Навігація
Головна
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Повна і достовірна статистична інформація є тим необхідним підставою, на якому базується процес управління економікою. Ухвалення управлінських рішень на всіх рівнях - від загальнодержавного або регіонального до рівня окремої корпорації або приватної фірми - неможливо без належного статистичного забезпечення. Саме статистичні дані дозволяють визначити обсяги валового внутрішнього продукту і національного доходу, виявити основні тенденції розвитку галузей економіки та видів економічної діяльності, оцінити рівень інфляції, проаналізувати стан фінансових і товарних ринків, дослідити рівень життя населення та інші соціально-економічні явища і процеси.

Статистика - це наука, що вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною, кількісне вираження закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу.

Для отримання статистичної інформації органи державної та відомчої статистики, аналітичні підрозділи банків і бірж, страхових та інвестиційних компаній, маркетингові та соціологічні служби проводять різного роду статистичні дослідження. Статистичне дослідження включає в себе такі основні стадії, як збір даних, їх зведення і угруповання, аналіз і розрахунок узагальнюючих показників, моделювання та прогнозування досліджуваних процесів.

Використовувані на всіх стадіях дослідження прийоми і методи збору, обробки та аналізу даних є предметом вивчення теорії статистики - базової галузі статистичної павуки. Розроблена нею методологія застосовується в макроекономічній статистиці, галузевих статистиках (промисловості, сільського господарства, торгівлі та ін.), Статистикою населення, соціальній статистиці і в інших статистичних галузях.

Вивчення курсу статистики формує у майбутнього фахівця в галузі економіки та управління ряд найважливіших компетенцій, якими він повинен володіти, а саме, він повинен:

 • знати основи статистичної методології, логіки статистичного дослідження, аналітичних можливостей статистичних показників;
 • вміти застосовувати статистичні прийоми і методи для вирішення конкретних завдань, пов'язаних зі збором та обробкою даних;
 • володіти сучасними методами аналізу та інтерпретації даних вітчизняної та зарубіжної статистики, результатів проведених статистичних досліджень.

Компетенції в області статистики необхідні не тільки економістам і менеджерам. Статистичні прийоми і методи широко застосовуються в маркетингових і соціологічних дослідженнях, страхуванні та медицині, контролі технологічних процесів і якості продукції та інших напрямках наукової та практичної діяльності. Знання статистичної методології дозволяє фахівцям різного профілю впевнено орієнтуватися й успішно вирішувати професійні завдання в умовах величезного інформаційного потоку, який оточує нас в даний час.

Даний підручник підготовлений викладачами кафедри теорії статистики та прогнозування та кафедри соціально-економічної статистики Московського державного університету економіки, статистики та інформатики (МЕСІ). Призначений для студентів, які вивчають курси "Статистика", "Теорія статистики" або "Загальна теорія статистики".

Розділ І. Теорія статистики

Предмет, метод і організація статистики

Статистика як наука і галузь практичної діяльності

Термін "статистика" має кілька значень. По-перше, під статистикою розуміють галузь практичної діяльності зі збирання, обробці, аналізу та публікації статистичної інформації як в цілому по країні, так і по окремих її регіонах. Така діяльність з певними відмінностями у використовуваній методології здійснюється у всіх країнах. У Росії цю роботу виконує Федеральна служба державної статистики (Росстат, колишня назва організації - Державний комітет РФ по статистиці).

Статистикою також часто називають і сам результат статистичної діяльності, тобто масив статистичних даних або узагальнюючі показники, що характеризують стан масових явищ і процесів з тієї чи іншої сукупності за певний період. Споживачами статистичної інформації є органи державного управління, наукові організації, інформаційні агентства, аналітичні служби компаній і банків, фізичні особи. В останні роки стрімко підвищується значення статистичної інформації в маркетингових дослідженнях.

Статистика як наука почала формуватися в VII ст. у відповідь на потребу держави розташовувати достовірними статистичними даними про наявні ресурси для ефективного управління, організації виробництва, торгівлі, оподаткування тощо В даний час статистика - це наука, яка включає в себе розгалужену систему наукових дисциплін, що вивчають кількісну сторону масових явищ і процесів у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною.

Досліджувані статистикою явища і процеси різноманітні. У першу чергу, статистика вивчає все, що пов'язано з економічною діяльністю суспільства - виробництво і реалізацію промислової та сільськогосподарської продукції, будівництво нових об'єктів і реконструкцію діючих основних фондів, роботу транспорту і зв'язку, формування і рух фінансових потоків. Статистичні методи широко використовуються в аналізі соціальних процесів і явищ - зайнятості та безробіття, доходів населення, громадської думки тощо Велику роль відіграє статистика в техніці та виробничої діяльності, наприклад в організації контролю якості продукції. Методи статистики застосовуються в економічному аналізі, менеджменті, маркетингу, бізнес-плануванні, логістиці, оцінці нерухомості, антикризовому управлінні і в інших областях наукової та практичної діяльності.

Розглянемо галузеву структуру статистики як науки.

Теорія статистики (загальна теорія статистики) - це галузь статистичної науки, яка розглядає її загальні поняття, категорії, принципи і методи збору, обробки та аналізу даних. Теорією статистики розробляються загальні показники і методи вивчення структури, взаємозв'язку і динаміки досліджуваних процесів і явищ. Використання цих показників і методів в окремих областях наукової та практичної діяльності наповнює їх якісним змістом, а в ряді випадків - надає їм певну специфіку.

Економічна (макроекономічна) статистика вивчає кількісні закономірності відбуваються в економіці явищ і процесів, виявляє основні пропорції і тенденції економічного розвитку на макрорівні, тобто рівні великого регіону або країни в цілому. Економічна статистика досліджує як сам процес відтворення матеріальних благ і послуг, так і його результати, а також їх вплив на рівень життя населення. До основних показників економічної статистики відносяться валовий внутрішній продукт, валовий регіональний продукт, такі елементи національного багатства, як основні фонди, матеріальні та оборотні кошти, домашнє майно.

Відповідно до класифікації видів економічної діяльності в статистичній павуку і практиці також виділяється так званий галузевий рівень, до якого відноситься статистика:

 • • промисловості (виробництва);
 • • сільського господарства;
 • • капітального будівництва;
 • • послуг, транспорту і зв'язку;
 • • торгівлі;
 • • фінансів.

Статистика населення вивчає чисельний і національний склад, віково-статеву структуру населення, його розміщення і відтворення як по країні в цілому, так і в розрізі територіальних одиниць. Одним з основних завдань статистики населення є побудова коротко- та довгострокових демографічних прогнозів.

Соціальна статистика вивчає соціальну структуру населення, його рівень життя і, зокрема, доходи, рівень освіти і культури, стану здоров'я та медичного обслуговування, використання вільного часу, громадська думка, рівень злочинності та інші соціальні аспекти життєдіяльності суспільства.

Для того щоб отримати загальне уявлення про статистичної методології, необхідно розглянути сам процес статистичного дослідження, який включає в себе чотири основні етапи.

 • 1. Збір первинного статистичного матеріалу, перевірка його повноти та достовірності. У цих цілях застосовують методи суцільного і несплошного статистичного спостереження. Від якості отриманих вихідних статистичних даних багато в чому залежать остаточні результати всього статистичного дослідження.
 • 2. Попередня обробка даних, підрахунок групових і загальних підсумків, розрахунок деяких відносних показників. Основний метод, який використовується на даному етапі, - угруповання. У результаті її реалізації здійснюється перехід від великих масивів статистичних даних до компактним і зручним для аналізу статистичними таблицями.
 • 3. Розрахунок та інтерпретація узагальнюючих статистичних показників. На даному етапі розраховують показники середнього рівня і варіації, структури, взаємозв'язку і динаміки досліджуваних процесів і явищ. Отримані результати піддають аналізу.
 • 4. Моделювання взаємозв'язків між соціально-економічними процесами і явищами, побудова рівняння регресії, а також трендових моделей, що відображають основні тенденції динаміки досліджуваних показників.

Використовувані в процесі реалізації всіх етапів статистичні прийоми і методи в цілому складають статистичну методологію дослідження.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук