні користувачі:
  • - Комерційні партнери - постачальники, яким необхідно знати інформацію про ступінь платоспроможності (ліквідності) організації, і покупці, які повинні бути впевнені в тому, що організація є надійним джерелом поставок;
  • - Кредитори - банки та інші позикодавці, що надають організації короткострокові і довгострокові кредити, повинні бути впевнені в тому, що організація буде здатна погасити позику і виплатити відсотки у встановлений термін;
  • - Податкові органи - їм необхідно мати інформацію про прибуток організації та її майновий стан для визначення сум податкових зобов'язань.

Узагальнюючи все вищевказане, можна зробити висновок, що зовнішні користувачі бухгалтерської інформації за даними звітності отримують можливість:

 • - Оцінити фінансове становище потенційних партнерів;
 • - Прийняти рішення щодо доцільності та умов ведення справ з тим чи іншим партнером;
 • - Уникнути видачі кредитів ненадійним клієнтам;
 • - Оцінити доцільність придбання активів тієї чи іншої організації;
 • - Правильно побудувати відносини з замовниками та партнерами.

Для внутрішніх користувачів бухгалтерська звітність, а також дані обліку, що послужили основою для її формування, є важливими показниками як для оперативного управління, так і для контролю збереження свого майна.

Бухгалтерську звітність, надану організацією різним користувачам, можна класифікувати за різними ознаками, зокрема: за видами; по періодичності складання; за ступенем узагальнення звітних даних; за обсягом відомостей, що включаються у звітність.

Розкриємо детальніше класифікацію бухгалтерської звітності за названими ознаками.

За видами бухгалтерська звітність поділяється:

 • а) на бухгалтерську - містить відомості про майно, зобов'язання і фінансові результати діяльності організації у вартісних показниках. На основі даних бухгалтерської звітності підприємство звітує перед усіма зацікавленими користувачами;
 • б) статистичну - складається на основі даних бухгалтерського обліку, в ній знаходять відображення окремі показники господарської діяльності підприємства, як у вартісному, так і в натуральному вираженні. На основі даних статистичної звітності аналізують економічні показники підприємства, а також виявляють тенденції та закономірності розвитку самого господарюючого суб'єкта;
 • в) оперативну - складається на основі даних оперативного обліку, в ній відображаються дані за короткі проміжки часу (день, декада тощо). Ці показники використовують для оперативного контролю та управління підприємством.

По періодичності складання звітність поділяється:

 • а) на внутригодовую (проміжну) - це звітність за день, декаду, місяць, квартал, півріччя, дев'ять місяців.
 • б) річну - це звітність організації за рік, складається на 1 січня року, наступного за звітним.

За ступенем узагальнення звітних даних звітність поділяється:

 • а) на первинну - складає організація, як самостійний господарюючий суб'єкт;
 • б) зведену (консолідовану) - становить вищестояща (головний) організація на підставі первинних звітів залежних організацій.

За обсягом відомостей звітність поділяється:

 • а) на внутрішню - характерна для діяльності окремої ділянки організації, складається для використання всередині організації;
 • б) зовнішню - характерна для організації в цілому, складається для зовнішніх користувачів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >