Інформація про пов'язаних сторін

Пов'язані сторони - це юридичні та (або) фізичні особи, здатні впливати на діяльність організації, складової бухгалтерську звітність.

Згідно ПБУ 11/2008 "Інформація про пов'язаних сторін" пов'язаними сторонами можуть бути:

 • - Юридична та (або) фізична особа і організація, складова бухгалтерську звітність, які є афілійованими особами відповідно до законодавства РФ;
 • - Юридична та (або) фізична особа, зареєстрована як індивідуального підприємця, і організація, складова бухгалтерську звітність, які беруть участь у спільній діяльності;
 • - Організація, яка складає бухгалтерську звітність, і недержавний пенсійний фонд, який діє в інтересах працівників такої організації чи іншої організації, яка є пов'язаною стороною організації, складової бухгалтерську звітність.

Інформація про пов'язаних сторін повинна включати дані про операції між комерційною організацією, складовою бухгалтерську звітність, і пов'язаною стороною.

Згідно ПБУ 11/2008 операціями зі зв'язаною стороною можуть бути:

 • - Придбання та продаж продукції, товарів, робіт, послуг;
 • - Придбання та продаж основних засобів та інших активів;
 • - Оренда майна та надання майна в оренду;
 • - Фінансові операції;
 • - Передача активів у вигляді внеску в статутні капітали;
 • - Надання та отримання забезпечень виконання зобов'язань.

Організація, яка складає бухгалтерську звітність, повинна розкривати інформацію про пов'язаних сторін у випадках:

 • - Коли така організація контролюється або на неї чиниться значний вплив юридичним і (або) фізичною особою;
 • - Коли така організація контролює чи робить значний вплив на юридичну особу;
 • - Коли така організація і юридична особа контролюються або на них чиниться значний вплив одним і тим же юридичним і (або) одним і тим же фізичною особою.

Перелік пов'язаних сторін, інформація про які розкривається в бухгалтерській звітності організації, встановлюється такою організацією самостійно на основі норм ПБО 11/2008 виходячи зі змісту відносин між організацією, складовою бухгалтерську звітність, і пов'язаною стороною з урахуванням вимоги пріоритету змісту перед формою. При цьому міститься в звітності інформація повинна розкривати:

 • - Характер відносин;
 • - Види операцій з пов'язаними сторонами;
 • - Обсяг операцій кожного виду;
 • - Вартісні показники по незавершених на кінець звітного періоду операціями;
 • - Умови і строки здійснення (завершення) розрахунків за операціями, а також форма розрахунків;
 • - Величину освічених резервів по сумнівних боргах на кінець звітного періоду;
 • - Величину списаної дебіторської заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув, інших боргів, нереальних для стягнення, в тому числі за рахунок резерву по сумнівних боргах.

Правила формування та подання інформації за сегментами в бухгалтерській звітності встановлені нормами ПБУ 12/2010 "Інформація за сегментами".

Інформація за сегментами - інформація, розкриває частина діяльності організації в певних господарських умовах шляхом подання встановленого переліку показників бухгалтерської звітності організації.

Сегментами може бути наступна інформація, яка включає в себе:

 • - Дані за окремими видами діяльності в різних регіонах при веденні декількох видів діяльності в різних регіонах;
 • - Дані про виробництво і продаж товарів власного виробництва або придбаних у інших організацій, про продаж товарів одного виду в різних регіонах при веденні одного виду діяльності в різних регіонах;
 • - Дані про продаж різних товарів, виконанні робіт, наданні послуг в одному регіоні та ін.

Інформація за сегментами повинна розкриватися за двома видами сегментів: операційного і географічному.

Інформація з операційного сегменту розкриває частина діяльності організації з виробництва певних товарів, виконання певних видів робіт, послуг або однорідних груп товарів, робіт, послуг, яка за рівнем ризиків і отримання прибутків відрізняється від ризиків і прибутків при виробництві інших товарів, робіт, послуг або однорідних груп товарів, робіт, послуг.

Наявність операційних сегментів характерно для багатопрофільних організацій, що займаються виробництвом і реалізацією різних видів товарів, робіт, послуг. Наприклад, організація здійснює три різних види діяльності: роздрібну та оптову торгівлю покупними товарами, а також здачею власного майна в оренду.

Інформація по географічному сегменту розкриває частина діяльності організації з виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг у певному географічному регіоні діяльності організації, яка за рівнем ризиків і отримання прибутків відрізняється від ризиків і прибутків від діяльності організації в інших географічних регіонах.

Наявність географічних сегментів характерно для організацій, що ведуть свою діяльність в різних регіонах на території РФ і за кордоном.

Відповідно до ПБО 12/2010 організація самостійно встановлює перелік сегментів, інформація з яких розкривається в бухгалтерській звітності виходячи з організаційної та управлінської структури організації.

Інформація по окремому операційному або географічному сегменту, що підлягає обов'язковому розкриттю в бухгалтерській звітності, утворює інформацію по звітному сегменту.

Операційний або географічний сегмент вважається звітним, якщо значна величина його виручки отримана від продажу зовнішнім покупцям і виконується хоча б одна з таких умов:

 • - Виручка від продажу зовнішнім покупцям і від операцій з іншими сегментами даної організації складає не менше 10% від загальної суми виручки всіх сегментів;
 • - Фінансовий результат діяльності даного сегмента становить не менше 10% в сумарного прибутку або сумарного збитку всіх сегментів;
 • - Активи даного сегмента становлять не менше 10% сумарних активів всіх сегментів.

На звітні сегменти, виділені при підготовці бухгалтерської звітності організації, має припадати не менше 75% виручки організації. Якщо на звітні сегменти, виділені при підготовці бухгалтерської звітності, припадає менше 75% виручки, то повинні бути виділені додаткові звітні сегменти незалежно від того, чи задовольняють вони окремо умовам, передбаченим п. 9 ПБО 12/2010.

При формуванні бухгалтерської звітності розкриття інформації за звітними сегментами здійснюється шляхом подання визначеного переліку показників (виручка, витрати, активи і зобов'язання). При цьому виділяється первинна і вторинна інформація за сегментами. Виділення первинної і вторинної інформації за звітними сегментами проводиться виходячи з переважаючих джерел і характеру наявних ризиків та отриманих прибутків діяльності організації.

Переважні джерела і характер ризиків і прибутків виявляються на основі організаційної та управлінської структури організації, а також системи внутрішньої звітності.

Основними показниками, що дозволяють встановити відмінності між звітними сегментами, є ризик і прибуток.

Якщо ризики і прибутку організації визначаються відмінностями в вироблених товарах, роботах, послугах, то первинної визнається розкриття інформації по операційним сегментам, а вторинної - за географічними сегментами.

Якщо ризики і прибутку організації визначаються відмінностями в географічних регіонах діяльності, то первинної визнається розкриття інформації за географічними сегментами, а вторинним - по операційним сегментам.

Якщо ризики і прибутку організації визначаються в рівній мірі відмінностями в вироблених товарах, роботах, послугах і відмінностями в географічних регіонах діяльності, то первинної вважається інформація по операційним сегментам, а вторинної - за географічними сегментами.

Якщо організаційна та управлінська структура організації, а також система внутрішньої звітності не ґрунтуються ні на вироблених товарах, роботах, послугах, ні на географічних регіонах діяльності, то виділення первинної та вторинної інформації за звітними сегментами виробляється на основі рішення керівника організації.

Порядок розкриття інформації по діяльності, що припиняється в бухгалтерській звітності комерційної організації встановлено ПБО 16/02 "Інформація по діяльності".

Під інформацією по діяльності, що припиняється розуміється інформація, розкриває частина діяльності організації по виробництву продукції, продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, яка може бути виділена операційно і (або) функціонально для цілей складання бухгалтерської звітності та у відповідності з прийнятим організацією рішенням, підлягає припиненню .

Активи, доходи, витрати, зобов'язання відносяться або можуть бути віднесені до діяльності, що припиняється в тому випадку, якщо вони будуть продані, погашені або іншим чином вибувають через припинення частині діяльності організації.

Інформація по діяльності, що припиняється не розкривається організацією при припиненні діяльності внаслідок обставин, що мають надзвичайний характер, внаслідок примусового вилучення майна, а також внаслідок звернення майна у державну власність. Це означає, що ПБО 16/02 застосовується тільки у випадках свідомого і добровільного припинення організацією якого-небудь виду діяльності чи її частини.

Припинення частині діяльності організації може здійснюватися:

 • - Шляхом продажу майнового комплексу (підприємства) або його частини, що представляють собою сукупність активів і зобов'язань, що відносяться до діяльності, що припиняється, в результаті укладення єдиної угоди;
 • - Шляхом продажу окремих активів та припинення виконання у встановленому законодавством порядку окремих зобов'язань, що відносяться до діяльності, що припиняється;
 • - Шляхом відмови від продовження частині діяльності;
 • - При реорганізації організації у формі виділення з її складу одного або декількох юридичних осіб.

Діяльність може бути визнана припиняється за умови прийняття уповноваженим органом організації рішення про припинення частині діяльності організації та вироблення єдиної програми припинення діяльності на дату виникнення найбільш раннього з таких подій:

 • - Укладення організацією договорів купівлі-продажу активів, без яких діяльність, що виділятимуться як що припиняється, нездійсненна;
 • - Доведення інформації про рішення припинення діяльності до відома юридичних і фізичних осіб, чиї інтереси безпосередньо будуть зачеплені.

У річної бухгалтерської звітності організація повинна розкривати таку інформацію по діяльності, що припиняється:

 • - У бухгалтерському балансі - вартість активів з урахуванням визнання зниження їх вартості;
 • - Звіті про фінансові результати - суми доходів, витрат, прибутків або збитків до оподаткування, а також суми нарахованого податку на прибуток, що відносяться до діяльності, що припиняється;
 • - Звіті про рух грошових коштів - рух грошових коштів, що відноситься до діяльності, що припиняється, в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом поточного звітного року;
 • - Поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати - опис діяльності, що припиняється.

Правила та порядок розкриття інформації про участь у спільній діяльності в бухгалтерській звітності комерційної організації встановлені ПБУ 20/03 "Інформація про участь у спільній діяльності".

Під інформацією про участь у спільній діяльності розуміється інформація, розкриває частина діяльності організації, здійснюваної з метою добування економічних вигід або доходу спільно з іншими організаціями та (або) індивідуальними підприємцями шляхом об'єднання вкладів і (або) спільних дій без утворення юридичної особи.

ПБО 20/03 визначає три види участі організації у спільній діяльності:

 • - Спільно здійснювані операції;
 • - Спільно використовувані активи;
 • - спільна діяльність.

Організація, що є учасником договору про спільну діяльність, у бухгалтерській звітності повинна розкрити наступну інформацію:

 • - Мета спільної діяльності;
 • - Спосіб вилучення економічної вигоди або доходу;
 • - Класифікацію звітного сегмента: операційний або географічний;
 • - Вартість активів і зобов'язань, що відносяться до спільної діяльності;
 • - Суми доходів, витрат, прибутку або збитку, що відносяться до спільної діяльності.

Розкриття інформації в бухгалтерській звітності організації про участь у спільній діяльності здійснюється в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати.

Розкриття інформації про зміни оціночних значень передбачено ПБО 21/2008 "Зміни оціночних значень".

Зміною оцінного значення визнається коригування вартості активу (зобов'язання) або величини, що відбиває погашення вартості активу, обумовлена появою повой інформації, яка виробляється виходячи з оцінки існуючого стану справ в організації, очікуваних майбутніх вигод і зобов'язань і не є виправленням помилки в бухгалтерській звітності.

В обліку використовуються різні оцінні значення, наприклад, величина резерву по сумнівних боргах, резерву під зниження вартості матеріально-виробничих запасів, інших оціночних резервів, строки корисного використання основних засобів, нематеріальних активів та інших активів, що амортизуються, оцінка очікуваного надходження майбутніх економічних вигод від використання амортизуються активів.

Згідно ПБУ 21/2008 зміна способу оцінки активів і зобов'язань не є зміною оцінного значення.

Якщо якась зміна в даних бухгалтерського обліку не піддається однозначної класифікації в якості зміни облікової політики або зміни оцінного значення, то для цілей бухгалтерської звітності воно визнається зміною оцінного значення.

Зміна оцінного значення має бути визнано в бухгалтерському обліку шляхом включення в доходи або витрати організації (перспективно):

 • - Періоду, в якому відбулася зміна, якщо така зміна впливає на показники бухгалтерської звітності тільки даного звітного періоду:
 • - Періоду, в якому відбулася зміна, і майбутніх періодів, якщо така зміна впливає на бухгалтерську звітність даного звітного періоду і бухгалтерську звітність майбутніх періодів.

Зміна оцінного значення, що безпосередньо впливає на величину капіталу організації, підлягає визнанню шляхом коригування відповідних статей капіталу в бухгалтерській звітності за період, у якому відбулася зміна.

У поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати організація повинна розкривати таку інформацію про зміну оцінного значення:

 • - Зміст зміни, що вплинула на бухгалтерську звітність за звітний період;
 • - Зміст зміни, яке вплине на бухгалтерську звітність за майбутні періоди, за винятком випадків, коли оцінити вплив зміни на бухгалтерську звітність за майбутні періоди неможливо. Факт неможливості такої оцінки підлягає розкриттю.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >