Порядок складання бухгалтерської звітності і правила оцінки статей балансу

Для того щоб бухгалтерська звітність відповідала висунутим до неї вимогам, необхідно забезпечити дотримання наступних умов: повне відображення за звітний період усіх господарських операцій і результатів інвентаризації всіх виробничих ресурсів, готової продукції та розрахунків; повний збіг даних синтетичного і аналітичного обліку, а також показників звітів і балансів з даними синтетичного і аналітичного обліку; здійснення запису господарських операцій в бухгалтерському обліку тільки на підставі належно оформлених виправдувальних документів або прирівняних до них технічних носіїв інформації; правильна оцінка статей балансу.

Складання звітності повинна передувати значна підготовча робота, здійснюється за заздалегідь складеним спеціальним графіком. Важливим етапом підготовчої роботи складання звітності є закриття в кінці звітного періоду всіх операційних рахунків: калькуляційних, збірно-розподільчих, сопоставляющих, фінансово-результативних. До початку цієї роботи повинні бути здійснені всі бухгалтерські записи на синтетичних і аналітичних рахунках (включаючи результати інвентаризації), перевірена правильність цих записів.

Бухгалтерська звітність підписується керівником організації, про що було сказано вище. Також вказується дата складання бухгалтерського балансу.

Загальні правила оцінки статей бухгалтерського балансу встановлені нормами ПБУ 4/99 і відповідних ПБО.

Відповідно до зазначених положень господарські засоби та джерела їх утворення відображаються в бухгалтерському балансі в наступній оцінці:

 • - Основні засоби, нематеріальні активи та дохідні вкладення в матеріальні цінності - за їх залишкової вартості;
 • - Об'єкти незавершені будівництвом - за фактичними витратами для інвестора (забудовника);
 • - Фінансові вкладення - за первісною вартістю або за поточною ринковою вартістю;
 • - Матеріальні запаси - за їх фактичною собівартістю;
 • - Витрати в незавершеному виробництві - за фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості; за прямими статтями витрат або за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів - в масовому і серійному виробництві; за фактично виробленим затратам - при одиничному виробництві продукції;
 • - Витрати на продаж в торгових організаціях - в сумі витрат (у частині транспортних витрат), що припадають на залишок непроданих товарів;
 • - Готова і відвантажена продукція - за повною або неповною фактичної виробничої собівартості і за повною або неповною нормативної (планової) собівартості;
 • - Товари - за вартістю їх придбання (за купівельною ціною) або за продажною вартістю з окремим виділенням торгової націнки (надбавки);
 • - Товари відвантажені - за повної фактичної собівартості або по повній нормативної собівартості;
 • - Витрати майбутніх періодів - у сумі витрат, фактично вироблених в звітному періоді, але відносяться до майбутніх періодів;
 • - Дебіторська заборгованість - у сумах заборгованості дебіторів, що випливають з договорів та бухгалтерських записів і визнаних організацією правильними;
 • - Грошові кошти в касі, на розрахункових, валютних, спеціальних та інших рахунках організації - в сумі залишків грошових коштів, виражених в рублях;
 • - Статутний капітал - у розмірі, зафіксованому в установчих документах організації;
 • - Резервний капітал - у сумі залишку невикористаних коштів резервного капіталу;
 • - Додатковий капітал - у сумі приросту вартості майна по переоцінці та сум емісійного доходу;
 • - Цільові фінансування та надходження - у сумі залишку невикористаних коштів цільового фінансування;
 • - Нерозподілений прибуток минулих років - у сумі залишку прибутку, що залишилася в розпорядженні організації за результатами роботи за минулий рік;
 • - Нерозподілений прибуток звітного року - в сумі нерозподіленого прибутку звітного року в оцінці нетто, що розраховується у вигляді різниці між валовим прибутком звітного року та належного до сплати податку на прибуток та інших платежів з прибутку, включаючи санкції за порушення законодавства про податки і зборів;
 • - Короткострокові і довгострокові позики і кредити - у сумі кредиторської заборгованості щодо непогашених кредитах і позиках з урахуванням належних за ними відсотків;
 • - Кредиторська заборгованість - у сумах заборгованості за зобов'язаннями підприємства перед кредиторами, що випливають з бухгалтерських записів і визнаних організацією правильними;
 • - Доходи майбутніх періодів - у сумах, що враховуються відповідно до ПБО як доходи майбутніх періодів;
 • - Резерви майбутніх витрат - у сумі залишків невикористаних коштів, зарезервованих організацією у вигляді резервів різних призначень.

Бухгалтерський баланс повинен включати числові показники у нетто-оцінці, тобто за вирахуванням регулюючих величин (наприклад, величини сум амортизаційних відрахувань), які повинні розкриватися в поясненнях до бухгалтерського балансу.

У бухгалтерській звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадків, коли такий залік передбачено відповідними ПБО.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >